close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.9.2008

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. září 2008

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: p. Bruzl, p. Ciprichová, Mgr. Drobil, p. NeudertováFinanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2008

160/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2008

1. Příjmová část rozpočtu
a) navýšení daňových příjmů o 13 026 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 12 058 tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o 820 tis. Kč
d) navýšení dotace (po konsolidaci) o 5.970 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) navýšení neinvestičních výdajů, vč. rezervy o 16 481 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 20 775 tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem
a) snížení neinvestičních výdajů o 436 tis. Kč
b) snížení investičních výdajů o 6 000 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím
a) navýšení neinvestičních výdajů o 636 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 131 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 200 tis. Kč

6. Financování
a) navýšení fondu rozvoje bydlení o 457 tis. Kč
b) navýšení fondu rozvoje bydlení-povodňový o 30 tis. KčŽádosti o dotace z rozpočtu města

161/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. odkládá
rozhodnutí o mimořádné dotaci na úhradu záloh na služby TJ Bohumín – oddílu kulečníku do doby vyúčtování služeb za nebytové prostory

2. schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města takto:

a) o.s. Bonatrans Bohumín (Mezinárodní VC Bohumína ve vzpírání) 50.000 Kč
b) AK Bohumín o.s. (VC Bohumína v bězích a skoku do dálky) 7.000 Kč
c) DASPON o.p.s. (soutěž barmanů – Fiz-cup junior Bohumín 2008) 25.000 Kč
d) TJ Viktorie St.Bohumín (Oslavy 60.výročí vzniku oddílu kopané) 7.500 Kč
e) OS Čtyřlístek (výstava fotografií spojená s vernisáží) 7.000 Kč
+ udělení výjimky z 50% spoluúčasti na financování
f) Dagmar Čížová (vydání 4. básnické sbírky) 7.000 Kč
g) SDH Bohumín-Vrbice (soutěž v požár.útoku „O putovní pohár RM“) 12.000 Kč
h) TJ Viktorie Starý Bohumín (odstranění havarijního stavu části
ústředního topení v tělocvičně a posilovně v objektu Sokolovny) 28.000 KčMajetkové záležitosti

Záměr prodeje nemovitostí

162/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. o záměru prodat nemovitost objekt občanské vybavenosti, bývalá hasičská zbrojnice, č.p. 277 na ul. Ostravské, v Bohumíně-Pudlov, na pozemku parc. č. 94 a pozemek parc. č. 94 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 597 m2, vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV 10001. Budoucí využití tohoto objektu bude k bydlení nebo jako kancelářské prostory a nebytové prostory k podnikatelským účelům.

2. o záměru prodat nemovitost objekt k bydlení č.p. 90 na ul. Šikmá ve Vrbici, na pozemku parc. č. 483 a pozemek parc. č. 483 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 647 m2, vše v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, zapsané na LV 10001. Podmínkou prodeje bude, aby tato nemovitost byla, po celkové rekonstrukci, využita opět k bytovým účelům či podnikání nerušivého charakteru.

3. o záměru prodat nemovitosti objekt k bydlení v Bohumíně-Pudlov č.p. 155, na pozemku parc. č. 1447 včetně pozemku parc. č. 1447 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 529 m2) a objekt k bydlení v Bohumíně-Pudlov č.p. 157 na pozemku parc. č. 1446 včetně pozemku parc. č. 1446 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 631 m2), vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV 10001. Nemovitosti se nacházejí na ulici Lounská v Pudlově. Podmínkou prodeje je budoucí využití těchto objektů pouze k podnikatelským účelům.Prodej domů

163/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
prodat nemovitost dům č.p. 260 na ul. 1.máje stojící na pozemku parc. č. 175 a pozemek parc. č. 175 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 263 m2 vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, a to firmě ČEMAT, s.r.o., se sídlem ČSA 196, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 607 76 480, za smluvní cenu 1.776 000,-Kč, z čehož první část kupní ceny ve výši 1.480 000,-Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy a druhá část, jako garance města k provedení oprav, ve výši 296 000,-Kč, je splatná do dvou let od podpisu kupní smlouvy, nebo ve shodném termínu může být prominuta za podmínek uvedených v zásadách o prodeji nemovitostí z majetku města. Bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Bohumína do doby úhrady celé kupní ceny. Dále firma před podpisem kupní smlouvy uhradí 50% podílu na ostatních nákladech spojených s prodejem dle komentáře.


164/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
neprodat nemovitost - bytový dům na tř. Dr. E. Beneše č.p. 766 na pozemku parc. č. 609, pozemek parc. č. 609 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 234 m2 a pozemek parc. č. 610 – jiná plocha, ostatní plocha o celkové výměře 184 m2, který tvoří s domem jeden funkční celek, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na LV 10001Prodej pozemků

165/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. prodat nemovitost, pozemek p.č. 638/2-orná půda o výměře 67 m2 a pozemek p.č. 638/3 – orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Pudlov, obec Bohumín společnosti SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava za kupní cenu 70.000 Kč. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, znaleckým posudkem a s provedením vkladu do katastru nemovitostí ponese kupující. Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající město Bohumín

2. prodat pozemek p.č. 81/3 – zastavěná plocha o výměře 175 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína, oddělený geometrickým plánem z pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín manželům Skokanovým, bytem ***** za kupní cenu ve výši 94.000 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.Bezúplatný převod pozemků

166/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
bezúplatně převést pozemky smlouvou o budoucí darovací smlouvě, a to část pozemku parc. č. 2411 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 5209 m2 a část pozemku parc. č. 2412 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 1021 m2, zapsané na LV č. 893 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, spravované Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, do vlastnictví Města Bohumína. Ostatní náklady spojené s budoucím bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. Na pozemcích bude vybudována kanalizace a budou zastavěny chodníkem.Výkup pozemků

167/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti

1. pozemku parc.č. 69/2 – zahrada o výměře 64 m2 včetně příslušenství odděleného geometrickým plánem č.670 - 89/2008 z pozemku parc.č. 69, vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, manželů Václava a Jany Kyjonkových, bytem: *****. Celková administrativní cena činí dle znaleckého posudku 20 730,-Kč. Dále město uhradí ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře. Účelem výkupu je vybudování kanalizační stoky v uvedené lokalitě.

2.a) části pozemku parc.č. 5 – zahrada o výměře 86 m2 odděleného geometrickým plánem dle skutečného záboru (cca 20 m2 ), vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, Stanislava Galgonka, bytem: ***** (podíl 2/3), a manželů Zbygnieva a Marie Janoszowských, bytem: ***** (podíl 1/3). Dohodnutá cena je 50,-Kč/m2. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře. Účelem výkupu je vybudování kanalizační stoky a chodníku v uvedené lokalitě.

2.b) části pozemku parc.č. 7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 a parc.č. 8 – zahrada o výměře 477 m2 odděleného geometrickým plánem dle skutečného záboru (cca 7 m2 ), vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, Vlastimila Kanii, bytem: *****. Dohodnutá cena bude stanovena na základě budoucího znaleckého posudku. Dále město uhradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem dle komentáře. Účelem výkupu je vybudování kanalizační stoky a chodníku v uvedené lokalitě.Majetkové vypořádání staveb a pozemků (stavba Kaufland)

168/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schválilo
záměr bezúplatného převodu nově vybudovaných staveb, a to stavby komunikace SO 07 - napojení na ul. Nádražní a nově vybudovaných chodníků podél ul. 9. května, stavby SO 16.1 - veřejného osvětlení u nové křižovatky na ul.9. května a části pozemku p.č. 1011/1 v k.ú. Nový Bohumín z majetku investora stavby - společnosti InterCora, spol. s.r.o. Plzeň do majetku města Bohumína a části pozemku p.č. 2550/1 v k.ú. Nový Bohumín z majetku města Bohumín do majetku investora stavby - společnosti InterCora, spol. s.r.o. Plzeň

2. rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod staveb a pozemků v rámci stavby Obchodního centra Kaufland v Bohumíně.Prominutí pohledávky – poplatků z prodlení

169/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
neprominout pohledávku - poplatek z prodlení
1. p. Richardu Dworzakovi, Slezská 23, Bohumín
2. p. Karin Gáborové, Čs. armády 1054, BohumínDomov Jistoty – záměr převodu

170/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
odložit záměr převodu části příspěvkové organizace Domov Jistoty, Šunychelská 1159
dle předloženého návrhu

2. ukládá
odboru sociálnímu sledovat vývoj financování v oblasti pobytových sociálních služeb
Z: Bc. Ucháč
KT: 30.6.2009Odměny členům komisí RM, výborů ZM

171/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje
odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za 1. pololetí 2008 dle předloženého návrhuIng. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaZastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:
1. výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2008
2. první verzi rozpočtu města pro rok 2009
3. zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2008
4. kontrola plnění přijatých usnesení ZM ke dni 27.8.2008
5. vizualizace rekonstrukce Národního domu ve Starém Bohumíně


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.9.2008
Počet zhlédnutí: 3 478

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund