close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.2.2010

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 8. února 2009

 

Přítomni:  20 členů ZM

Omluveni: p. Bruzl, MUDr. Němeček, Ing. Plášil

 

Finanční záležitosti

Navýšení úvěru

257/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

navýšení záměru přijetí úvěru z 15 mil. Kč (usn.ZM č. 247.5/20 ze dne 14.12.2009) na 20 mil. Kč

 

Dotace – školství

258/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. poskytnutí účelových dotací na podporu modernizace výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže dle předloženého návrhu 

2. uvolnění částky ve výši 610 tis. Kč z rezervy města ve prospěch odboru školství, kultury a sportu

na výše uvedené aktivity

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatné převody pozemků

259/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. nabýt  bezúplatně z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava do majetku města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín pozemek p.č. 2548/8 – ostatní plocha jiná plocha, o výměře 149 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín

2. převést  bezúplatně z vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín do majetku Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava pozemek p.č. 2550/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 212 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín.

 

Bezúplatný převod pozemků z UZSVM

260/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

nabýt bezúplatným převodem pozemky parc. č. 583 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 16 m2 a parc. č. 584 –  vodní plocha, zamokřená plocha o celkové výměře 722 m2, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s tímto majetkem. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře.

 

Výkupy pozemků

261/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitost pozemek parc. č. 964/2 –  orná půda o celkové výměře 4008 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 534 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současných spoluvlastníků p. Adámka Miroslava, bytem *****, vlastnící podíl ½ k celku, p. Baarové Marie, bytem *****, vlastnící podíl ¼  k celku, p. Grillové Alžběty, bytem *****, vlastnící podíl ¼  k celku. Celková smluvní kupní cena je  601.200,-Kč což představuje 150,-Kč/m2 a bude rozdělena jednotlivým spoluvlastníkům dle výše jejich jednotlivých podílů. Ostatní kupní podmínky dle komentáře

2. koupit nemovitost pozemek parc. č. 972 – zahrada o celkové výměře 556 m2  v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 1005 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka, firmy Prosberitas 1 s.r.o. se sídlem Na Šachtě 391, Líně, PSČ 330 21, IČ: 26407400. Smluvní cena je  278 000,-Kč, což představuje 500,-Kč/m2 . Ostatní kupní podmínky dle komentáře

3. koupit nemovitost pozemek parc. č. 1282 – trvalý travní porost o celkové výměře 14964 m2 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV 524 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od vlastníka - Římskokatolické farnosti Rychvald u Karviné, U Pošty 38, Rychvald, PSČ: 735 32, IČ: 48427187, jejíž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava. Smluvní cena je 2.244 600,-Kč, což představuje 150,-Kč/m2. Ostatní kupní podmínky dle komentáře

 

Prodej pozemku

262/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

prodat  pozemek p.č.1324 – ostatní plocha  o výměře 1008 m2 v k.ú. Nový  Bohumín, obec Bohumín manželům  Macečkovým, Karlovi - bytem ***** a Petře -  bytem ***** za účelem výstavby rodinného domu za kupní cenu 282.240 Kč a  úhradu nákladů spojených s prodejem,  dle předloženého návrhu.

 

Prodej nemovitosti

263/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. prodat nemovitost objekt č. p. 277, bývalou hasičskou zbrojnici, na ul. Ostravské v Bohumíně-Pudlově, na pozemku parc. č. 94, pozemek parc. č. 94 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 597 m2 vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, a to právnické osobě AD-MAR STAVBY, s.r.o.,se sídlem Čs.armády 360,735 51 Bohumín, IČ:27797937,za cenu 2.160 000,- Kč, z čehož první část kupní ceny ve výši 1.800 000,-Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy a druhá část, jako garance města k provedení oprav, ve výši 360 000,-Kč, je splatná do dvou let od podpisu kupní smlouvy, nebo ve shodném termínu může být prominuta za podmínek uvedených v zásadách o prodeji nemovitostí z majetku města. Do té doby bude vloženo zástavní právo v katastru nemovitostí na uvedený objekt ve prospěch města. Kupující se nebude podílet na ostatních nákladech spojených  s prodejem.

2. udělit souhlas k umožnění zástavy v druhém pořadí pro Komerční banku, a. s. firmě AD-MAR STAVBY, s. r. o., se sídlem Čs. Armády 360, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, na nemovitostech – domu č. p. 277, bývalou hasičskou zbrojnici, na ul. Ostravské v Bohumíně-Pudlově, na pozemku parc. č. 94, včetně tohoto pozemku, k. ú. Pudlov, obec Bohumín. Souhlas bude udělen po nabytí právní moci vkladu zástavního práva ve prospěch města Bohumín v prvém pořadí na odloženou druhou část kupní ceny ve výši 360 000,-Kč.  Smluvní podmínkou je, že tato firma nesmí tyto nemovitosti bez předchozího písemného souhlasu města Bohumín zastavit. Ostatní podmínky dle komentáře

 

Změna „Zásad pro prodej nemovitostí“

264/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

schválit dílčí změny „Zásad pro prodej nemovitostí z majetku města Bohumína“ v článku IV. Realizace prodeje v bodě 1 dle předloženého návrhu a v bodě 4 dle pozměňujícího návrhu (zrušení textu  „navýšení kupní ceny pozemku“ uvedeného  v závorce)

 

Dodatek ke „Koncesní smlouvě na dodávku tepla“

265/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

o změně podkladů pro uzavření dodatku č.1 ke Koncesní smlouvě na dodávku tepla uzavřené mezi městem Bohumín a společností ČEZ, a.s.

 

  

Regulační plán centra Nového Bohumína

266/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

nepořídit změnu regulačního plánu Centra Nového Bohumína

2. ukládá

stavebnímu odboru informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města

Z: Ing. Libor Radiňák       

T: 28. února 2010

 

Územní studie lokality „Osvěta“

267/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

o pořízení územní studie pro lokalitu „Osvěta“

2. ukládá

stavebnímu odboru zadat zpracování územní studie

Z: Ing. Libor Radiňák      

T: 31. března 2010

 

Územní plán

ÚP – individuální požadavky

268/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. zařadit jako podklad pro tvorbu zadání územního plánu Bohumína požadavek č.63/N, 86/N, 94/N, 98/N, 99/N,110/N,114/N, 125/N, 126/N, 131/N, 56/N, 57/N, 58/N, 69/N, 71/N, 72/N, 73/N, 76/N, 78/N, 82/N, 88/N, 92/N, 95/N ,97/N, 105/N, 107/N, 115/N (z přílohy č. 1 materiálu)

2. nezařadit jako podklad pro tvorbu zadání územního plánu Bohumína požadavek č. 59/N, 60/N, 64/N, 65/N, 67/N,70/N,74/N, 75/N, 77/N, 79/N, 80/N, 81/N, 85/N, 87/N, 89/N, 90/N, 91/N, 96/N, 100/N, 101/N, 102/N, 103/N, 104/N, 106/N, 108/N, 109/N, 111/N, 112/N, 113/N, 117/N, 118/N, 120/N, 121/N ,122/N, 123/N, 130/N, 132/N (z přílohy č. 1 materiálu)

 

Vyhodnocení rozvoj.lokalit pro indiv.bydlení

269/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

a) zařadit jako podklad pro tvorbu zadání územního plánu Bohumína tyto rozvojové lokality pro inividuální bydlení v tomto doporučeném pořadí:

Číslo lokality

Název

2

Záblatí – Rychvaldská, Sokolská

5

Šunychl – Opletalova

7

Skřečoň – Kočendovec

8

Šunychl – Kozí rynek

4

Skřečoň – Úvozní

3

Skřečoň – Nová Ves

6

Skřečoň - Polní

 

b) v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín v rozsahu přílohy č.1

2. určuje

dle ust § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, pro změnu č. 10 ke spolupráci s pořizovatelem Ing. Petra Víchu

3. ukládá

stavebnímu odboru zpracovat zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

Z: Ing. Libor Radiňák      

T: 31. března 2010

 

Pořízení územního plánu Bohumína

270/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení územního plánu Bohumína

2. určuje

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Petra Víchu

3. ukládá

stavebnímu odboru

a) zpracovat zadání územního plánu Bohumína

Z: Ing. Libor Radiňák  

T: březen 2010

b) předat projektantovi územního plánu jako informativní podklad pro tvorbu územního plánu Bohumína zamítnuté individuální požadavky na územní plán z období od února 2005 do února 2010.

Z: Ing. Libor Radiňák 

T: ihned po ukončeném výběrovém řízení na projektanta územního plánu

 

Pověření KV úkoly na rok 2010

271/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje

kontrolní výbor úkoly na rok 2010 v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle pozměňujícího návrhu (doplnění bodu 8. Kontrola náhradní výsadby)

 

Odměny – komise RM, komise pro m.č., výbory ZM

272/21

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje

1. odměny členům komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2009

2. odměny předsedům a členům komisí pro městské části Bohumína za rok 2009

dle předloženého  návrhu

 

 

Ing. Petr Vícha
starosta

 

Mgr. Věra Palková
místostarostka

                                                                                                                                                            

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

Zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně za rok 2009

Rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2009

Informaci o výsledku hospodaření města za r. 2009

Zprávy o činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pololetí 2009 a zprávy o činnosti komisí pro městské části Bohumína za rok 2009

Projekt „ Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a  zdraví dětí a mládeže  “

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.2.2010
Počet zhlédnutí: 3 945

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund