close google translator menu
Dnes je Pondělí 3.8., svátek má Miluše.
Dnes má svátek Miluše. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Vítězslav Jandák (*1947) - Český politik a herec
  • Stefan Wyszyński (*1901, +28.5.1981) - Polský kardinál a bojovník proti komunismu
  • Louis Chiron (*1899, +16.6.1979) - Monacký automobilový závodník
  • Otto Gutfreund (*1889, +2.6.1927) - Kubistický sochař, průkopník českého novodobého sochařství světového významu
  • Stanley Baldwin (*1867, +14.12.1947) - Britský politik a předseda britské vlády
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.5.2003

USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 21.5.2003


Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Ing. Fedák, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Hospodaření města

47/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2003Odpis pohledávek

48/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
odpis pohledávek ve výši 317.996,30 Kč dle předloženého návrhuProminutí pohledávek

49/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
prominutí pohledávek
a) č. 1 Hanzel Pavel ve výši 1 093 689,40 Kč
b) č. 2 manž. Hvízdákových ve výši 360 000 Kč s podmínkou úhrady nákladů ve výši 42 305 Kč
c) č. 4 Krajíček Milan ve výši 29 334,- Kč

2. n e s c h v a l u j e
prominutí pohledávek
a) č. 3 Przycko Josef ve výši 102 104,50 Kč
b) č. 5 Mutina Jindřich ve výši 18 877,- Kč


Příspěvek z rozpočtu

50/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
poskytnutí účelového příspěvku OS Maryška na akci „Léto-kruhy 2003“ ve výši 150 000,- Kč
takto:
1. příspěvek bude použit v souladu s podmínkami uvedenými v předloženém návrhu
2. sochy, které vzniknou v rámci dřevořezbářského plenéru, budou umístěny na území města
Bohumína


Obecně závazné vyhlášky

51/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města Bohumína o městské policii Bohumín, kterou se mění OZV
o městské policii Bohumín ze dne 18.3.1992 v příloze č. 1 této OZV


52/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád města Bohumína


53/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
a) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ZŠ

b) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumín

2. z m o c ň u j e
starostu města Bohumína k vydání úplného znění vyhlášky o fin. příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ZŠ ve znění pozdějších změn
Majetkové záležitosti

Tepelná regulace ÚT

54/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uvolnění finančních prostředků z rezervy města na realizaci tepelné regulace ústředního topení
městských domů v r. 2003 uvedených pod skup. č. 1 a 2 ve výši 4 987 tis. Kč (dle var. 2 předloženého návrhu)


Prodej pozemků

55/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. prodej pozemků pč. 743 - zahrada o vým. 423 m2 a p.č. 744/1 - orná půda o vým. 651 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína manželům Mgr. Romanovi a Evě Funkovým, bytem ***** za kupní cenu 150.020 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 8.310 Kč, vč. poplatku za užívání pozemků 3 roky zpětně ve výši 1 935 Kč

2. prodej pozemku p.č. 1536/3 - zast. pl. o vým. 21 m2 v k.ú. Nový Bohumín, dle geometr. plánu č. 1384-28/2003 odměřený z pozemku p.č. 1536/1, příspěvkové organizaci Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín, zast. ředitelkou p. Marií Neudertovou, se sídlem Šunychelská 1159, Bohumín za kupní cenu 4.560 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 2.650 KčBezúplatný převod pozemku

56/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku ve zjednodušen evidenci - parcela původ Evidence nemovitostí (EN) č. 288 o vým. 16 m2 k.ú. Skřečoň, který je sloučený do pozemku parc.č. 270/2 - ostatní plocha., ost.komun. o vým. 1071 m2 k.ú. Skřečoň, jeho vlastníky manžely Petrem a Hanou Dočkalovými, trvale bytem ***** do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, Bohumín s tím, že obdarované město Bohumín zajistí zpracování darovací smlouvy a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostiPoskytování úvěrů

57/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru

1. ve výši 100 000 Kč na opravu domu čp. 378, ul. Na Úvoze, k.ú. Záblatí u Bohumína s manž. Danuší a Jaroslavem Jendrzejasovými, bytem *****

2. ve výši 300 000 Kč na opravu domu čp. 432, ul. 1. máje, k.ú. Skřečoň s manž. Ing. Jaromírem a Miroslavou Hrbáčovými, bytem *****Územní plán sídelního útvaru Bohumín

Návrh zadání pro zprac. změny č. 4

58/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
a) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k návrhu zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

b) způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek k návrhu zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu (ÚP) sídelního útvaru Bohumín

c) podněty pro úpravu změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Bohumín v rámci projednávání konceptu

2. s c h v a l u j e
zadání pro zpracování změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Bohumín

3. u k l á d á
stavebnímu odboru zadat zpracování konceptu změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Bohumín
a předat zpracovateli schválené zadání
Z: Ing. Rozsypal T: 27.5.2003Záměr výstavby supermarketu

59/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o možnosti výstavby supermarketu v Bohumíně

2. s c h v a l u j e
záměr výstavby supermarketu na pozemcích p. č. 985, 986, 970, 971 v k. ú. Nový
Bohumín

3. u k l á d á
a) připravit licitační řízení na nejvhodnější nabídku záměru výstavby supermarketu
Z: Ing. Drdová, Ing. Rozsypal, JUDr. Palermová
T: červen 2003

b) radě města jmenovat komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky
T: červen 2003

c) předložit výsledky licitačního řízení ke schválení ZM
Z: Mgr.Palková Věra
T: září 2003BM servisu, a.s.

60/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
roční účetní závěrku, výrok auditora, návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu BM servisu, a.s. za rok 2002

2. s c h v a l u j e
návrh na zastoupení města v orgánech akciové společnosti
Kontrola plnění usnesení

61/5
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumín ke dni 9.5.2003Ing. Petr V í c h a
starosta


Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 21.5.2003
Počet zhlédnutí: 3 954
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.43 sekund