close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 9.11.2009

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 9. listopadu 2009

Přítomni:  22 členů ZM
Omluven: p. Honysz

 

Finanční záležitosti

235/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2009 dle pozměňovacího návrhu (bod 4 a,b)

 

1. Příjmová část rozpočtu

a) navýšení daňových příjmů o 100 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 1 822 tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o  695 tis. Kč
d) snížení dotace (po konsolidaci)  o 732  tis. Kč

 

2. Výdajová část rozpočtu

a) navýšení neinvestičních výdajů, vč. navýšení rezervy o 5 022 tis. Kč
b) snížení investičních výdajů o 3 327 tis. Kč

 

3. Příspěvky příspěvkovým organizacím

navýšení neinvestičních výdajů o 130tis. Kč

 

4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestiční dotace o 10 tis. Kč
b) navýšení investiční dotace o 50 tis. Kč

 

Mimořádné dotace z rozpočtu

236/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. rozdělení zůstatku finančních prostředků v kapitole sport dle předloženého návrhu

2. Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně

a) udělení výjimky ze „Zásad pro poskytování dotací ...“ ve smyslu 50% spoluúčasti na financování na „Dokončení stavebních úprav a oprav evangelické fary“ a poskytnutí dotace schválené usnesením č. 203/16 v plné výši
b) poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a udělení výjimky z 50 % spoluúčasti na financování na „pořízení projektové dokumentace na opravu kanalizace“

3. poskytnutí mimořádné dotace Josefu Gruszewskému, nar. 17. 4. 1988, bytem *****, na nákup sportovního – ragbyového invalidního vozíku ve výši 50% skutečných pořizovacích nákladů, maximálně však 50 000,- Kč

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků z ÚPZSM

 

237/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  ruší     

     usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 212.2./17 ze dne 3.11.2004, část usnesení č. 281.2./23

     ze dne 14.9.2005 a část usnesení č. 336.3./28 ze dne 29.3.2006, týkající se bezúplatného převodu

     pozemků parc. č. 669, 671, 673, 674, 675 a 676/1 v kat. území Nový Bohumín z ČR – Úřadu pro

     zastupování státu ve věcech majetkových městu Bohumín

 

2.  rozhodlo

     nabýt bezúplatným převodem pozemky parc. č. 669, 671, 673, 674, 675 a 676/1 v kat. území

     Nový Bohumín od převodce České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech

     majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111

     nabyvatelem Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81  Bohumín, IČ: 00297569

     za omezujících a zavazujících podmínek převodu nemovitostí  a smluvních pokut a sankcí, a to v

     rozsahu Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OKA/2095/2006-OKAU –

     viz. příloha č. 1 průvodní zprávy

 

 

Úplatný převod pozemků z ÚPZSM

 

238/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nabýt úplatným převodem pozemek parc. č. 1053 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 201 m2  v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky –  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterému přísluší hospodařit s tímto majetkem. Převod proběhne formou přímého prodeje městu, za stanovenou smluvní kupní cenu 60 000,-Kč.

 

Umožnění zástavy v druhém pořadí

239/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

udělit souhlas k umožnění zástavy v druhém pořadí pro Komerční banku, a.s. firmě ČEMAT, s.r.o. se sídlem Čs. armády 184, 73551 Bohumín-Pudlov, IČO: 60776480, na nemovitostech – domu č.p. 260 na ul. 1.máje v Bohumíně-Skřečoni stojícím na pozemku parc. č. 175, včetně tohoto pozemku, k.ú. Skřečoň, obec Bohumín, které uvedená firma koupila kupní smlouvou ze dne 27.10.2008 od města Bohumín. Smluvní podmínkou je, že tato firma nesmí tyto nemovitosti bez předchozího písemného souhlasu města Bohumín zastavit. Ostatní podmínky dle komentáře.

 

Převody pozemků z PF ČR

240/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1. o záměru koupit v souladu s odst. 6 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pozemky parc. č. 140 – zahrada – 268 m2 a č. 141 – zahrada – 213 m2 v k. ú. Nový Bohumín, zapsané na LV č. 10002 k. ú. Nový Bohumín, z vlastnictví České republiky se správou nemovitostí pro Pozemkový fond České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 do vlastnictví města s tím, že majetkový odbor MěÚ Bohumín zajistí podání žádosti města o převod pozemků u Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2

 

2.  o bezúplatném nabytí pozemků dle písm. a) odst. 1 § 5 zák.č. 95/1999 Sb., v platném znění

a) v kat. území Záblatí u Bohumína -  parc. č. 1285/1 – op, manipulační plocha
b) v kat. území Pudlov                  -  parc. č.    840    – zahrada 

                                                         -  parc. č.    843    – zahrada

                                                         -  parc. č.    855    – orná půda

                                                         -  parc. č.    857/2 – orná půda

c) v kat. území Skřečoň                   -  parc. č.    668/1 – op, jiná plocha

                                                         -  parc. č.    669/1 – orná půda

                                                         -  parc. č.  2391    – zahrada

                                                         -  parc. č.  1612/2 – zahrada

                                                         -  parc. č.  1618    – zahrada

 

3.  o bezúplatném nabytí pozemků dle písm. a) a b) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění

v kat. území Pudlov                         -  parc. č. 185 – zahrada

                                                              -  parc. č. 344 – zahrada

 

 

4.  o bezúplatném nabytí pozemků dle písm. a) a e) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění

v katastrální území Pudlov              -  parc. č. 869/1 – orná půda

 

z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky  se  sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti  ve vlastnictví  státu,   do vlastnictví   Města  Bohumína se sídlem Bohumín,  Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že majetkový odbor MěÚ Bohumín zajistí podání žádosti města o bezúplatný převod těchto pozemků u Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2  a město na své náklady zajistí veškeré podklady spojené s převodem těchto nemovitostí

 

Odpis pohledávek

241/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,     fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 58.777 Kč

2. a) odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,         fakturaci a nákladech řízení  v celkové výši 236.093 Kč
b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 582.645 Kč

 

3. odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním nebytového      prostoru, fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 189.847 Kč z toho:

-        JAGA VTP a.s. se sídlem: Martinská čtvrť 16, Frenštát pod Radhoštěm ve výši 17.443 Kč
-        RETAX GROUP, s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem: tř. Dr. Ed. Beneše 109, Bohumín ve výši 120.447 Kč
-        Občanské sdružení „Čhave Jilestar“ se sídlem Tovární 426,  Bohumín  ve výši  51.957 Kč

4. neprominout pohledávku – poplatky z prodlení ve výši 19.776 Kč p. Fontiové Alžbětě, dům  Armády spásy,Tusarova 60 , Praha 7

 

Smlouva o spolupráci s městem Orlová

242/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  schvaluje

smlouvu o spolupráci města Orlová o převzetí školení pro cílové skupiny města Bohumín

2.  pověřuje

starostu města Ing. Petra Víchu k podpisu smlouvy o spolupráci

 

Školství – převod činnosti MŠ

243/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. zřizuje

místo poskytovaného vzdělávání právnické osoby Základní škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138:  mateřská škola Bohumín – Skřečoň, 1.máje 325 s účinností od 1.1.2010

2. schvaluje

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138 dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2010

 

Spolufinancování projektu „Řeky rozdělují, řeky spojují“

244/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu "Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši (Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie") ve výši 29 tis. €

 

Jednací řád ZM - novela

245/19

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

novelu Jednacího řádu zastupitelstva města Bohumína s okamžitou účinností

 

Ing. Petr Vícha
starosta                                                           

 

Ing. Josef Plášil
místostarosta

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Zastupitelstvo města Bohumín projednalo bez přijetí usnesení:

 

1. hospodaření města za I.-IX. 2009

2. II. verzi rozpočtu města pro rok 2010

3. zprávu o vyhodnocení rozvojových lokalit pro individuální bydlení na území města

4. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 27.10.2009

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.11.2009
Počet zhlédnutí: 3 313

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund