close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.12.2007

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. prosince 2007

Přítomni: 22 členů ZM
Omluven: MUDr. Němeček


OZV – Požární řád města

104/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. zřízení výjezdové jednotky kategorie JPO V Bohumín-Šunychl, osada Kopytov
2. obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV 1/2003 ve znění OZV 2/2004 a OZV 9/2005, kterou se vydává Požární řád města Bohumína


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2007

105/8
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
Zastupitelstvo města po projednání
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2007, včetně doplňujících úprav.

1. Příjmová část rozpočtu
a) navýšení daňových příjmů o 148 tis. Kč
b) snížení dotace (po konsolidaci) o 320 tis. Kč na zvýšení o 3 988 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) snížení neinvestičních výdajů o 5 322 tis. Kč na 2 066 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 5 150 tis. Kč na 6 202 tis. Kč

3. přijetí dotací a jejich použití do 31.12.2007. Úpravy provede vedoucí finančního odboru.Návrh rozpočtu 2008

106/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
rozpočet města Bohumína na rok 2008


Řádek Ukazatel tis. Kč
P Příjmy
P1 Daňové 210 969
P2 Nedaňové, vč. příjmů fondů 212 150
P3 Kapitálové 16 346
P4 Dotace 135 726
Pc Celkem příjmy daného roku 575 191

V Výdaje
V1 Neinvestiční (provozní),vč.fondů a rezervy 419 175
V2 Investiční (kapitálové)v vč. fondů 99 700
Vc Celkem výdaje

Dotace obchodním společ. města (rozpis přiložen)
V1.1. neinvestiční výdaje 12 248
V2.1. Investiční výdaje 16 002

Příspěvky příspěvkovým organizacím: (rozpis přiložen)
V1.2. Neinvestiční příspěvky 39 742
V2.2. Investiční příspěvky 510

Dotace a příspěvky ostat. subjektům: (rozpis přiložen)
V1.3. Neinvestiční dotace 7 089
V2.3. Investiční dotace 0

F Financování
F1 Fond rezerv a rozvoje-vlastní zdroje 9 559
F2 Ostatní fondy (FRB a SF)rozdíl Přij.-Výd. - 1 526
F3 Přijaté půjčky-cizí zdroje 30 000
F3 splátky přijatých půjček-výdaje 18 758
Fc Financování celkem

Rozpočet fondu rozvoje bydlení (FRB)
P1 Příjmy fondu 733
V1 Výdaje fondu 2
Rozpočet FRB-Povodňový
P1 Příjmy fondu 810
V1 Výdaje fondu 15

Rozpočet sociálního fondu
P1 Příjmy fondu 2 484
V1 Výdaje fondu 2 484


2. Společná ustanovení
3. Finanční vztah příspěvkových organizací města k rozpočtu zřizovatele (příloha č. 1)
4. Finanční vztah ke společnostem, v nichž má město 100% majetkový podíl (příloha č. 2)
5. Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci příspěvků nebo dotací z rozpočtu města (příloha č. 3)
6. Rozpočtový výhled na léta 2009-2010
7. Přijetí úvěru ve výši 30 000 tis. Kč s fixací úrokové sazby na dobu 5 let s úrokovou sazbou 4,18% za účelem krytí
8. Uzavření smlouvy o přijetí úvěru s ČS, a.s.
9. Jištění úvěru rozpočtovými příjmy města do aktuální výše
10. Splatnost úvěru na dobu 8 let od 1/2009-12/2016
Majetkové záležitostiZásady prodeje nemovitostí

107/8
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
změnu „Zásad prodeje nemovitostí z majetku města Bohumína“ dle pozměňujícího návrhuVýkup pozemků

108/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit pozemky parc. č. 516/4 – ost. pl., ost. komunikace a č. 516/6 – ost. pl., zeleň v kat. území Nový Bohumín do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 od společnosti České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70 99 42 26 za smluvní kupní cenu ve výši celkem 60.000,- Kč s tím, že kupní cena je splatná jednorázově a bude kupujícím městem uhrazena na účet prodávajícího před podpisem kupní smlouvy. Vklad vlastnického práva z kupní smlouvy zajistí na své náklady prodávající včetně úhrady ostatních nákladů spojených s převodem nemovitostí.Záměr prodeje obytných domů

109/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
schválit záměr prodeje nemovitostí obytných domů č.p. 315 a 316 na ul. Petra Cingra stojících na pozemcích p. č. 920 a 921, pozemek p. č. 920 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 238m2, pozemek p. č. 921 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 239m2, pozemek p. č. 922 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 305m2, pozemek p. č. 923 zahrada o celkové výměře 746m2, pozemek p. č. 924 ostatní plocha o celkové výměře 751m2, pozemek p. č. 925 zahrada o celkové výměře 780m2, pozemek p. č. 926 zahrada o celkové výměře 1048m2, vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín. Podmínkou prodeje je aby tyto nemovitosti byly využity k bytové zástavbě, způsobem uvedeným v komentáři.Prominutí pohledávky

110/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 177.254,- Kč p. Bosákové Dáši, bytem Revoluční 525, BohumínStrategický plán - aktualizace

111/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
aktualizaci strategického plánu rozvoje města Bohumína.Sport a kultura

Zásady pro přidělování dotací na zájmovou činnost

112/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
novelu Zásad pro přidělování dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmovou činnost z rozpočtu města dle pozměňujícího návrhuZrušení ulice

113/8
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
zrušení názvu ulice Na Chodníku v Bohumíně-ŠunychluIng. Petr V í c h a 
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaZastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. přehled investičních akcí 2007 a jejich převod do správy příspěvkových organizací města Bohumína
2. zprávu kontrolního výboru o závěrech provedené kontroly nájemních smluv uzavřených v roce 2005 a 2006 majetkovým odborem
3. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 30.11.2007


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.12.2007
Počet zhlédnutí: 2 933

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.46 sekund