close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 3.11.2008

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 3. listopad 2008

Přítomni: 20 členů ZM
Omluveni: p.Ciprichová, Mgr. Drobil, p. KroščenFinanční záležitosti

Úprava rozpočtu – 2008

172/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2008.

1. Příjmová část rozpočtu
- navýšení daňových příjmů o 200 tis. Kč
- navýšení nedaňových příjmů o 3 374 tis. Kč
- navýšení kapitálových příjmů o  90 tis. Kč
- navýšení dotace (po konsolidaci) o  725 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů, vč. navýšení rezervy o  5 484 tis. Kč
- snížení investičních výdajů o 766 tis. Kč

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení neinvestičních výdajů o 18 tis. Kč

4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- snížení neinvestičních dotací a příspěvků o 347 tis. KčFinancování Národního domu

173/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v případě získání dotace:
1. předfinancování projektu „Stavební úpravy Národního domu“
2. krytí případné provozní ztrátyOdpis pohledávek

174/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. odepsat pohledávky dlužníka Jaroslav Heinz-MAXI ve výši 39.253,86 Kč
2. odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytů, fakturaci, poplatcích z prodlení a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 146.106,50 KčMajetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

175/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. nabýt darem pozemek parc. č. 116/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, oddělený geometrickým plánem č.1063-25/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 28.5.2008 pod č. 599/2008, z pozemku parc.č. 116, zapsané na LV č. 1079 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, Dagmar Morisové, bytem: 1.máje 593, 735 31 Bohumín. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

2. nabýt darem pozemek parc. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č.1063-25/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 28.5.2008 pod č. 599/2008, z pozemku parc.č. 119, zapsané na LV č. 46 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současných vlastníků, Renáty Szeligové, bytem: 1.máje 594, 735 31 Bohumín, vlastnící ½ podílu a Jiřiny Szeligové, bytem: 1.máje 594, 735 31 Bohumín, vlastnící ½ podílu. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

3. nabýt darem pozemek parc. č. 121/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, oddělený geometrickým plánem č.1063-25/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 28.5.2008 pod č. 599/2008, z pozemku parc.č. 121/1, zapsané na LV č. 1442 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, Ivany Mertové, bytem: 1.máje 595, 735 31 Bohumín. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

4. nabýt darem pozemek parc. č. 123/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, oddělený geometrickým plánem č.1063-25/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 28.5.2008 pod č. 599/2008, z pozemku parc.č. 123/2, zapsané na LV č. 83 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, manželů Viléma a Anilis Solichových, bytem 1.máje 598, 735 31 Bohumín, které mají ve SJM. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

5. nabýt darem pozemek parc. č. 125/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2, oddělený geometrickým plánem č.1063-25/2008 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 28.5.2008 pod č. 599/2008, z pozemku parc.č. 125, zapsané na LV č. 71 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka, Anny Gabryšové, bytem: 1.máje 597, 735 31 Bohumín. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.Převody pozemků z PF ČR

176/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt bezúplatně pozemky parc. č. 165/2 - zahrada o výměře 296 m2 v kat. území Vrbice nad Odrou a parc. č. 880 - zahrada o výměře 1342 m2 v  kat. území Pudlov z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se  sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že město
podá žádost o bezúplatný převod těchto pozemků Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2 a uhradí náklady, spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.Výkupy pozemků

177/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. koupit nemovitost pozemek parc. č. 519/8 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 133 m2, pozemek parc. č. 519/10 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 160 m2, pozemek parc. č. 519/11 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 422 m2 a pozemek parc. č. 519/12 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 11 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to od subjektu BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, 701 78 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 000 32 352, za smluvní cenu 220 000,-Kč. Dále kupující, město Bohumín, zpracuje kupní smlouvu a prodávající uhradí vklad do katastru a  daň z převodu nemovitostí, dle komentáře.

2. koupit nemovitost a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na pozemek parc. č. 587/26 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 32 m2 , pozemek parc. č. 615/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 199 m2, pozemek parc. č. 616/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 117 m2, pozemek parc. č. 618/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 166 m2, pozemek parc. č. 618/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 293 m2 a pozemek parc. č. 618/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 14 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to od spoluvlastníků, Hlinkové Ireny, Čs. armády 31, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Kubrtové Marie, Čs. armády 31, 735 81 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, Okapy Karla, Jateční 148, 735 51 Bohumín, vlastnící 1/3 podíl, za budoucí cenu 265 000,-Kč. Dále kupující zpracuje smlouvu o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvu a prodávající podá a uhradí daň z převodu nemovitostí dle komentáře.Záměr prodeje spoluvlastnického podílu

178/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o záměru prodat spoluvlastnický podíl města Bohumína o velikosti 8/30, na nemovitosti bytový dům na ul Studenská, č.p. 182, Nový Bohumín, včetně příslušenství, stojící na pozemku p.č. 455 a pozemku p.č. 455 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 612 m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín s podmínkou pro budoucího vlastníka, neprovozovat v uvedeném domě loterie a jiné výherní hry dle zák. 202/1990 Sb., v platném znění.Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaZastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. hospodaření města za I.-IX. 2008
2. druhou verzi rozpočtu města pro rok 2009
3. prezentaci firmy Bonatrans Group, a.s. a ŽDB Group, a.s. k investičním záměrům společností (modernizace ocelárny)


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.11.2008
Počet zhlédnutí: 3 642

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund