close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 6.4.2009

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 6. dubna 2009

Přítomni: 22 členů ZM
Omluven: Ing. KnotObecně závazné vyhlášky – změny a doplňky

OZV O prokazování znalostí místopisu....

198/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV č. 1/2005 O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína
s účinností od 1. května 2009

2. ukládá
odboru dopravy vydat úplné znění OZV
Z: Bc. Pavel Vavrečka
T: 30. dubna 2009OZV o městské policii

199/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Bohumín, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o městské policiiFinanční záležitosti

Závěrečný účet za rok 2008

200/16
Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu za rok 2008 uzavírá vyjádřením

souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.Úpravy rozpočtu 2009

201/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst.2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2009

1. Příjmová část rozpočtu
- navyšují se nedaňové příjmy o 640 tis. Kč
- snižují se kapitálové příjmy o 1 188 tis. Kč
- navyšuje se dotace (po konsolidaci) o 5 024 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
- navyšují se běžné výdaje, vč. rezervy o 20 393 tis. Kč
- navyšují se investiční výdaje o 20 721 tis. Kč

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navyšují se neinvestiční o 226 tis. Kč

4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
- navyšují se neinvestiční o 1 047 tis. Kč
- navyšují se investiční o 130 tis. Kč

5. Financování
- se navyšuje o přebytky minulých let ve výši 37 410 tis. Kč
- zapojení fondů rozvoje bydlení se navyšuje o 631 tis. KčDotace z rozpočtu města 2009

Rozdělení na činnost sportovním, kulturním, a ost.subjektům

202/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výši dotací na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu
2. výši dotací na ostatní zájmovou činnost ve dvou věkových kategoriích dle předloženého návrhu
3. poskytnutí dotací na činnost v roce 2009 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle předloženého návrhu
4. poskytnutí dotací na činnost v roce 2009 kulturním subjektům (na základě hodnocení podaných projektů) dle předloženého návrhu


Žádosti na pořádání akcí, opravy a investice

203/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města následovně :

SPORT
- Aerobic club Bohumín (Fitnes tour 2009) 12.400 Kč
- o.s. Bonatrans Bohumín-oddíl vzpírání (Mezin.VC Bohumína mládeže) 40.000 Kč
- o.s. „ „ „ (Světové OH masters v Sydney) 30.000 Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Alpský traverz nad Gliňočem 2009) 8.000 Kč
- TJ Slovan Záblatí (Mezinár.turnaj obcí s názvem „Záblatí“ v kopané) 13.000 Kč
- „ „ ( „ „ žáků přihranič.měst a obcí v kopané) 12.000 Kč
- Svatoslav Bogumski (Bohumínská tenisová liga) 8.000 Kč
- SK Šafrata (MTB cena Bohumína) 9.000 Kč
- HC 2000 Bohumín (Bohum.hokejová liga amatérů) 25.000 Kč
- TJ Bohumín-oddíl košíkové (Turnaj ve streetballu) 9.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (Městská liga v kuželkách) 8.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl odbíjené (Bohum.městská volejbalová liga) 10.000 Kč
- „ „ (Orange Cup – 4.roč.volejb.turnaje pro veřejnost) 6.000 Kč
- 1.SC Bohumín ´98 (Florbal.klub) (Belfast Pub Cup – florbalový turnaj) 6.000 Kč
- „ „ (flor.turnaj registr.týmů „O pohár 1.SCB´98) 14.000 Kč
- „ „ (flor.turnaj tříčlen.družstev žáků „City Cafe Open) 15.000 Kč
- AK Bohumín (Běh ulicemi města – 13.ročník) 23.000 Kč
- „ (VC Bohumína v bězích na 60, 1000 m, vlož.závod na 300 m) 7.000 Kč
- „ (Silvestrovský běh – 11. ročník) 7.000 Kč
- TJ Bohumín-oddíl stol.tenisu (částeč.pokrytí nákladů na provoz herny) 5.000 KčKULTURA
- TJ Slovan Záblatí (Srpnová noc s kapelou Grog) 12.500 Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (30 let výzkumu ORCUSU na Krymu) 8.000 Kč
- SŠ Bohumín, p.o. (celokrajská soutěž AUTOJUNIOR 2009) 4.000 Kč
- Unie rodičů Masarykové ZŠ a MŠ (100 let od vzniku 1.české MŠ v Boh) 10.000 Kč
- Klub voj.historie Bohumín (2.díl publikace o čs.opevnění z let 1935-38) 40.000 Kč
- OS Přátel bohumínské historie (Gospelový koncert) 12.500 Kč
- „ (Poutní koncert na konci světa) 10.000 Kč
- Adam Górak (festival MUSIC PARK) 40.000 Kč
- o.s. Bonatrans Bohumín-oddíl vzpírání (60 let organiz.vzpír.v Bohumíně) 7.000 Kč
- TJ Sokol Záblatí (Pálení čarodějnic 2009) 9.000 Kč
- Mgr.Lucie Semančíková (kraj.kolo recitač.soutěže Wolkrův Prostějov) 8.000 Kč
- SDH Bohumín-Kopytov (oslavy 85.výr.založení SDH v Kopytově) 10.000 Kč

OSTATNÍ zájmová činnost
- ČSCH-ZO CHOP Bohumín-Skřečoň (Místní výstava okrasného ptactva) 9.500 Kč
- ČSCH-ZO Bohumín-Šunychl 9.600 Kč

Dotace na OPRAVY A INVESTICE
- TJ Slovan Záblatí (oprava fasády tribuny) 145.000 Kč
- TJ Sokol Záblatí (oprava zázemí sálu Sokolovny) 70.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín (oprava venkov.WC,kanal.příp.venk.areálu Kuželny)150.000 Kč
- Český rybář.svaz, MO Bohumín (výměna oken budovy sídla MO) 44.940 Kč
- Slezská církev evangelická, FS Bohumín (dok.stav.úprav far.budovy) 100.000 Kč
- Římskokat.farnost Bohumín (výměna oken farní budovy N.Bohumín) 80.000 Kč
- „ (GO varhan farního kostela St.Bohumín) 100.000 KčDotace - upgrade

204/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade pracoviště Czech POINTMajetkové záležitosti

Směna pozemků

205/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. zrušit rozhodnutí zastupitelstva č. 190/15 ze dne 9.2.2009 o koupi nemovitosti

2. směnit nemovitost, a to pozemek parc. č. 109/3 – orná půda o výměře 203 m2, odměřený z části pozemku parc. č. 109/1, geometrickým plánem č. 1119-74/2008, zapsané na LV č. 1020 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, z vlastnictví Kluse Valdemara, bytem: ****, vlastník 1/2 podílu, Kluse Martina, bytem: ****, vlastník 1/4 podílu a Kluse Petra, *****, vlastník 1/4 podílu, do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569,
za pozemek parc. č. 83 – zahrada o celkové výměře 186 m2, zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, z vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, do vlastnictví Kluse Valdemara, bytem: *****, 1/2 podílu, Kluse Martina, bytem: *****, 1/4 podílu a Kluse Petra, bytem: *****, 1/4 podílu.
Směna bude bezúplatná, a město Bohumín, uhradí ostatní náklady spojené se směnou dle komentáře.
Pozemky se směňují z důvodu realizace investiční akce „Modernizace školního dvora ZŠ Skřečoň“.

Převody pozemků (nabytí)

206/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt úplatně pozemky

1. dle písm. a) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., v platném znění
kat. území Nový Bohumín
p.č. 1129 - zahrada - 278 m2
p.č. 1131 – zahrada - 278 m2
p.č. 1132 – zahrada - 276 m2
p.č. 1134 – zahrada - 287 m2
p.č. 1136 – zahrada - 214 m2
p.č. 1164 – zahrada - 381 m2
p.č. 1165 – zahrada - 381 m2
za cenu celkem 146.989,- Kč dle nabídky pozemků PF ČR k náhradním restitucím zveřejněné
od 23.1 do 23.2.2009

2. dle písm. c) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění
kat. území Pudlov
p.č. 779/2 – zahrada o výměře 50 m2, oddělená GP č. 761-1/2009 z p.č. 779 - zahrada o výměře
928 m2
za cenu ve výši 13.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 5461 - 29/09 ze dne 4.3.2009


207/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
nabýt bezúplatně pozemky

1. dle písm. d) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb. a dle písm. b) odst. 7 §2 zák.č. 119/2008 Sb.,
v platném znění
kat. území Skřečoň
parc. č. 2303/3 - op, ost. komunikace o výměře 1450 m2
parc. č. 2303/4 - op, ost. komunikace o výměře 194 m2
parc. č. 2303/5 - op, ost. komunikace o výměře 401 m2
parc. č. 2303/6 - op, ost. komunikace o výměře 1441 m2
parc. č. 2303/7 - op, ost. komunikace o výměře 234 m2

2. dle písm. b) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., v platném znění
kat. území Záblatí u Bohumína
parc. č. 1462/35 - orná půda o výměře 1575 m2, oddělená GP č. 702-3/2009 z p.č. 1462/35
- orná půda o výměře 2341 m2
z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu, do vlastnictví Města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že město zajistilo na své náklady geometrické oddělení parcel a zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitostí, zajistí na své náklady požadované podklady z katastrálního úřadu – výpisy, snímky atd. a podá příslušné žádosti o převody pozemků Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2.Bezúplatný převod pozemků

208/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
bezúplatně převést pozemky, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ 140 00, IČ: 65993390 do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569,
za podmínek uvedených v komentáři. Jedná se o pozemky v obci Bohumín katastrální území:

1. Skřečoň – pozemek parc. č. 113/2
2. Vrbice nad Odrou – pozemky parc. č. 522/7 a 522/8
3. Pudlov – pozemky parc. č. 1409/39, 1409/40, 1409/41 a 1409/42
4. Pudlov – pozemky parc. č. 1409/11, 1409/13, 1409/7, 1409/37, 1409/30, 1409/20, 1409/18, 323/18, 1409/22, 1409/29, 1409/31, 1409/32, 1409/5, 1409/24 a 1409/6


209/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 3.11.2008 č. 175/13/5

2. nabýt darem pozemek parc. č. 125/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 62 m2, zapsané na LV č. 71 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Gabryše Libora, bytem: *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.Výkup pozemku

210/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
koupit nemovitost pozemek parc. č. 2572/78 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 127 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1812-40/2008 z pozemku parc. č. 2572/1, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, a to z vlastnictví Českých drah, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ: 70994226, do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za smluvní cenu 42 000,-Kč. Ostatní náklady spojené s prodejem, dle komentáře, budou hradit České dráhy a.s.
Pozemek bude sloužit jako součást projektované tržnice s parkovištěm.Záměr převodu nemovitosti

211/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o záměru prodat nemovitosti objekt k bydlení č.p. 134 na ul. 1.máje ve Skřečoni stojící na pozemku parc. č. 650/1 a pozemek parc. č. 650/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 626 m2, vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 10001. Podmínkou prodeje bude, aby tato nemovitost byla využívána pouze k podnikatelským účelům.Přísedící okresního soudu

212/16
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí
do funkce přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2009 – 2013 tyto občany

1. Baronová Jana 1950
2. Kwaśná Olga 1948
3. Lisztwanová Irena 1942
4. Lorencová Olga, Mgr. 1948
5. Raček Miroslav 1961
6. Teister Rudolf 1948
7. Valentová Urbančíková Vilma 1969


Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Josef Plášil
místostarosta


Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:
1. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 25.3.2009
2. přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2008


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.4.2009
Počet zhlédnutí: 3 942

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund