close google translator menu
Dnes je Pátek 5.6., svátek má Dobroslav.
Dnes má svátek Dobroslav. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Jakub Klepiš (*1984) - Český hokejový hráč
  • Eduard Hartmann (*1965) - Slovenský lední hokejista
  • Ilona Massey (*1912, +20.8.1974) - Maďarská zpěvačka
  • Stanislav Kostka Neumann (*1875, +28.6.1947) - Český spisovatel
  • Adam Smith (*1723, +17.7.1790) - Skotský ekonom a filozof
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 19.12.2002

Usnesední z 2. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 19. prosince 2002

Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, Ing. Drobek


Finanční záležitosti

Úpravy rozpočtu 2002

6/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. předložený návrh úprav rozpočtu roku 2002
2. rozpočet doplněný o nově vzniklé úpravy v objemu 1 982 tis. Kč
příjmy: dotace - 1 982 tis Kč
výdaje:
* příspěvky příspěvkovým organizacím - 1 513 tis. Kč
z toho: NsP - 1 083 tis. Kč
školství - 430 tis. Kč
* neinvestiční výdaje do školství - 469 tis. Kč


Rozpočet města r. 2003

7/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) rozpočet města Bohumína pro rok 2003 dle souhrnného tabulkového přehledu
b) společná ustanovení

2. bere na vědomí
a) podrobné tabulkové přehledy rozpočtu
b) rozpis plánu investic
c) rozpis plánu velkých oprav a investic v rámci bytového a nebytového fondu města
d) plánované akce k případnému použití z rezervy města a akce navrhované z úvěrů


Věcný dar

8/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí věcného daru - televizor MASCON MC 3714 MZ, video MITSUBISHI HS 1024 EE, klávesnice KEYPRO v hodnotě 28.480,- Kč PČR Správě Sm kraje, zast. plk. Mgr. Radimem Pražákem, Ostrava, 30.dubna 24 pro Referát cizinecké a pohraniční policie v Bohumíně - Starý Bohumín v rámci projektu prevence kriminality „Konečná etapa kamerového monitorovacího systému v Bohumíně“


Systém odměňování - Doplněk

9/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu se zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů změny „Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů, komisí a zvl orgánů“ s účinností od 2.11.2002, vč. doplnění
bodu 1d) v čl.9 Zvláštní ustanovení (V případě nastoupení čl. ZM ze seznamu náhradníků dle § 56 zák.
č. 491/2001 Sb. bude odměna poskytována ode dne, kdy mu bylo RM předáno „Osvědčení o zvolení“)Majetkové záležitosti


Členství v honebním společenstvu

10/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
členství v honebním společenstvu Dolní Lutyně - Věřňovice

2. ukládá
majetkovému odboru udělit písemný souhlas města - vlastníka honebních pozemků se členstvím v honebním společenstvu Dolní Lutyně - Věřňovice
Z: Ing. Drdová
T: ihned


Poskytování zvýhodněných úvěrů

11/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 200.000,- Kč na opravu domu čp. 113, ul. Bezručova, k.ú. Záblatí u Bohumína s MUDr. Hanou Legerskou, bytem *****
Bohumín-Záblatí


ČOV a kanalizace

12/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
majetkové vypořádání formou prodeje majetkového podílu města Bohumín ze stavby Čistírna odpadních vod a kanalizace Bohumín I.etapa s firmou SmVaK Ostrava, a.s. za kupní cenu ve výši 58.167.000,- KčVýkupy pozemků

13/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výkup spoluvlastnických podílů pozemků parcel č. 1267, 1257/3, 1258/2, 1261, 1263, 1264, 1266/2, 1268, 1274, 1277/3, 1307/1, 1307/5, 1307/6, 1308/3, 1308/4, 1308/5 v kat. území Skřečoň od spoluvlastníků p. Berta Quasnitzy, bytem ***** - podíl 14/20 a p. Alžběty Hrbkové, bytem ***** - podíl 6/20 za smluvní kupní cenu v celkové výši 1,186.920,- Kč. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, 1. splátka ve výši 600.000,- Kč bude uhrazena do 31.12.2003 a druhá splátka ve výši 586.920,- Kč bude uhrazena do 31.12.2004. Kupující město Bohumín zajistí zpracování kupní smlouvy a zajistí a uhradí náklad na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí a prodávající zajistí na své náklady zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí.

2. výkup pozemků parcel č. 1265, 1305 a 1308/1 v kat. území Skřečoň od vlastníka ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín za smluvní kupní cenu ve výši 500.000,- Kč s tím, že kupující město Bohumín zajistí na své náklady zpracování znaleckého posudku pro daňové účely a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí. Prodávající zajistí zpracování kupní smlouvy a uhradí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


Prodej pozemků

14/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. prodej pozemku p.č. 2178/6 - ost. plocha o vým. 88 m2 v k.ú. Koblov, odměřený geometr.
plánem č. 0713-019/2002 za kupní cenu dle znal. posudku ve výši 58.080,- Kč Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56. Kupní cena bude uhrazena stranou
kupující najednou do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu
v Karviné tuto smlouvu s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí. Osvobozeno od daně
z převodu nemovitostí.

2. prodej pozemků p.č. 1371/29 - 24 m2, p.č. 1371/27 - 1182 m2, p.č. 1371/10 - 9 m2, p.č. 1371/15 - 1152 m2, p.č. 1371/12 - 6795 m2, p.č. 1373/7 - 1810 m2, p.č. 1373/8 - 4362 m2,
p.č. 1374/7 - 63 m2, p.č. 1374/10 - 90 m2, p.č. 1371/35 - 419 m2, p.č.1373/18 - 691 m2,
p.č. 1374/9 - 298 m2, p.č.1374/11 - 98 m2, p.č.1306/101 - 2 m2, p.č.1306/121- 51 m2, p.č.
1306/122 - 56 m2, p.č. 1307/1 - 54 m2, p.č.1371/30 - 627 m2, p.č. 1371/25 - 723 m2, p.č.
1371/23 - 33668 m2, p.č. 1371/22 - 376 m2, p.č. 1371/1 - 47 m2, p.č. 1371/45 - 1111 m2 a
trvalé porosty, vše v k.ú. Starý Bohumín, odměřené geometrickým plánem č.0500-004/2002
a 0501-004/2002 za kupní cenu 9.685.650,- Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
v Praze 4, Na Pankráci 56. Kupní cena bude uhrazena stranou kupující najednou do 60 dnů
ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu v Karviné tuto smlouvu s vyzna-
čením vkladu do katastru nemovitostí. Osvobozeno od daně z převodu nemovitostí.Městská policie

15/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bohumín a městem Rychvald, ve které se Městská policie Bohumín zavazuje vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii v úplném znění na území města Rychvald s účinností od 1.3. 2003 za podmínky, že veřejnoprávní smlouvu schválí město Rychvald, a Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydá pravomocné rozhodnutí k uzavření této smlouvy.


Kontrola usnesení

16/2
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstvem města Bohumína ke dni 6.12.2002Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 19.12.2002
Počet zhlédnutí: 3 693

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund