close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2009

U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. září 2009

Přítomni:    18 členů ZM
Omluveni:  MUDr. Balcárek, RNDr. Bočková, p. Kroščen, MUDr. Němeček, Ing. Šmíd

 

Finanční záležitosti     

Úprava rozpočtu 2009

221/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2009 dle pozměňujícího návrhu

1. Příjmová část rozpočtu

a) snížení daňových příjmů o 11 277 tis. Kč
b) snížení nedaňových příjmů o 693 tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o 805 tis. Kč
d) snížení dotace (po konsolidaci) o  523 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu

a) snížení neinvestičních výdajů, vč.  rezervy na 21 828 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů na 7 263 tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem

navýšení neinvestičních výdajů o 2 000 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím

a) navýšení neinvestičních výdajů o  592 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 250 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 95 tis. Kč
b) navýšení investiční dotace o 100 tis. Kč

 

6. Financování

navýšení fondu rozvoje bydlení-povodňový o 160 tis. Kč

 

Vyčlenění fin.prostředků

 

222/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

vyčlenění finančních prostředků pro Svazek města a obcí okresu Karviná ve výši 141 885 EUR

(3 100 000,- Kč bez 19% DPH, 3 689 000 Kč, vč. 19% DPH) na spolufinancování realizace projektu „Cyklotrasa Raciborz – Krzyzanowice – Chotěbuz podél řeky Olše i Odry“ v období 2010-2012.

 

Dary (obcím postiženým povodněmi)

 

223/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

poskytnutí darů obcím postiženým povodněmi v r. 2009 ve výši  
obec Kunín  100 000,-- Kč
obec Životice u Nové Jičína   100 000,-- Kč
město Fulnek 50 000,-- Kč

 

Dotace

224/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

poskytnutí dotací z rozpočtu města následovně:

1. SPORT

- TJ Viktorie Bohumín – oddíl kulturistiky a sil.trojboje (Bohum.benchpress)         7.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín – oddíl kuželek (Bohum.pohár v kuželkách)             10.000 Kč

2. KULTURA

- Slezská diakonie-stř.Salome Bohumín (vernisáž výstavby fotografií)             7.000 Kč
(+ udělení výjimky ve smyslu 50% spoluúčasti na financování)
- OS Přátel bohum.historie (koncert-korunovace starob.milostného obrazu)    15.000 Kč
- OS Přátel bohum.historie (koncert ke cti sv.Huberta-patrona myslivců)         12.500 Kč
- OS Přátel bohum.historie (vánoční koncert)                                             10.000 Kč
- OS CMR Bobeš (Bobeš slaví 10 let)                                                            7.500 Kč

3. OSTATNÍ zájmová činnost

- SDH Bohumín-Vrbice (soutěž v požár.útoku „O putovní pohár rady města“) 14.000 Kč

 

Majetkové záležitosti    

Převody pozemků z PF ČR

225/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

koupit v souladu s odst. 6 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pozemky parc. č. 850 - zahrada a č. 855 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsané na LV č. 10002 k. ú. Starý Bohumín, z vlastnictví České republiky se správou nemovitostí pro Pozemkový fond České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 do vlastnictví města za celkovou kupní cenu ve výši 109.470,- Kč, stanovenou znaleckými posudky č. 5502 – 70/2009 a č. 5503 – 71/2009 ze dne 3.6.2009, a to za podmínek stanovených Pozemkovým fondem ČR v rozsahu dle průvodní zprávy

 

Převody pozemků z ŘSD ČR

226/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

doplnit usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 378.1./31 ze dne 13.9.2006 o podmínky  bezúplatného převodu pozemků v kat. území Starý Bohumín z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvkové organizace se sídlem Na Pankráci 56, 145 05  Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, kterému přísluší hospodařit s majetkem státu, do vlastnictví Města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569, a to:

1. pozemku parc. č. 65 – ostatní plocha, jiná plocha
2. pozemků parc. č. 66, 67, 78, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 1336/10 a 1336/11 – všechny ostatní plocha, jiná plocha,

v rozsahu, že město se zavazuje, že:

- převedený majetek nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům ono samo, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat

- v případě, že obdarovaný (město) převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší 10-ti let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100% z ceny účetní, stanovené ke dni podpisu darovacích smluv:

1. u pozemku parc. č. 65  ve výši   16.096,00 Kč
2. u pozemků parc. č. 66, 67, 78, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 1336/10 a 1336/11 ve výši 234.457,00 Kč

a prohlášení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o schválení bezúplatného nabytí nemovitostí zastupitelstvem města Bohumína a o doplnění podmínek bezúplatného převodu nemovitostí                                                                                                                                                                                 je považováno za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

 

Prodeje pozemků

227/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1. neprodat  pozemek p.č. 393/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1147 m2 v k.ú. Nový Bohumín společnosti  ART PROSPERA, a. s. se sídlem Ropice 413

2. prodat  pozemek p.č. 386/1 – orná půda o výměře 1484 m2 v k.ú. Starý  Bohumín, obec      Bohumín, odměřený  geometrickým plánem č. 703-2/2009 z pozemku p.č. 386/1 – orná půda o       výměře 3965 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín manželům PhDr. Petrovi Šimkovi a      PhDr. Zdeňce Šimkové, bytem *** za účelem výstavby      rodinného domu za kupní cenu 326.480 Kč a  úhradu nákladů  spojených s prodejem  s tím, že      kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě z úvěru      stavebního spoření

3. prodat pozemky p.č.2045/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 685 m2, p.č. 2045/4 –       ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 2046/2 – orná půda o výměře 50 m2 v k.ú. Nový Bohumín,     obec Bohumín panu Ivoši Suchorovi, bytem *** za cenu 36.500 Kč a     úhradu nákladů spojených s prodejem.

 

Bezúplatný převod pozemků

228/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 235 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 685 m2 a pozemek parc. č. 523/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2,  zapsané na LV č. 69 v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka Rusoně Jiřího bytem ***. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 842/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 238 m2, zapsané na LV č. 514 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, v rozsahu spoluvlastnického podílu 1/8 k celku od současného vlastníka České republiky –  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterému přísluší hospodařit s tímto majetkem. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

3. nabýt bezúplatným převodem pozemky, a to část pozemku parc. č. 1106/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 608 m2, část pozemku parc. č. 1114/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 3583 m2, část pozemku parc. č. 1114/3 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 4019 m2, část pozemku parc. č. 1384/1 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 563 m2, část pozemku parc. č. 1385/33 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 223 m2, část pozemku parc. č. 1385/24 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 923 m2, část pozemku parc. č. 1385/11 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 407 m2, část pozemku parc. č. 1385/10 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 258 m2, část pozemku parc. č. 1367/11 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 572 m2, část pozemku parc. č. 1384/6 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 2661 m2, zapsané na LV č. 514 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín a část pozemku parc. č. 2585 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 4871 m2, zapsané na LV č. 846 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, spravované Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, do vlastnictví města Bohumína. Ostatní náklady spojené s budoucím bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín. Na pozemcích bude vybudována cyklotrasa.

 

Prodej nemovitosti

229/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat nemovitost objekt bez čísla popisného, bývalou hasičskou zbrojnici, na ul. Opletalově v Bohumíně-Skřečoni (část Nová Ves), na pozemku parc. č. 2259, pozemek parc. č. 2259 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 156 m2 vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, a to fyzické osobě p. Janu Holému, bytem ***, za cenu 700 000,-Kč, z čehož první část kupní ceny ve výši 350 000,-Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy a druhá část, jako garance města k provedení oprav, ve výši 350 000,-Kč, která je splatná do dvou let od podpisu kupní smlouvy, nebo ve shodném termínu může být prominuta za podmínek uvedených v zásadách o prodeji nemovitostí z majetku města. Dále kupující uhradí veškeré ostatní náklady spojené  s prodejem ve výši 46 500,-Kč.

 

Prominutí pohledávek – poplatků z prodlení

230/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. neprominou pohledávku–poplatek z prodlení ve výši 395.010,- Kč p. Kateřině Dadákové, Seifertova 583, Bohumín

2. neprominout pohledávku–poplatek z prodlení ve výši 64.707,- Kč p. Stanislavu Giňovi, Drátovenská 239/17, Bohumín

 

Příspěvkové organizace – změny zřizovacích listin

231/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

změny a doplňky zřizovacích listin příspěvkových organizací města Bohumín:

 

1. ve znění Dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace
2. ve znění Dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
3. ve znění Dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
4. ve znění Dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
5. ve znění Dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
6. ve znění Dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola Bohumín-Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
7. ve znění Dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
8. ve znění Dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
9. ve znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby K3 Bohumín, příspěvková organizace
10. ve znění Dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

 

ÚP sídelního útvaru Bohumín

Změna č. 5  

232/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a dle ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín formou opatření obecné povahy

 

Změna č. 9 

233/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. schvaluje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním právu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. ukládá

stavebnímu odboru zadat zpracování návrhu změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

Z: Ing. Radiňák

T: září 2009

 

Odměny členům komisí RM a výborů ZM

234/18

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje

odměny členům výborů ZM a členům komisí RM za 1. pololetí 2009 dle předloženého  návrhu

 

 

Ing. Petr Vícha v.r.                                            Mgr. Věra  Palková v.r.

starosta                                                            místostarostka

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení: 

 

1. výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací  za I. pololetí 2009

2. první verzi rozpočtu města pro rok 2010

3. vyhodnocení společného a veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín zpracované v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu)

4. vyhodnocení souladu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, a stanoviska krajského úřadu v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 2 tohoto materiálu)

5. zprávu o vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

6. zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pololetí 2009

7. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 2.9.2009

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 5.10.2009
Počet zhlédnutí: 3 360

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund