close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.9.2007

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. září 2007


Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Mgr. Drobil, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Hospodaření za I.pol.2007

74/6
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
Úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2007

1. Příjmová část rozpočtu
a) navýšení daňových příjmů o 8 503 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 9 284 tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o 4 023 tis. Kč
d) navýšení dotace (po konsolidaci) o  30 510 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) navýšení neinvestičních výdajů, vč. zvýšení rezervy o 43 028 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 7 432 tis. Kč

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím
a) navýšení neinvestičních výdajů o 1 165 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 20 tis. Kč

4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
a) snížení neinvestičních dotací o 89 tis. Kč
b) navýšení investiční dotace (vč. půjčky) o 100 tis. Kč

5. Financování
a) snížení u fondu rozvoje bydlení o 664 tis. Kč

6. Úprava rozpočtu fondu rozvoje bydlení
a) navýšení příjmů fondu o 664 tis. KčNávrh I. verze rozpočtu 2008

75/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr přijetí úvěru ve výši 30 000 tis. Kč na stavební úpravy panelových domů na k.ú. Nového Bohumína

2. ukládá
a) odboru majetkovému vytypovat konkrétní věžové domy
Z: Ing. Drdová T: 30.11.2007
b) odboru stavebnímu zajistit dotace ke krytí části úroků z úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 299/2001 Sb.
Z: Ing. Radiňák T: 28.2.2008
c) odboru finančnímu vyhlásit výběrové řízení na přijetí daného úvěru
Z: p. Masná T: 30.11.2007Příspěvky z rozpočtu města

76/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města sportovním, kulturním a ostatním zájmovým subjektům dle „Zásad…“ následovně:

SPORT
- HC 2000 Bohumín (Bohum.hokejová liga amatérů – na pronájem ledové plochy) 20.000,- Kč
- SCB Sport Klub o.s.(Série turnajů v badmintonu pro nereg.hráče – na ceny) 3.000,- Kč
- SCB Sport Klub o.s. (Série florbal. turnajů rodin s dětmi – na ceny) 500,- Kč
- SCB Sport Klub o.s. (Série florbal.turnajů – na ceny) 500,- Kč
- SCB Sport Klub o.s. (Série turnajů ve squashi neregistr. hráčů – na ceny) 3.000,- Kč

KULTURA
- Petr Piechowicz (Expedice Yosemite -El Capitan) 7.000,- Kč
- Sdružení rodičů při Masarykově ZŠ (Pohár Bohumína ve scrabble) 8.000,- Kč
- OS Přátel bohumínské historie (Koncert u příl.40. výr. úmrtí varhaníka Očenáška) 11.500,- Kč

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
- SDH Bohumín-Vrbice (soutěž „O putovní pohár RM Bohumín“) 12.000,- Kč

2. neschvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města SCB Sport Klub o.s.
- na týdenní příměstské tábory
- na dětskou squashovou školu


77/6
Rada města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí mimořádných příspěvků z rozpočtu města následovně:
1. MO PZKO Bohumín na rekonstrukci plynoinstalace a instalace ústředního topení v domě PZKO na ulici Masarykově v Novém Bohumíně, a to formou:
a) příspěvku z rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč
b) půjčky ve výši 50.000,- Kč s úrokovou sazbou 2% p.a. a lhůtou splatnosti 5 let
z rezervy města


2. HC Bohumín na zvýšené náklady spojené s nutností rozjezdu hokejové sezóny 2007/08 v měsíci září na stadiónech v okolních městech ve výši 20.000,- Kč
3. Římskokatolické církvi Bohumín - Nový Bohumín na opravu žaluzií ve věži kostela v Novém Bohumíně ve výši 20.000,- KčMajetkové záležitosti

Prodej pozemků

78/6
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

rozhodlo
1. prodat nemovitosti, a to pozemky p.č. 2712/6 - ostatní plocha, dráha o výměře 395 m2, p.č. 2717/4 – ostatní plocha, dráha o výměře 465 m2, p.č. 2717/9 - ostatní plocha, ost.komunik. o výměře 3 m2, p.č. 2712/11 -ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4238 m2, p.č. 2712/16 – lesní pozemek o výměře 3531 m2, p.č. 2712/15 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 377 m2, p.č. 2712/17 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 229 m2, p.č. 2712/20 – ostatní plocha, sportoviště o výměře 1066 m2, p.č. 2716/13 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 11 m2, p.č. 2716/22 – vodní plocha,, vodní tok o výměře 85 m2, p.č. 2716/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2, p.č. 2716/9 – ostatní plocha, ost. komunik. o výměře 44 m2 vše v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 pro stavbu „ Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín – obchvat“ za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 3,734.890,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60-ti dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu, kat. pracoviště v Karviné kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí

2. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 1382/3 – vodní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 pro stavbu „ Dálnice D 47, stavba 4709.2 Bohumín – státní hranice ČR/PR“ za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.040,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem nese kupující. Kupní cena bude uhrazena do 60-ti dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu, kat. pracoviště v Karviné kupní smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí

3. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 687 – zahrada o výměře 1380 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín manželům Walderovým, bytem Čs.armády 962, Bohumín za kupní cenu 303.600,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 27.135,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.

4. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 399/4 – orná půda o výměře 987 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Otrubovým, bytem Mládežnická 528, Bohumín – Skřečoň za kupní cenu 223.062,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 30.394,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.

5. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 399/3 – orná půda o výměře 997 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín panu Aleši Novotnému, bytem Studénka, ul.Sjednocení 815, okr. Nový Jičín, za kupní cenu 219.340,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 30.252,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.

6. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 399/2 – orná půda o výměře 890 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Granicovým, bytem Sv. Čecha 1075, Bohumín za kupní cenu 195.800,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 29.084,- Kč za účelem výstavby rodinného domu.

Výkup pozemků

79/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. koupit pozemek parc. č. 2466 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v kat. území Nový Bohumín do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 z vlastnictví České republiky, Zemědělského podniku Razová, státní podnik, Revoluční 18, 792 01 Bruntál, IČ 13642090, který má právo hospodařit s majetkem státu, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 5152-289/07 ve výši 17.620,- Kč, která bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy na základě vystavené faktury prodávajícím s tím, město uhradí náklady spojené s výkupem pozemků v rozsahu dle průvodní zprávy a prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí

2. koupit pozemky parc. č. 845/7 – zahrada, parc. č. 1048/4 – ost. pl., jiná pl. oddělenou z parc. č. 1048/1 – ost. pl., jiná pl. a parc. č. 1276/4 – orná půda oddělenou z parc. č. 1276/1 – orná půda v kat. území Starý Bohumín, obě geometrickým plánem č. 647-6/2007 potvrzeným dne 20.6.2007 pod č. 656/2007, z vlastnictví p. Jiřího Polanského, bytem Formanská 289, Praha 4, PSČ 149 00 do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 za smluvní kupní cenu ve výši 50,- Kč za 1 m2 pozemku, tj. 28.050,- Kč s tím, že úhrada bude provedena do 30 dnů po doručení kupní smlouvy po provedení vkladu vlastnického práva do KN na účet prodávajícího, že město zpracuje kupní smlouvu a  uhradí náklady spojené s výkupem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí v rozsahu dle průvodní zprávySměna pozemků

80/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o směně pozemků parc. č. 971 – zast. pl. a nádvoří, zbořeniště o výměře 346 m2 v hodnotě 178.350,- Kč v kat. území Nový Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 za pozemek parc. č. 984/2 – ost. pl., manipulační pl. o výměře 346 m2 v hodnotě 83.040,- Kč v kat. území Nový Bohumín ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541, zast. Lidl Holding s.r.o. se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26135094 s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků v rozsahu dle průvodní zprávy, zajistí sepsání směnné smlouvy a vklad vlastnických práv ze smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí uhradí obě smluvní strany směnné smlouvy společně, každý ½ a společně se budou podílet na podání daňového přiznání.Darování pozemků

81/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt darem nemovitosti z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, které přísluší hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, IČ: 00297569, a to pozemky parc. č. 1306/161 – op, ost. kom., č. 1347/11 – op, ost. kom., č. 1372/1 – op, jiná pl., č. 1372/3 – op, jiná pl. a č. 1347/10 – trvalý travní porost v kat. území Starý Bohumín za podmínek dárce a v rozsahu dle průvodní zprávyProdej nemovitostí

82/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. a) prodat nemovitost, a to objekt č.p. 150 na ul. Slezská (bývalá Myslivna), na pozemku p.č. 217/5 a pozemek p.č. 217/5 – zastavěná plocha, objekt bydlení o výměře 669 m2 vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 659-42/2007 z pozemku p.č. 217/5 o původní výměře 819 m2 v k.ú. Starý Bohumín, a to subjektu Martinu Nogovi za cenu 2.001.000 Kč ve dvou splátkách a dalšími podmínkami dle komentáře.
b) o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni přístupu a příjezdu přes pozemek p.č. 217/8 k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 659 42/2007 z pozemku p.č. 217/5 o původní výměře 819 m2 v k.ú. Starý Bohumín (majetek města Bohumín – jako povinný), pro vlastníka domu č.p. 150 postaveném na pozemku p.č. 217/5 a pozemku p.č. 217/5 – zastavěná plocha o výměře 669 m2, k.ú. Starý Bohumín obec Bohumín ( jako oprávněný)

2. prodloužit termín dokončení investic do objektu na adrese Opletalova 140, Bohumín-Skřečoň, prodaného z majetku města Bohumína kupní smlouvou ze dne 27.07.2006 společnosti WOLKENSTEIN s.r.o., IČ: 26844427. Termín dokončení oprav a rekonstrukcí objektu, aby kupující naplnil tak svůj podnikatelský záměr, tj. využití objektu jako bytové a kancelářské prostory se prodlužuje do 31.12.2008. Pokud tento svůj závazek nenaplní do uvedeného data, uhradí kupující do 15.01.2009 třetí splátku kupní ceny ve výši 1.000 000,-Kč. Podmínkou prodloužení termínu rekonstrukce domu a odložení splátky kupní ceny je podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, včetně projektové dokumentace s vyjádřením všech dotčených orgánů a doložení dalších potřebných dokladů do 31.10.2007.

3. o dílčí změně „Zásad prodeje obytných domů z majetku města Bohumína“ v článku VII, bodě č. 1. a 2. týkající se změny termínu slova v textu ...započtena... na slovo ...prominuta...


83/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje
prodej nemovitosti, domu č.p. 260 na ul. 1.máje na pozemku p.č. 175 a pozemku p.č. 175 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 263 m2 vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín subjektu AUTOCENTRUM Zmuda spol. s r.o. se sídlem: 1. máje 422, Bohumín-Skřečoň za cenu 1.350 000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.Výkup domu

84/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost bytový dům na Náměstí Svobody č.p. 45 Starý Bohumín, včetně příslušenství, stojící na pozemku p.č. 8 a pozemku p.č. 8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 659 m2 vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od současných vlastníků, kteří nežijí v ČR, za cenu 50 000,- € ( vyhlášený devizový kurz ČNB ke dni 30.08.2007 je ve výši 27,63 Kč/1 € ) a úhradu nákladů spojených s prodejem, tj. daň z převodu nemovitosti, sepsání kupní smlouvy, úhrada ocenění, vklad na katastr nemovitostí.Předkupní právo

85/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti bytové jednotky č. 313/3 v domě čp. 313 postaveném na pozemku parc. č. 864/1, spoluvlastnický podíl ve výši 1251/3783 na společných částech domu čp. 313 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1251/3783 pozemku parc. č. 864/1 – zastavěná plocha ( objekt bydlení) o celkové výměře 195m2 , na kterém je dům čp. 313 postaven. Předkupní právo vyplývá z uzavřené kupní smlouvy na předmětné nemovitosti ze dne 31.08.2001 mezi manžely Josefem a Jarmily Dworníkovými a městem Bohumín a jako věcné předkupní právo bylo převedeno na nové vlastníky, manžele Jiří a Jana Heiderovi kupní smlouvou ze dne 20.10.2004.Postoupení pohledávky

86/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání :

neschvaluje
úhradu pohledávky manželů Švábenských, bytem Osvoboditelů 1019 v Novém Bohumíně, vzniklé z pronájmu nebytových prostor, v celkové výši 55 338,57 Kč, včetně příslušenství, formou postoupení pohledávky manželů Švábenských dle pravomocného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 6.12.2000, na částku 110.000,- Kč s 6% úrokem do zaplacení.


Spolupráce s gminou Gorzyce

87/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
znění Dohody o spolupráci mezi gminou Gorzyce (PR) a městem Bohumín

2. pověřuje
starostu města Ing. Petra Víchu podpisem dohody o spolupráci


Demolice nebytové části u HD

88/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
demolici nebytové části u Hotelového domu čp.716Územní plán – změna č. 5

89/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. rozhodlo
a) zamítnout požadavek na změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín č. 15, 32, 33, 34, 35, 69, 80, 81, 94, 96, 108, 117 (včetně doplnění navržených pořizovatelem s označením X 10) z přílohy č. 1 materiálu

b) přesunout požadavek na změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín č. 3, 6, 10, 11, 12, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 42, 48, 49, 51, 60, 61, 66, 70, 73, 89, 90, 98, 106, 113 (včetně doplnění navržených pořizovatelem s označením X1, X3, X6, X7, X8, X9, X14) z přílohy č. 1 materiálu do procesu pořizování nového územního plánu města Bohumín

c) ponechat k dalšímu projednávání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 4, 7, 14, 17, 19, 30, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 54, 57, 64, 65, 67, 74, 75, 78, 84, 86, 88, 95, 100, 101, 107, 109, 110, 112, 114 (včetně doplnění navržených pořizovatelem s označením X2, X4, X5, X11, X12, X13, X15, X16) a návrhy pořizovatele označeny písmeny G, I, L, V.

2. ukládá
stavebnímu odboru
a) informovat všechny žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín z přílohy č. 1 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva města
Z: Ing. Radiňák Libor T: září 2007
b) sestavit návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín a zahájit jeho projednávání
Z: Ing. Radiňák Libor T: září 2007


Záměr převodu skládky

90/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr převodu skládky komunálních odpadů z města na BM servis a.s. a 

2. ukládá
majetkovému odboru zpracovat znalecký posudek a následně předložit smlouvu o převodu ke 
schválení zastupitelstvu města
Z: Ing. Drdová T: 14.11.2007Komise RM a výbory ZM

Hodnocení činnosti za I.pololetí 2007

91/6
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na  vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za I. pololetí 2007

2. stanovuje
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
dle předloženého návrhu


Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaZastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. kontrola plnění přijatých usnesení ZM ke dni 31.8.2007
2. výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2007
3. návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2008
4. stanovisko Ministerstva financí České republiky k  uzavření koncesní smlouvy na dodávku tepla
5. vznik členství města Havířov ve Svazku měst a obcí okresu Karviná od 1.1.2008
6. informaci o záměru vybudování lávky přes Olši ve spolupráci s gminou Gorzyce


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.9.2007
Počet zhlédnutí: 4 121

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund