close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.6.2008

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. června 2008 Přítomni: 19 členů ZM Omluveni: MUDr. Balcárek, p. Ciprichová, p. Kroščen, Ing. Šmíd Finanční záležitosti Uvolnění finančních prostředků – cyklotrasy podél řeky Olše 152/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje uvolnění finančních prostředků na pokrytí nákladů s pořízením dokumentace pro územní rozhodnutí stavby cyklotrasy podél řeky Olše ve výši 140.000,- Kč a uvolnění finančních prostředků na pokrytí nákladů s pořízením dokumentace pro územní rozhodnutí stavby "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" ve výši 11.000,- Kč (formou dotace) Majetkové záležitosti Prodej pozemků 153/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 1. ruší usnesení zastupitelstva města číslo 249.2c)/20 ze dne 30.3.2005, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 409/20 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Himlerovým, bytem Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.850 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 760,- Kč. 2. rozhodlo prodat nemovitost, pozemek p.č. 409/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Skřečoň, obec Bohumín manželům Himlerovým, bytem Zátiší 754, Bohumín – Skřečoň za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 17.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 3.040 Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Výkup nemovitosti 154/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo nekoupit spoluvlastnické podíly na nemovitosti bytový dům na ul Studenská, č.p. 182, Nový Bohumín, včetně příslušenství, stojící na pozemku p.č. 455 a pozemku p.č. 455 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, od současných vlastníků, kteří trvale žijí mimo ČR (p.Robert W. Popper, bydliště: 1139 Clay St., San Francisko, CA 94115, p. Viktor J. Layton, bydliště: N. Day Road 670, Winsconsin, St. Croix Falls) Směna pozemků 155/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo směnit nemovitost část pozemku parc. č. 489 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1468 m2, LV č. 10001 v kat. území Nový Bohumín, označená dle geometrického plánu č. 1716-33/2007 jako parc. č. 489/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, z vlastnictví Města Bohumín do vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,za cenu 2640,-Kč, za části pozemku parc. č. 2579 – zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře 1050 m2, LV č. 2194 v kat. území Nový Bohumín, označená dle geometrického plánu č. 1716-33/2007 jako parc. č. 2579/4 - zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře 23 m2 a parc. č. 2579/5 - zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře 32 m2 , z vlastnictví České dráhy, a.s. do vlastnictví Města Bohumín, za cenu 13 200,-Kč. Rozdíl cen činí 10 560,-Kč, které uhradí město ve prospěch Českých drah, a.s., včetně ostatních nákladů spojených s prodejem ve výši 8 800,-Kč dle komentáře. Majetkové řešení pozemků (chodník ul.Bezručova) 156/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo 1. nabýt darem pozemek p.č. 1505/3 - op, ost. kom. zapsaný na LV č. 427 k.ú. Záblatí u Bohumína do vlastnictví Města Bohumína, IČ: 00297569 z vlastnictví p. Anny Vžentkové, bytem Bezručova 80, Bohumín, Záblatí s tím, že obdarované město zajistí na své náklady zpracování darovací smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 2. směnit pozemky p.č. 85/2 a č. 85/3, oba op, ost. kom. zapsané na LV č. 200 k.ú. Záblatí u Bohumína do vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 ze spoluvlastnictví p. Milana Drobíka a p. Marcely Šmelkové, oba bytem Bezručova 27, Bohumín, Záblatí, každý v podílu ½, za pozemek p.č. 81/2 – op, jiná pl. zapsaný na LV č. 10001 k.ú. Záblatí u Bohumína z vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 do spoluvlastnictví p. Milana Drobíka a p. Marcely Šmelkové, oba bytem jak výše uvedeno, každému podíl ½ s tím, že město zajistí na své náklady sepsání směnné smlouvy, vklad vlastnických práva z této smlouvy do katastru nemovitostí, uhradí směňujícím p. Milanu Drobíkovi a p. Marcele Šmelkové rozdíl v ocenění směňovaných pozemků ve výši 3 132,- Kč, každému z nich podíl ½, a to do 30 dnů po doručení smlouvy po provedení vkladu do KN. 3. darovat pozemky p.č. 62/2, 63/2 a 1507/2, všechny op, silnice k.ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, z vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 7089069 se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org. se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná s tím, že vklad vlastnického práva z darovací smlouvy zajistí na své náklady obdarovaný. 4. darovat stavbu SO 02 Úpravy silnice II/471 umístěnou na pozemcích parc. č. 62/2, 63/2 a 1507/2 – všechny op, silnice k.ú. Záblatí u Bohumína včetně autobusového zálivu na pozemcích p.č. 1519/1 – op, silnice a p.č. 1519/6 – op, ost. kom. k.ú. Záblatí u Bohumína, z vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 7089069 se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org. se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná. Hodnota převáděné stavby činí 856 180,- Kč. 5. nabýt darem pozemky p.č. 1519/4 a č. 1519/5 – obě op, ost. kom. k.ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 520, z vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org. se sídlem Úprkova 1, Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1788/4, Karviná-Fryštát, IČ: 00095711 do vlastnictví obdarovaného Města Bohumín, IČ: 00297569 s tím, že vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí zajistí na své náklady obdarované město. Prominutí pohledávek 157/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 1. schvaluje a) prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 50% z dlužné částky 41 744 Kč, tj. částku 20.872 Kč p. Martině Šípkové, bytem Dům soc. služeb, Dolní Benešov b) prominutí pohledávky- poplatků z prodlení ve výši 50% z dlužné částky 38 050 Kč, tj. částku 19.025 Kč p. Kamile Něničkové, bytem P. Cingra 232/5, Bohumín 2. neschvaluje prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 55 977 Kč p. Vítězslavu Kucharčíkovi, bytem Na Výsluní 293, Bohumín Projekty – přeshraniční spolupráce s polskými obcemi 158/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 1. schvaluje spolupráci s polskými střediskovými obcemi Gorzyce, Krzyzanowice , Zebrzydowice a Racibórz za účelem společných projektů realizovaných z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR PR 2007 - 2013 formou uzavírání Dohod o spolupráci nebo Prohlášení o partnerství 2. zmocňuje starostu města k podpisu Dohody o spolupráci či Prohlášení o partnerství v rámci spolupráce dle bodu 1. 3. ukládá organizačnímu odboru předkládat ZM průběžně po dobu dotačního období informace o vývoji vzájemné spolupráce, podaných žádostech o dotace a jejich úspěšnosti Z: Ing. Macura KT: vyhodnotit k 31.12. každého roku Záměr převodu Domova Jistoty 159/11 Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 1. schvaluje záměr převodu části příspěvkové organizace Domov Jistoty, Šunychelská 1159 dle předloženého návrhu 2. ukládá odboru sociálnímu projednat konkrétní podmínky převodu s Moravskoslezským krajem a předložit zastupitelstvu města "Dohodu o společném postupu při řešení převodu zařízení sociálních služeb" Z: p. Gabryšová T: 30. 9.2008 Ing. Petr Vícha Mgr. Věra Palková starosta místostarostka Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení: 1. výsledky hospodaření města za leden-duben 2008 2. informaci o přípravě projektu Cyklotrasy podél řeky Olše a projektu Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji 3. zprávu o nakládání s odpadními vodami na území města 4. výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2007 společností BM servisu, a.s., BMN, a.s. a  BOSPOR spol.s r.o. 5. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 28.5.2008


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.6.2008
Počet zhlédnutí: 3 404

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.44 sekund