close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.2.2008

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. února 2008

Přítomni: 20 členů ZM
Omluveni: Mgr. Drobil, p. Ciprichová, Ing. Šmíd


OZV – provozování VHP

114/9
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno s účinností od 27.2.2008 dle pozměňujícího návrhuFinanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2007

115/9
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2007:

1. Příjmová část rozpočtu
a) snížení nedaňových příjmů o 3 tis. Kč
b) snížení dotace o 5 548 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) snížení neinvestičních výdajů o 5 407 tis. Kč na soc. dávky v hmotné nouzi
b) snížení investičních výdajů o 147 tis. Kč u akce „ parkoviště u ČD“
c) navýšení neinvestičních příspěvků a dotací o 3 tis. Kč pro CSS BohumínDotace – Projekt „PLAVÁNÍ 2008“

116/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí účelových dotací v rámci projektu „PLAVÁNÍ 2008“ v celkové výši 503.000 Kč dle předloženého návrhuMajetkové záležitosti

Prodej pozemků

117/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 999/12 - ost.plocha, ost.komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín odměřený geometrickým plánem číslo 1765-13/2007, zpracovaný Ing. Milanem Sklenářem z pozemku p.č. 999/1 - ostatní plocha, ost.komunikace o celkové výměře 1758 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín společnosti J a S, spol. s r.o. se sídlem Bohumín, „Minibar“, stanoviště ČAD, a.s. ul. 9. května, PSČ 735 81, zastoupené jednatelem společnosti panem Jaromírem Sedláčkem za smluvní kupní cenu 23.520,- Kč včetně úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena včetně nákladů spojených s prodejem bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

2. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 399/5 – orná půda o výměře 1253 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín, odměřený geometrickým plánem č. 1024-10/2007 , zpracovaný Ing.Milanem Sklenářem z pozemku p.č. 399/5 – orná půda o výměře 1311 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Ladislavovi Mrázkovi, bytem Tovární 428, Bohumín a Jitce Mrázkové, bytem Nerudova 1158, Bohumín za vylicitovanou kupní cenu 375.900,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupní cena včetně nákladů spojených s prodejem bude uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

3. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 389/3– orná půda o výměře 1211 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín, odměřený geometrickým plánem č. 1024-10/2007, zpracovaný Ing.Milanem Sklenářem z pozemku p.č. 389/3 – orná půda o výměře 1266 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Jiřímu Plačkovi a Lence Plačkové, oba bytem Ostrava, Mariánské Hory, Gen.Janka 1158/5 za vylicitovanou kupní cenu 332.970,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupní cena včetně nákladů spojených s prodejem bude uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

4. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 389/2– orná půda o výměře 1201 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín, odměřený geometrickým plánem č. 1024-10/2007 , zpracovaný Ing.Milanem Sklenářem z pozemku p.č. 389/2 – orná půda o výměře 1249 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín panu Romanovi Pařízkovi, bytem Sv.Čecha 425, Bohumín za vylicitovanou kupní cenu 345.285,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupní cena včetně nákladů spojených s prodejem bude uhrazena před podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě.Směna pozemku

118/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
směnit nemovitost, a to pozemek parc. č. 1013/73 o výměře 968 m2, (odměřený z části pozemku parc. č. 1013/7 – neplodná půda, ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, geometrickým plánem č. 1784-5/2008 ) ve vlastnictví města Bohumína, za pozemek parc. č. 1013/74 o výměře 968 m2, (odměřený z části pozemku parc. č. 1013/65 – neplodná půda, ostatní plocha, v k. ú. Nový Bohumín, geometrickým plánem č.1785-5/2008 ) ve vlastnictví společnosti A.I.V. VELMAN, s.r.o.,
Ostatní náklady spojené s prodejem uhradí každý z vlastníků ve výši 50%.Výkup nemovitosti

119/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost pozemek parc.č. 1500 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m2 včetně příslušenství vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Zemědělský podnik Rázová, státní podnik, se sídlem Revoluční 165/18, 792 01 Bruntál. Celková cena činí dle znaleckého posudku 74 790,-Kč. Dále město uhradí ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře.Převod pozemku z PF ČR

120/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt bezúplatně pozemky parc. č. 940/3 – orná půda o výměře 6118 m2 a parc. č. 940/5- orná půda o výměře1748 m2 v kat. území Starý Bohumín, vzniklé rozdělením pozemku parc. č. 940 – orná půda v kat. území Starý Bohumín geometrickým plánem č. 660-11/2007, z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569.s tím, že město zajistilo na vlastní náklady geometrické rozdělení p.č. 940 a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.Koncepce nakládání s majetkem města

121/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
aktualizovanou „ Koncepci nakládání s majetkem města Bohumína“.Rekonstrukce objektu čp.140, Opletalova

122/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší
usnesení zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. září 2007 číslo 82/6/2, ve věci prodloužení termínu dokončení investic do objektu na adrese Opletalova 140, Bohumín-Skřečoň společností Wolkenstein s.r.o.

2. schvaluje
další postup města dle varianty č.2 předloženého návrhuHZS - převod elektronické sirény

123/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
o bezúplatném převodu elektronické sirény včetně vzdáleného ovládání i.č. 241 v pořizovací ceně 380.205,- Kč na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

3. pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o převodu vlastnictvíPrevence kriminality

124/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
projekty zařazené do programu prevence kriminality pro rok 2008Regenerace panelových sídlišť – aktualizace projektu

125/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště lokalita Budoucnost a Sv. Čecha
v předloženém rozsahu

2. ukládá
využít aktualizace projektu pro získání dotace na rok 2008 na realizaci parkovišť před budovou bývalého hotelového domu
Z: Ing. Radiňák
T: 30.6.2008Územní plán

126/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

ukládá
stavebnímu odboru projednat v komisích rady města požadavky s nejednotnými doporučujícími stanovisky (č. 4, 7, 14, 40, 43, 44, 57, 64, 84, 114, 117) a předložit zastupitelstvu města návrh řešení.
Z: Ing. Radiňák T: 30.4.2008Příspěvkové organizace

CSSB – Dodatek ke zřizovací listině

127/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace „Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČO 48806145 dle předloženého návrhu.Výbory ZM, komise RM

Pověření FV úkoly

128/9
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

pověřuje
v souladu s § 119 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění finanční výbor úkoly
dle předloženého návrhuVolba členů KV, FV

129/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. přijímá
rezignaci p. MUDr. Vojtěcha Balcárka na funkci člena kontrolního výboru

2. volí
a) členkou kontrolního výboru p. Petru Dudovou, Partyzánská 131, Bohumín-Pudlov
b) členem finančního výboru p. Ing. Václava Poloka, 1. máje 278, Bohumín-SkřečoňHodnocení činnosti výborů, komisí a odměny za 2.pol. 2008

130/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje
1. odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za 2. pol. 2007
2. odměny předsedům komisí pro městské části za 2. pol. 2007
3. odměny členům komisí pro městské části za rok 2007
dle předloženého návrhu


Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostka

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:
1. předběžné výsledky hospodaření města za rok 2007
2. vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 5 a 6 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
3. požadavek na provedení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Bohumín a požadavky na nový územní plán města Bohumín
4. projekt „Plavání 2008“
5. informaci o přípravě rekonstrukce objektu čp. 140, ul. Opletalova, Bohumín-Skřečoň a jednání se společností Wolkenstein s.r.o.
6. informaci o vyhodnocení plnění projektu prevence kriminality v rámci programu
PARTNERSTVÍ v roce 2007
7. rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2007
8. zprávu o činnosti Městské policie v Bohumíně v roce 2007
9. zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pol. 2007 a komisí pro městské části za rok 2007


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.2.2008
Počet zhlédnutí: 3 944

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund