close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.11.2007

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. listopadu 2007


Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Ing. Dluhý, Mgr. Maryška


Obecně závazná vyhláška

92/7
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2007

93/7
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2007:

1. Příjmová část rozpočtu
a) snížení daňových příjmů o 780 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 154 tis. Kč
c) snížení kapitálových příjmů o 2 072 tis. Kč
d) navýšení dotace (po konsolidaci) o 12 481 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) snížení neinvestičních výdajů, vč. snížení rezervy o 15 263 Kč
b) navýšení investičních výdajů o 25 576 tis. Kč

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím
navýšení neinvestičních výdajů o 170tis. Kč

4. Financování
zvýšení u fondu rozvoje bydlení o 700 tis. Kč

5. Úprava rozpočtu fondu rozvoje bydlení
snížení příjmů fondu o 700 tis. KčMajetkové záležitosti

Koupě pohledávek

94/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje
koupi pohledávek od Správy železniční dopravní cesty, st. org.Odpis pohledávek

95/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 59.028,80 Kč

2. neschvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 28.318,-- Kč manželům Aleně a Jaroslavu Schnörchovým, bytem Nerudova 1158/58, Bohumín


Záměr převodu pozemků z PF ČR

96/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o záměru koupit nemovitosti – pozemky parc. č. 855 - zahrada a č. 850 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsané na LV č. 10002 k. ú. Starý Bohumín, z vlastnictví České republiky s právem s nimi hospodařit pro Pozemkový úřad České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 do vlastnictví města a podat žádost o koupi těchto pozemků Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2Výkup pozemku

97/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost pozemek p.č. 113 - zahrada o výměře 356m2 včetně příslušenství vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od současného vlastníka, paní Janíkové Kristiny, bytem: Tichá 203, 735 81 Starý Bohumín. Celková cena činí 15 000,-Kč a ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře.Prodej skládky TKO

98/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
a) prodat nemovitost-skládku komunálního odpadu (tj. I. a II. etapu) včetně příslušenství, stojící na pozemku p.č. 2507/2 a pozemek p.č. 2507/2 - ostatní plocha skládka o výměře 38828 m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to společnosti BM servis a.s. se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, za smluvní cenu 4.000 000,-Kč, s termínem splatnosti 31.3.2008, s tím, že město uhradí ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře

b) prodat nemovitost-pozemek p.č. 2507/1 - orná půda o výměře 20732 m2 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to společnosti BM servis a.s. se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, pro výstavbu III. etapy skládky, za smluvní cenu 1.800 000,-Kč, s termínem splatnosti 30.6.2008, s tím, že město uhradí ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře

c) prodat projektovou dokumentaci k realizaci investičních akcí rekultivace I. a II. etapy skládky a  výstavby III. etapy skládky TKO za cenu 641 617,-Kč, s termínem splatnosti 30.6.2008, dle komentářePředkupní právo na odkoupení nemovitosti

99/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti bytové jednotky č. 313/3 v domě čp. 313 postaveném na pozemku parc. č. 864/1, spoluvlastnický podíl ve výši 1251/3783 na společných částech domu čp. 313 a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 1251/3783 pozemku parc. č. 864/1 – zastavěná plocha ( objekt bydlení) o celkové výměře 195m2 , na kterém je dům čp. 313 postaven. Předkupní právo vyplývá z uzavřené kupní smlouvy na předmětné nemovitosti ze dne 31.08.2001 mezi manžely Josefem a Jarmily Dworníkovými a městem Bohumín a jako věcné předkupní právo bylo převedeno na nové vlastníky, manželé Jiří a Jana Heiderovi kupní smlouvou ze dne 20.10.2004. Manželé Jiří a Jana Heiderovi mohou zrealizovat prodej bytu zájemci panu Hauptvogelovi Michalovi, bytem Maroldova 2994/4, Moravská Ostrava, za dohodnutou kupní cenu 1.250 000,-Kč, dle komentářeÚzemní plán – změna č. 5

100/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
doplnit do dalšího projednávání změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 117

2. ukládá
informovat žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín o rozhodnutí zastupitelstva města
Z: Ing. Radiňák T: listopad 2007Strategický plán rozvoje města

101/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
první verzi aktualizace strategického plánu rozvoje města Bohumína.Regenerace panelových sídlišť

102/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
zadání aktualizace projektu regenerace v předloženém rozsahuPříspěvkové organizace

K3, CSSB - Dodatky ke zřizovacím listinám

103/7
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín K3 Bohumín, příspěvková organizace, IČ 00847712 dle předloženého návrhu (převod areálu letního kina z BOSPORU do správy K3)

2. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Bohumín Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČO 48806145 dle předloženého návrhu (rozšíření o doplňkovou činnost "Hostinská činnost" - Klub seniorů)


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaZastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. Výsledky hospodaření města za I.-IX. 2007
2. II. verze rozpočtu města Bohumína na rok 2008 a společná ustanovení
3. I. verzi změny „Zásad prodeje nemovitostí z majetku města Bohumína“
4. Kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 9.11.2007


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.11.2007
Počet zhlédnutí: 3 147

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.47 sekund