close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.6.2009

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. června 2009

Přítomni:   22 členů ZM
Omluven:  p. Kroščen

Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

213/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. odkládá

rozhodnutí o prodeji pozemku, p.č. 393/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1147 m2 v k.ú. Nový Bohumín do příštího zasedání ZM (14.9.2009)

2. rozhodlo

a)  prodat  pozemek p.č. 386/9 – orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Starý  Bohumín, obec Bohumín manželům Vlastimilovi a Darji Měchurovým, bytem ***** za  účelem výstavby rodinného domu za kupní cenu 220.000 Kč a  úhradu nákladů  spojených s prodejem  dle předloženého návrhu

b)  darovat část pozemku p.č. 2096 – ostatní plocha, ost. komunikace,  označenou dle geometrického  plánu č.1872-4/2009 ze dne 24.3.2009 jako parcelu č.2096/2 – ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 82 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín paní Soni Urbánkové, bytem ***** dle předloženého návrhu

 

Převod pozemků – změna usnesení

214/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

o zrušení části přijatého usnesení č. 206.2./16 ze dne 6.4.2009, týkající se předpisu, dle kterého město požádalo Pozemkový fond ČR o úplatný převod pozemku p.č. 779/2 – zahrada o výměře 50 m2, odděleného GP č. 761-1/2009 z p.č. 779 - zahrada o výměře 928 m2 v k.ú. Pudlov. Nahrazuje se § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění, ustanovením § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ustanovení a podmínky převodu dle usnesení č. 206.2./16 ze dne  6.4.2009 zůstávají nezměněny.

 

Darování části pozemků

215/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt darem pozemek parc. č. 566/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 59 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 566, zapsaný na LV č. 140, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Slížka Marka, bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

2. nabýt darem pozemek parc. č. 568/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 568, zapsaný na LV č. 401, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Trusíka Jana, bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

3. nabýt darem pozemek parc. č. 570/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 570, zapsaný na LV č. 376, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín od současných vlastníků manželů Birguse Jana, Ing. a Birgusové Ivy. Nabýt darem podíl 1/6 ku celku na pozemku parc. č. 576 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 85 m2, od současných vlastníků manželů Birguse Jana, Ing. a Birgusové Ivy (mají SMJ) a podíl 1/6 ku celku na pozemku parc. č. 576 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 85 m2, od současného vlastníka Birgusové Ivy, zapsaný na LV č. 377 vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín. Oba manželé bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

4. nabýt darem pozemek parc. č. 572/2 – zahrada o výměře 14 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 572, zapsaný na LV č. 411, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka, Foltyny Jiřího, bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

5. nabýt darem pozemek parc. č. 573/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 573, zapsaný na LV č. 189, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současných vlastníků manželů Pešáta Aloise a Pešátové Heleny (mají SJM), oba bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

6.  nabýt darem pozemek parc. č. 575/2 – zahrada o výměře 49 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 575, zapsaný na LV č. 749 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Draga Jiřího, bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

7. nabýt darem pozemek parc. č. 578/3 – zahrada o výměře 83 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 706-21/2009 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 27.04.2009 pod č. 541/2009, z pozemku parc. č. 578/1 a pozemek parc. č. 578/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, zapsané na LV č. 42, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Tomalové Olgy, bytem  *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

 

Předkupní právo

216/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nevyužít svého předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu na nemovitosti, a to pozemku parc. č. 881/2 o celkové výměře 6242 m2 – zahrada, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10 (po 1/6 podílu od vlastníků Hany Kupkové, Evy Kelešovské, Jany Šopíkové)

 

Odpis pohledávek

217/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo  

1. o odpisu nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci ,nákladech řízení a poplatcích z prodlení  u zemřelých nájemců v celkové výši      637.335,95 Kč

2. o splátkovém kalendáři k úhradě nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2008 v celkové výši     50.417 Kč pro p. Evu Fertöovou, Drátovenská 246, Bohumín  (měsíční splátka 1.000 Kč)

3. neprominout pohledávku – poplatkek z prodlení ve výši 113.181 Kč  p. Anně Maslíkové, Bezručova 1145/26, Bohumín

 

Územní plán – změna č. 9

218/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

pořídit změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bohumín v rozsahu přílohy č. 1 materiálu

2. určuje

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona Ing. Petra Víchu

 

Společnosti města

BOSPOR, s.r.o.

219/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

doporučuje

ke schválení RM při výkonu působnosti funkce valné hromady Stanovy společnosti BOSPOR spol. s r.o. dle předloženého návrhu

 

BMN, a.s.

 

220/17

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

navrhuje

zástupce města -  MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, nar. 23.2.1972, bytem ***** do funkce člena dozorčí rady společnosti BMN, a.s.

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Josef Plášil

starosta                                                           místostarosta

                                                                                                                                                           

 

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. výroční zprávy,  roční účetní závěrky a rozdělení zisku společností BM servisu, a.s., BMN, a.s., BOSPOR spol.s r.o. za rok 2008

2. vykrytí ztráty BMN, a.s.

3. výsledky hospodaření města za leden-duben 2009

4. kontrola plnění přijatých usnesení ke dni 27.5.2009


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.6.2009
Počet zhlédnutí: 2 795

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund