close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 28.5., svátek má Vilém.
Vilém - jméno německého původu. Znamená helmicí je má vůle.

Osobnosti narozené dnes:


 • Alexej Němov (*1976) - Ruský sportovní gymnasta
 • Jekatěrina Gordějevová (*1971) - Ruská krasobruslařka
 • Kylie Minogue (*1968) - Australská zpěvačka
 • Rudolph Giuliani (*1944) - Americký politik, primátor New Yorku v době teroristických útoků 11.9.2001
 • Božidara Turzonovová (*1942) - Slovenská herečka
 • Jiří Šotola (*1924, +8.8.1989) - Český literát
 • György Ligeti (*1923, +12.6.2006) - Maďarský hudební skladatel
 • Ian Fleming (*1904, +12.8.1964) - Britský spisovatel, autor postavy Jamese Bonda
 • Edvard Beneš (*1884, +3.9.1948) - Druhý československý prezident v letech 1935-1938, 1945-1948
 • Václav Talich (*1883, +16.3.1961) - Český dirigent
 • Zdenka Hásková (*1878, +7.11.1946) - Česká spisovatelka, novinářka a divadelní kritička
 • Thomas Moore (*1779, +25.2.1852) - Irský básník
 • Joseph-Ignace Guillotin (*1738, +26.3.1814) - Francouzský fyzik, autor myšlenky využití stroje k popravám a tudíž původce gilotiny, i když ji sám nevynalezl
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 29.1.2003

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 29. ledna 2003

Přítomni: 22 členů ZM
Omluven: Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Oprava rozpočtu r. 2003

17/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
opravu rozpočtu města pro rok 2003 dle předloženého návrhu


Jednací řád ZM - změna

18/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
změny Jednacího řádu zastupitelstva města Bohumína dle předloženého návrhu s účinností od 
1. února 2003Projekty prevence kriminality

19/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
vyhodnocení plnění programu prevence kriminality v roce 2002

2. s c h v a l u j e
a) projekty zařazené do komplexního součinnostního programu prevence kriminality
pro rok 2003, vč. změny názvu projektu „Trestáme prací“ na „Převychováváme prací“
b) priority jednotlivých projektů pro rok 2003 dle předloženého návrhuMajetkové záležitosti

Výkupy pozemků

20/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup pozemků parc. č. 695 - ost. pl., ost. kom. - 93 m2 a  č. 707 - ost. pl., ost. kom. - 67 m2 v kat. území Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace Bohumín - napojení části Skřečoň“ městem Bohumín od vlastníka p. Ireny Ellerové, trvale bytem ***** za kupní cenu ve  výši 240,- Kč za 1 m2 pozemku s  tím, že kupující město Bohumín zajistí na vlastní náklady vklad vlastnického práva z  kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající p. Ellerová uhradí daň z převodu nemovitostí a na své náklady zajistí zpracování kupní smlouvy.

2. výkup pozemků parc. č. 216/2, 216/3 - ost. pl., zeleň, parc. č. 217/5 - ost. pl., jiná plocha a  parc. č. 217/4 - zast. pl., venkovních úprav - obrubníky, zámková dlažba, oplocení a  podezdívka a trvalých porostů v kat. území Nový Bohumín od vlastníka Římskokatolické farnosti Bohumín, Masarykova 284, Bohumín za smluvní kupní cenu ve výši 21.350,- Kč s tím, že prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí a  kupující město Bohumín uhradí náklady na zpracování geometrického plánu na odměření parcel, zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitostí, zajistí zpracování kupní smlouvy a uhradí náklady na  vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí


Výkup pozemku - dražba

21/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
koupi pozemku parc. č. 1077 - vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 10418 m2 kat. území Pudlov, obec Bohumín formou veřejné dražby za cenu bez omezení

2. z p l n o m o c ň u j e
zastupováním za město Bohumín ve veřejné dražbě pozemku parc. č. 1077 kat. území Pudlov Ing. Evu Drdovou, trvale bytem *****, vedoucí majetkového odboru MěÚ Bohumín


Předání objektu SZS - změna zřiz.listiny NsP

22/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

m ě n í
v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

zřizovací listinu příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně - příspěvková organizace v platném znění tak, že do ustanovení článku VI odst. 2 se doplňuje bod 2.13. ubytovací služby


23/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením článku IV odst. 1 bod. 1.2. zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně – příspěvková organizace, v platném znění, dále jen "příspěvková organizace"

1. p ř e n e c h á v á
příspěvkové organizaci s účinností od 01. února 2003 do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití objekt čp. 1176 postavený na Čáslavské ulici v Bohumíně, část Nový Bohumín, inventární číslo 11176, vstupní cena 19.024.277,93 Kč, a pozemek p.č. 709/13 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nový Bohumín, o výměře 765 m2, na kterém je tento objekt postaven, inventární číslo 709, vstupní cena 114.750,- Kč,

2. u k l á d á
a) majetkovému odboru předat objekt a pozemek specifikované v předchozím odstavci tohoto usnesení předávacím protokolem příspěvkové organizaci ke dni účinnosti přenechání těchto nemovitostí do správy příspěvkové organizace
Z: Ing. Drdová
T: 31.1.2003

b) finančnímu odboru předložit zastupitelstvu města Bohumína v termínu do: 31.3.2003 návrh změny rozpočtu města Bohumína na rok 2003 vyplývající z rozhodnutí
o přenechání předmětných nemovitostí do správy příspěvkové organizace.
Z: p. Masná
T: 24.2.2003 (KR hospod.)Poskytování úvěru

24/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu domu čp. 153, ul. Panelová, k.ú. Vrbice nad Odrou s manž. Ivanem a Ing. Blankou Ryšavými, bytem ul. *****.

Výbory ZM

25/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. v o l í
veřejnou volbou tyto členy výborů ZM:
a) kontrolní výbor
Bannert Vilém
JUDr. Musil Stanislav
Dobrovolný Jaroslav
Bc. Mutina Miloslav
Kociánová Jitka
Nanková Jana
Mgr. Malchar Jan
Ing. Stoszek Karel

b) finanční výbor
Ing. Drobek Kamil
Ing. Ptošková Jitka
Gříbková Miluše
Ing. Záškolný František
Mgr. Maryška David
Zatloukal Kamil

2. s c h v a l u j e
plán činnosti finančního výboru na rok 2003Delegace zástupců města na VH

26/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

d e l e g u j e
zástupce města Bohumína na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město
Bohumín majetkovou účast:
- Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumína
- Mgr. Věra Palková, místostarostka města
- Ing. Josef Plášil, místostarosta města
s účinností od 1.2.2003 po dobu vykonávání funkce uvolněného člena ZM Bohumína.


Rozbor stížností a petic

27/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
rozbor stížností a petic podaných u MěÚ v Bohumíně v roce 2002


Odměny (KPPP)

28/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s t a n o v u j e
odměny členům zvláštního orgánu (komise pro projednávání přestupků) za 2. pololetí 2002 dle předloženého návrhu


Kontrola usnesení

29/3
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 17.1.2003Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 29.1.2003
Počet zhlédnutí: 4 403

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund