close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.9.2005

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: p. Kroščen, Ing. Michalík, p. Smigová, Mgr. Veselý


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2005

279/23
Zastupitelstvo města po projednání

1. bere na vědomí
výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2005

2. schvaluje
a) úpravu rozpočtu města pro rok 2005 dle předloženého souhrnu
b) úpravu Společných ustanovení v bodě 1.7.3 navýšením sociálního fondu o 300 tis. Kč na 2 264 tis. KčI. verze rozpočtu 2006

280/23
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí
návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2006Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

281/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 587/23 - ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 v kat. území Nový Bohumín do vlastnictví města Bohumína z vlastnictví České republiky-Ústavu územního rozvoje se sídlem Brno - město, Jakubské náměstí 644/3, PSČ 602 00, IČ: 60556552, zastoupeného STAVOINVESTOU Frýdek-Místek, spol. s r.o. se sídlem Frýdek-Místek, Františka Čejky 172, PSČ 738 04, IČ: 46577491, se závazkem pro obdarované město, že pokud dojde ve lhůtě do 10-ti let od bezúplatného převodu nemovitosti k prodeji třetí osobě, uhradí částku 4.500,- Kč do  státního rozpočtu prostřednictvím Ústavu územního rozvoje se  sídlem, jak výše uvedeno na účet č. 31113-27321-621/0710 vedený u ČNB, a.s. a dále že obdarované město uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí2. rozhodlo o změně
podmínek prodeje v usnesení ZM Bohumína č. 212/17 ze dne 3.11.2004

Původní text:
v obou případech s podmínkami, že pozemky nebudou užívány ke komerčním účelům či
jiným výdělečným účelům ani nebudou k takovým účelům pronajímány a že ve lhůtě do 
deseti let nebudou zcizeny. Obdarované město Bohumín uhradí veškeré náklady spojené s 
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

nahradit textem v tomto znění:
s tím, že město Bohumín, nabyvatel nemovitostí, se zavazuje, že převáděné nemovitosti
bude využívat pouze k účelu vymezenému ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí, v případě pozemků parc. č. 1304 a  č. 1306 se jedná o převod z důvodu hospodárnosti, když se jedná o vodní plochy, které je nutné udržovat, tedy čistit a sekat břehové porosty v souladu s pravidly pro ÚSES. Nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům sám ani je nebude k takovým účelům pronajímat. Dále se nabyvatel zavazuje majetek, který je předmětem převodu, ve lhůtě deseti let od  převodu nezcizit. Pro případ, že by nabyvatel něco z toho, k čemu se zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, že nabyvatel převede do státního rozpočtu, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částku odpovídající ceně nemovitostí uvedených v článku I. této smlouvy ke dni takového převodu. Obdarované město Bohumín uhradí veškeré náklady spojené s  vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.


Prodej pozemků

282/23
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
prodej pozemku p.č. 1409/43 - ost.pl.,ost.komunikace o vým. 224 m2 v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, odměřený GP č. 664-50/2005 z pozemku p.č. 1409/15- ost.pl.,ost.komunikace v k.ú. Pudlov, obec Bohumín paní Pavle Dzurcové, bytem ***** za kupní cenu 26.880,- Kč a bezplatné zřízení věcného břemene přechodu a přejezdu ve prospěch města Bohumín po pozemku p.č. 5 - zast.plocha a nádvoří v k.ú. Pudlov, obec Bohumín v rozsahu dle GP č. 665-51/2005 včetně úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem a zřízením věcného břemeneZáměr převodu nemovitostí

283/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
záměr převodu nemovitostí na ul. Lounská čp. 155 157, 171, 173, 174, 175 v Bohumíně - Pudlově, včetně souvisejících pozemků, které jsou ve vlastnictví státu do majetku města BohumínaŠkolství

Transformace sítě škol

284/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) sloučení příspěvkových organizací města Bohumín:
Mateřská škola Bohumín Rafinérský lesík 1140, příspěvková organizace, IČ 64628507, Mateřská škola FITŠKOLKA Bohumín Okružní 683, příspěvková organizace, IČ 64628493 a Základní škola Bohumín tř. Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029120 s účinností od 1.1.2006.

b) přechod práv a závazků, včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů příspěvkových organizací
Mateřská škola Bohumín Rafinérský lesík 1140, IČ 64628507
Mateřská škola FITŠKOLKA Bohumín Okružní 683, IČ 64628493 na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Bohumín tř.Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, IČ 75029120 s účinností od 1.1.2006.

c) vydání Dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola Bohumín tř. Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2006

2. ruší
a) příspěvkové organizace města Bohumín:
Mateřská škola Bohumín Rafinérský lesík 1140, příspěvková organizace, IČ 64628507
Mateřská škola FITŠKOLKA Bohumín Okružní 683, příspěvková organizace, IČ 64628493 ke dni 1.1.2006

b) zřizovací listiny příspěvkových organizací města Bohumín:
Mateřská škola Bohumín Rafinérský lesík 1140, příspěvková organizace, IČ 64628507
Mateřská škola FITŠKOLKA Bohumín Okružní 683, příspěvková organizace, IČ 64628493 ke dni 1.1.2006

3. zřizuje
u právnické osoby Základní škola Bohumín tř. Dr.E.Beneše 456 okres Karviná,příspěvková organizace, IČ 75029120 :
a) - mateřskou školu FITŠKOLKA Bohumín – Nový Bohumín, Okružní 683
- místo poskytovaného vzdělávání mateřská škola Bohumín – Nový Bohumín, Rafinérský lesík 1140,
b) školní jídelnu Bohumín – Nový Bohumín, Rafinérský lesík 1140,
c) školní jídelnu – výdejnu Bohumín – Nový Bohumín, Okružní 683 s účinností od 1.1.2006


Ukončení činnosti SMŠ Smetanova s.r.o.

285/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
a) ukončení činnosti právnické osoby SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA s.r.o., IČ 25372165 se sídlem Bohumín – Nový Bohumín ul. Smetanova 840 ke dni 31.12.2005

b) ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.8.2000 mezi Městem Bohumín a organizací SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA s.r.o. a provedení inventarizace pronajatého majetku ke dni 31.12.2005

c) převod movitého majetku právnické osoby SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA s.r.o., IČ 25372165 na právnickou osobu Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677 na základě uzavřené kupní smlouvy za kupní cenu 1,- Kč

2. zřizuje
místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677 :
- mateřská škola Bohumín – Nový Bohumín, Smetanova 840
- školní jídelna – výdejna Bohumín – Nový Bohumín, Smetanova 840
s účinností od 1.1.2006.

3. ruší
místo poskytovaných školských služeb právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731:
- školní jídelna – výdejna Bohumín – Nový Bohumín, Smetanova 840 ke dni 31.12.2005

4. schvaluje
vydání Dodatku č. IV ke zřizovací listině právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace a Dodatku č. IV ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2006Změna zřizovatele DDM

286/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr změny zřizovatele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715 z Moravskoslezského kraje na město Bohumín

2. ukládá
odboru školství, kultury a sportu projednat konkrétní podmínky změny zřizovatele PO Dům dětí a mládeže s Moravskoslezským krajem
Z: Mgr. Skokanová T: březen 2006


Investiční koncepce

287/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
investiční koncepci městaNázev penzionu

288/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
název penzionu a kavárny v rekonstruované vodárenské věži na základě volby členů ZM - Penzion Ve věži.


Komise - výbory

Hodnocení činnosti za I. pol. 2005

289/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za I. pololetí 2005

2. stanovuje
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
d) odměny občanům za práci v komisích, výborech a zvláštních orgánech

dle předloženého návrhu


Kontrola usnesení

290/23
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 2.9.2005


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 20.9.2005
Počet zhlédnutí: 3 484

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund