close google translator menu
Dnes je Sobota 19.9., svátek má Zita.
Zita - jméno italského původu. Znamená štěstí, úspěch.

Osobnosti narozené dnes:


 • Zuzana Vejvodová (*1981) - Herečka
 • Cristiano da Matta (*1973) - Brazilský pilot formule 1
 • Emil Zátopek (*1922, +21.11.2000) - Český atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu
 • Václav Vejmluva (*1670, +17.3.1738) - Významný opat žďárského kláštera
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2020

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 14. září 2020.

 

Přítomno:  22 členů ZM
Omluven:  Jiří Kuldánek

 

Hospodaření města a PO za I. pololetí 2020 a návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2020 

153/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo přispět do veřejné sbírky konané za účelem „Zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne 8. 8. 2020 v panelovém domě v Bohumíně, na ulici Nerudova č. p. 1158, za podmínky, že finanční prostředky ze sbírky nebudou poskytnuty osobám, u kterých by poskytnutí těchto finančních prostředků bylo v rozporu s obecnými morálními zásadami.“ částkou 200 000 Kč

 

154/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019

  a) příjmová část rozpočtu
  - navýšení daňových příjmů o 18 450 tis. Kč
  - navýšení nedaňových příjmů o 7 152 tis. Kč
  - snížení kapitálových příjmů o 75 tis. Kč
  - navýšení dotací o 28 867 tis. Kč
   
  b) výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 6 360 tis. Kč
  - navýšení investičních výdajů o 317 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 46 485 tis. Kč
   
  c) příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 1 369 tis. Kč
  - snížení investičních příspěvků o 337 tis. Kč
   
  d) dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - navýšení neinvestičních dotací o 150 tis. Kč
  - navýšení investičních dotací o 50 tis. Kč
   
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bohumín a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 70884561 dle předloženého návrhu

 

Návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2021

155/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání bere na vědomí první verzi rozpočtu města pro rok 2021

 

Realizace investičních akcí 

156/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje realizaci investičních akcí
  a) Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
  b) Fotovoltaická elektrárna pro sportovní halu Bospor
  c) Stavební úpravy a evakuační výtah v domově pro seniory Cesmína
  d) Propojka k bunkru Na Trati
 2. schvaluje

víceleté financování investiční akce Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, dílčí vyúčtování

157/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ a uhrazení příspěvku obce v částce 57 569 Kč.

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, dílčí vyúčtování

 

158/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ a uhrazení příspěvku obce v částce 160 696 Kč.

 

Hodnocení činnosti a odměny členům komisí rady města a výborů zastupitelstva města za 1. pololetí 2020

159/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2020
 2. stanovuje odměny členům komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2020 dle předloženého návrhu.

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2021

160/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2021 dle předloženého návrhu

 

Dotace z rozpočtu města 

161/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. rozhodlo
  a) o poskytnutí dotace na kulturní akci nad 10 tis. Kč dle předloženého návrhu
  b) o poskytnutí dotací na opravu a investici sportovním spolkům dle předloženého návrhu
 2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu

 

Prodej pozemků

162/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. prodat z majetku města
  a) pozemek p. č. 2340/39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k. ú. Nový Bohumín a trafostanici 22/04 kV Majdalena (T60126) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 143 648,30 Kč a
  b) přípojku VN v délce 806,3 m, NN technologii a příslušenství a transformátor za cenu dle znaleckého posudku ve výši 529 872,20 Kč do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035. Náklady spojené s prodejem uhradí město Bohumín.
 2. prodat z majetku města pozemek p. č. 283/27 – ost. plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. Nový Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku p. č. 283/2 v k. ú. Nový Bohumín do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 za cenu dle znaleckého posudku 5 700 Kč + DPH. Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem.
 3. prodat z majetku města pozemek p. č. 256/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 155 m2 v k. ú. Starý Bohumín, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku p. č. 256 v k. ú. Starý Bohumín do společného jmění manželů Ing. Miloše S. a Ing. Dagmar S., oba bytem ***** za kupní cenu 71 300 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem ve výši 8 814 Kč.

 

Směna pozemků 

163/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. směnit nemovité věci, a to pozemky p. č. 2108/3 – zastavěna plocha a nádvoří o výměře 236 m2 a p. č. 2108/4 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 61 m2, oba v k. ú. Skřečoň, z vlastnictví města Bohumína do vlastnictví Českých drah, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha-Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994226, za p. č. 2088/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 495 m2 v k. ú. Skřečoň, oddělené geometrickým plánem č. 1668-66/2019 z pozemku p. č. 2088, k. ú. Skřečoň, z vlastnictví Českých drah, a. s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha-Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994226 do vlastnictví města Bohumína. Směna je s doplatkem 59 000 Kč ve prospěch města Bohumína. Náklady spojené s převodem budou hrazeny dle předloženého návrhu.
   
 2. směnit nemovité věci, a to pozemek p. č. 3957/5 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 363 m2, který vzniká oddělením z pozemku p. č. 3957/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 845 m2, na podkladě geometrického plánu č. 2750-11/2020 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem, v k. ú. Dolní Lutyně, z vlastnictví města Bohumína, do společného jmění manželů Jana R. a Ing. Gabriely R., bytem *****, za pozemek p. č. 875/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 213 m2, který vzniká rozdělením pozemku p. č. 875 – zastavěná plocha a nádvoří, na podkladě geometrického plánu č. 1071-12/2020 zpracovaným Ing. Milanem Sklenářem, v k. ú. Záblatí u Bohumína, ze společného jmění manželů Jana R. a Ing. Gabriely R., bytem *****, do vlastnictví města Bohumína. Manželé R. uhradí doplatek 22 500 Kč. Každá smluvní strana uhradí polovinu nákladů spojených s převodem.

 

Výkup pozemků

164/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo

 1. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 1306/146 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 848 m2, v k. ú. Starý Bohumín, od současného vlastníka České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234, za kupní cenu ve výši 190 000 Kč + DPH, a dále za stanovených podmínek. Náklady související s provedením vkladu do katastru nemovitostí hradí město Bohumín.
 2. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 2017, v k. ú. Nový Bohumín, od současného vlastníka – Lenky Z., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 3 250 Kč. Náklady spojené s převodem, včetně náhrady nákladů souvisejících s výmazem zástavního práva váznoucího na pozemku, uhradí město Bohumín.
 3. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. č. 1999, v k.ú. Nový Bohumín, od současného vlastníka – Vladimíra K., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 1 250 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 4. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. č. 1999, v k.ú. Nový Bohumín, od současného vlastníka – Anežky K., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 1 250 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 5. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 2/27 na pozemku p. č. 1340/1, v k.ú. Starý Bohumín, od současného vlastníka – Caroly H., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 11 733 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 6. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 2/27 na pozemku p. č. 1340/1, v k.ú. Starý Bohumín, od současného vlastníka – Daniela H., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 11 733 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 7. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 2/27 na pozemku p. č. 1340/1, v k.ú. Starý Bohumín, od současného vlastníka – Josefa H., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 11 733 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 8. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p. č. 155, v k.ú. Nový Bohumín, od současného vlastníka – Šárky F., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 66 846,50 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 9. koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku p. č. 155, v k.ú. Nový Bohumín, od současného vlastníka – Naděždy G., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 66 846,50 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 10. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 573/2 – zahrada, o výměře 101 m2, v k. ú. Pudlov, který vzniká na podkladě geometrického plánu č. 1132-10/2019, zpracovaného Ing. Milanem Sklenářem, rozdělením pozemku p. č. 573 – zahrada, v k. ú. Pudlov, od současných vlastníků Naděždy a Miroslava D., bytem *****, a to za kupní cenu ve výši 10 100 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.
 11. koupit nemovitou věc, a to pozemek p. č. 614/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, v k. ú. Pudlov, který vzniká na podkladě geometrického plánu č. 1132-10/2019, zpracovaného Ing. Milanem Sklenářem, oddělením části pozemku p. č. 614/1 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Pudlov, od současného vlastníka Miroslava D., bytem *****, za kupní cenu ve výši 5 700 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Záměr výkupu staveb

165/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo o záměru koupit nemovité věci - stavby v areálu tenisových kurtů, a to správní budovy na pozemcích p. č. 1486/3 a 1486/6 a další stavby na pozemcích p. č. 1486/2, 1493/2, 1493/4, 1494 a 1495/1, vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od TJ Sokol Bohumín se sídlem Fügnerova 877, Bohumín, IČO:18055796, za kupní cenu 1 500 000 Kč.

 

Záměr vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. 

166/12

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje záměr vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. dle předloženého materiálu

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.9.2020
Počet zhlédnutí: 91
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund