close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.6.2007

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 16. června 2007

Přítomni: 22 členů ZM
Omluveni: Ing. MichalíkŽádost o příspěvky

57/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Fitnessportu Bohumín ve výši 25.000 Kč na Mistrovství ČR v kulturistice, klasické kulturistice, fitness juniorů a juniorek a masters

2. neschvaluje
poskytnutí příspěvku OS Přátel bohumínské historie na pořízení třetího nového zvonu do věže farního kostela Narození Panny Marie ve St. BohumíněSpolečnosti města

58/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

navrhuje
zastoupení obce v orgánech města – BM servis, a.s., BMN, a.s. BOSPOR, spol.s r.o. dle předloženého návrhuMajetkové záležitosti

Pozemky

59/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší
usnesení zastupitelstva číslo 50/4 ze dne 11.4.2007, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 1324 v k.ú. Nový Bohumín manželům Rácovým, bytem Bezručova 1145, Bohumín. Licitační jistina propadá ve prospěch města.

2. rozhodlo
o prodeji nemovitosti, a to pozemku p.č. 593/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 v k.ú. Starý Bohumín panu Jiřímu Polanskému, bytem Újezd, ul. Formanská 289, Praha 4 za kupní cenu ve výši 23.200,- Kč a úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 4.686,- Kč. Kupní cena i náklady spojené s prodejem bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
60/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1 rozhodlo
o zrušení části usnesení č. 281.2./23 ze dne 14. září 2005, týkající se změny podmínek převodu pozemků parc. č. 1304 a č. 1306 v kat. území Skřečoň, obec Bohumín

2. schvaluje
a) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp - 2567/2004/17000/17070 uzavřenou mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha l0, PSČ 100 10, IČ 69797111, převodcem a Městem Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ 00297569, nabyvatelem a podepsanou dne 15.12.2005 ze strany převodce a dne 4.01.2006 ze strany nabyvatele včetně Přílohy č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp - 2567/2004/17000/17070 – Doložka platnosti právního úkonu obce ze dne 4.1.2006 o bezúplatném převodu nemovitostí pozemku parc. č. 1304 o výměře 5474 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, hodnota v operativní evidenci 38.313,-- Kč a pozemku parc. č. 1306 o výměře 4785 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, hodnota v operativní evidence 33.945,-- Kč, zapsaných na LV č. 60000 pro kat. území Skřečoň, obec Bohumín v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná ve znění dle průvodní zprávy, tj. ve znění, jak byla oboustranně potvrzena podpisy oprávněných osob obou smluvních stran

b) realizaci souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku parc. č. 1366/1 - vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném o celkové výměře 38503 m2 zapsaném na LV č. 10001 kat. území Starý Bohumín mezi Městem Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, IČ: 00297569 a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, IČ: 70890021, na základě kterého bude podán návrh Povodím Odry, státním podnikem, na záznam opravy zápisu vlastnictví k tomuto pozemku z vlastnictví Města Bohumína do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, v platném znění.

3. odkládá
rozhodnutí o nabytí pozemků parc. č. 1306/2 – op, jiná pl., č. 1306/161 – op, ost. kom., č. 1347/11 – op, ost. kom., č. 1372/1 – op, jiná pl., č. 1372/3 – op, jiná pl. a č. 1347/10 – trvalý travní porost v kat. území Starý Bohumín z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic, st. příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Nusle, do vlastnictví města Bohumína


61/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. o koupi pozemků - parc. č. 2582 - zast. pl. a nádvoří, č. 2572/16 - zast. pl. a nádvoří, č. 2572/17 - zast. pl. a nádvoří a č. 2572/75 - ostatní plocha, dráha o výměře 1318 m2 v kat. území Nový Bohumín, odděleného z pozemku parc. č. 2572/1 - ostatní plocha, dráhy geometrickým plánem č. 1715 -32/2007, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 od společnosti České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226, vlastníka, za smluvní kupní cenu ve výši celkem 500.000,- Kč a podmínek prodávajícího dle průvodní zprávy s tím, že kupní cena je splatná jednorázově a bude kupujícím městem uhrazena prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy


2. o koupi pozemku - parc. č. 1181 – trvalý travní porost a venkovní úpravy – zpevněnou plochu v kat. území Skřečoň z vlastnictví manž. Davida Halvy a Kateřiny Halvové, bytem ul. Míru 615, Bohumín, Skřečoň, PSČ 735 31 do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 za smluvní kupní cenu ve výši 50,- Kč za 1 m2 pozemku a venkovní úpravy ve výši 760,- Kč, tj. celkem za 29710,- Kč a podmínek prodávajících manž. Halvových dle průvodní zprávyBezúplatný převod skladu

62/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
bezúplatný převod plechového skladu v centru Bohumína na par. č. 455 a 453 kat. území Nový Bohumín bez čísla popisného, od majitele pana Jana Válka bytem Dolní Marklovice č.312, Petrovice u Karviné, PSČ 735 72 do majetku města Bohumína. Sklad se nachází za domem č.p.182 (železářství) na ul. Studenská.Bezúplatný převod staveb (D-47)

63/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
bezúplatný převod nově vybudovaných staveb, vybudovaných v rámci stavby “ Dálnice D 47, stavba 47092 “ z majetku ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 do majetku města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, Bohumín

2. ukládá
majetkovému odboru uzavřít Smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti
Z: Ing. Drdová T: 30.6.2007Předkupní právo (prodej bytu)

64/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti bytové jednotky č. 314/1 v domě čp. 314 postaveném na pozemku parc. č. 863/1, spoluvlastnický podíl ve výši 1248/3754 na společných částech domu čp. 314 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1248/3754 pozemku parc. č. 863/1 – zastavěná plocha ( objekt bydlení) o celkové výměře 194m2 , na kterém je dům čp. 314 postaven. Předkupní právo vyplývá z uzavřené kupní smlouvy na předmětné nemovitosti ze dne 29.08.2001 mezi paní Stuchlíkovou Libuší nar.: 14.7.1955 a městem Bohumín.Prodej nemovitosti

65/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. odkládá
rozhodnutí o prodej objektu č.p. 150 na ul. Slezská (bývalá Myslivna), na pozemku parc. č. 217/4, pozemku parc. č. 217/4 – zastavěná plocha, objekt bydlení o celkové výměře 670m2 vše v k.ú. Starý Bohumín

2. ukládá
majetkovému odboru připravit do zasedání ZM bližší informaci o záměru budoucího využití novým vlastníkem
Z: Ing. Drdová T: září 2007 (ZM)Dodávka tepla – koncesní smlouva

66/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o uzavření koncesní smlouvy na dodávku tepla mezi městem Bohumín a společností ČEZ, a.s., Elektrárna DětmaroviceOdpis pohledávek

67/5

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 217.592,60 Kč.Územní plán města

68/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. rozhodlo
zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín
a) požadavek č. 5/N
b) požadavek č. 6/N s úpravou

2. ukládá
informovat žadatele o změnu ÚP (z přílohy č. 1 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva
Z: vedoucí stavebního odboru T: červen 2007


69/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

ukládá
stavebnímu odboru
1. informovat všechny žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín (z přílohy č. 1 předloženého materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva města odložit rozhodnutí na zasedání v září 2007
Z: vedoucí stavebního odboru T: červen 2007

2. sestavit návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín a zahájit jeho projednávání
Z: vedoucí stavebního odboru T: červen 2007Komunitní plánování soc. služeb

70/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
výstup z projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína“ jako podkladový materiál pro strategický plán městaPříspěvkové organizace

Transformace PO

71/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. změnu názvu příspěvkové organizace města Bohumín K.A.R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace, IČ 00847712, na nový název K3 Bohumín, příspěvková organizace, účinností od 1.7.2007.

2. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín K.A.R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace, IČ 00847712 dle předloženého návrhu

3. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, IČ 75083051 dle předloženého návrhuVyužití stravovací části u HD

72/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

odkládá
rozhodnutí o využití objektu (stravovací část) u Hotelového domu do příštího zasedání ZMOdkanalizování města

73/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

ukládá
odboru ŽPaS vyhodnotit dotazníky, týkající se likvidace odpadních vod z rodinných domů a rekreačních zařízení
Z: Ing. Klimovič T: 20.8.2007
Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaZastupitelstvo města projednalo bez přijetí usnesení:
1. Výsledky hospodaření města za leden-duben 2007
2. Informaci o provedených průzkumech a rozborech území v souvislosti se změnou č. 5 ÚP sídelního útvaru Bohumín
3. Informaci o způsobech odkanalizování města
4. Výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku společností za rok 2006 společností města BM servisu, a.s., BMN, a.s., BOSPOR spol.s r.o.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.6.2007
Počet zhlédnutí: 4 483

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund