close google translator menu
Dnes je Středa 3.6., svátek má Tamara.
Dnes má svátek Tamara. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Ivan Horník (*1951) - Český fotbalový funkcionář
  • Suzi Quatro (*1950) - Americká zpěvačka
  • Václav Vorlíček (*1930) - Český režisér a scénarista
  • Tony Curtis (*1925) - Americký herec
  • Josef Ludl (*1916, +1.8.1998) - Český fotbalista
  • Vincenc Makovský (*1900, +28.12.1966) - Český sochař a designér
  • František Škroup (*1801, +7.2.1862) - Český skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.9.2003

USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 17. září 2003

Přítomni: 20 členů ZM
Omluveni: 3 (Ing. Fedák, MUDr. Jakubják, Ing. Nikel)


Finanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2003

80/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
výsledky komplexních rozborů hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pol.2003

2. s c h v a l u j e
a) úpravu rozpočtu města Bohumína pro rok 2003 dle tabulkového přehledu SOUHRN
b) přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 75 000,- Kč z Moravskoslezského kraje KÚ Ostrava a poskytnutí tohoto příspěvku pro NsP Bohumín s  účelovým určením na zajištění evidence onkologických onemocnění

Rozpočet 2004

81/9
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
I. verzi rozpočtu pro rok 2004


Úvěru (Aquacentrum)

82/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru na výstavbu Aquacentra, kterým dojde k převzetí veškerých závazků Klienta (města) vyplývající ze současné Smlouvy o úvěru společností BOSPOR, spol. s.r.o., se sídlem Nový Bohumín č.p. 1174

2. nadále zajištění úvěru rozpočtovými příjmy města

3. další zajištění úvěru ve formě neodvolatelné a bezpodmínečné záruky města za tento úvěr. Tato záruka bude platná po celou dobu trvání úvěru.
Příspěvky z rozpočtu

83/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
a) ve výši 4.500 Kč (na ubytování) oddílu Sportovní karate Bohumín na účast jeho člena p. Albína Skalíka v reprezentačním týmu ČR pro ME 2003 ve sportovním karate v Černé Hoře
b) ve výši 10.000 Kč p. Petru Piechowiczovi, bytem ***** na účast v expedici MALI 2003-AFRIKA-horolezecké a bigwalové lezení

2. udělení výjimky ze „Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“ ve smyslu konání akcí uvedených pod bodem 1a,bObecně závazná vyhláška

84/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku města Bohumína o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 „ O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín“Majetkové záležitosti

Výkup pozemků

85/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemků parc. č. 1285/19 - orná půda, č. 1285/21 - orná půda, č. 1285/33 - orná půda, č. 1285/35 - orná půda a č. 1285/38 - orná půda v kat. území Starý Bohumín od p. Hildy Liessnerová, trvale bytem ***** (Domov pokojného stáří Sv. Václava) za celkovou smluvní kupní cenu ve  výši 222.250,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku s  tím, že kupující město Bohumín zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, zajistí a uhradí zpracování znaleckého posudku a zajistí vklad vlastnického práva z  kupní smlouvy do katastru nemovitostí vč. úhrady správního poplatku.Prodeje pozemků

86/9
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. r u š í
usnesení zastupitelstva města č. 55.2/5 ze dne 21.5.2003 kterým byl schválen prodej pozemku p.č.1536/3 - zast.pl. o vým. 21 m2 v k. ú. Nový Bohumín, dle geometr. plánu č. 1384-28/2003 odměřený z pozemku p.č. 1536/1 - ost.plocha , ost.komunik. přísp. org. Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín, se sídlem Šunychelská 1159, zast. ředitelkou p. Marií Neudertovou, Bohumín za kupní cenu 4.560,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 2.650,- Kč.

2. s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č.1536/3 - zast.pl. o vým. 21 m2 v k. ú. Nový Bohumín, dle geometr.plánu č. 1384-28/2003 odměřený z pozemku p.č. 1536/1- ost. plocha, ost. komunik. Moravskoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zast. hejtmanem kraje Ing. Evženem Tošenovským za dohodnutou kupní cenu 4.960,- Kč.87/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. prodej pozemků p.č. 647/12 - vodní plocha o vým. 442 m2, p.č. 647/13 - vodní plocha o vým. 400 m2, p.č. 647/14 - vodní plocha o vým. 156 m2, p.č. 647/15 - vodní plocha o vým. 243 m2, p.č. 647/16 - vodní plocha o vým. 1227 m2 v k.ú.Vrbice na Odrou Štěrkovnám Dolní Benešov spol. s r.o. se sídlem Zámostní 39, Ostrava, zast. jednatelem Ing. Rudolfem Bochenkem, za kupní cenu 29.616,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 1.585,- Kč.

2. prodej pozemku p.č. 670/32 - ost.plocha o výměře 39 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína panu Štefanovi Megyesimu, bytem ***** za kupní cenu 35.500,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 4.375,- Kč. Sepsání kupní smlouvy si zajistí u svého právního zástupce.

3. prodej pozemku p.č. 1458/3 - ost.plocha o výměře 1193 m2 v k.ú. Nový Bohumín Povodí Odry st.p. se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, zast. gen. ředitelem Ing. Pavlem Schneidrem za kupní cenu 92.160,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Osvobozeno od daně z převodu nemovitostí
Bezúplatný převod pozemků

88/9
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 1118/5- vodní plocha o výměře 48 m2, p.č. 1118/6 - vodní plocha o výměře 20 m2 , p.č. 1125/2 - trvalý travní porost o výměře 46 m2, p.č. 1140/37 - orná půda o výměře 1844 m2, p.č. 1140/38 - orná půda o výměře 1441 m2, p.č. 1140/39 - orná půda o výměře 257 m2, p.č. 1142/4 - ost. plocha o výměře 579 m2, které vznikly dle vyhotoveného geometrického plánu č. 534-185/2003 a  částí pozemků p.č. 1075 - vodní plocha, p.č. 1076 - ost.plocha, ost.komunik., p.č. 1118/2 - vodní plocha a p.č. 1139 - ost.plocha, ost.komunik., které budou zaměřené po skutečném provedení stavby vše v k.ú. Starý Bohumín formou darování pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, zast. generálním ředitelem Ing. Pavlem Schneiderem. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný. Převod nemovitostí je osvobozen od daně darovací.

2. u k l á d á
majetkovému odboru uzavřít s Povodím Odry s.p. smlouvy o budoucí darovací smlouvě
Z: Ing. Drdová
T: ihned


Věcné břemeno (zruš.usnesení)

89/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednán

r u š í
v souvislosti s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 341/23.4 ze dne 23.5.2001 v části, ve které bylo schváleno zřízení věcného břemene ve prospěch Českých drah, st. org., Praha l, nábř. L. Svobody 1222, Divize dopravní cesty, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc v rámci stavby „ČD, DOC-Optimalizace úseku tratě Ostrava-Petrovice“ pro stavbu a umístění přeložky trasy kabelu STP Telecom v částech pozemků parc. č. 1802 a č. 1805 v kat. území Skřečoň za náhradu dle znaleckého posudku


Poskytování úvěru

90/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč na opravu domu čp. 900, ul. Máchova, k.ú. Nový Bohumín s Malým družstvem Satelit, IČ 25388380, se sídlem Máchova 900, Bohumín, m.č. Nový Bohumín, zast. Mgr. Janem Halamou a Alenou ĎurišovouProminutí pohledávek

91/9
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

1.schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení paní Jarmile Glosové, bytem *****, ve výši 55.337,- Kč

2. n e s c h v a l u j e
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení manž. Rudolfu a Daně Grabowským, bytem *****, ve výši 56.898,- Kč


Zásobování teplem

92/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o postupu města ve věci realizace zásobování města tepelnou energií ze zdroje tepla umístěného mimo centrální část Bohumína

2. s c h v a l u j e
vypracování územní energetické koncepce města

3. u k l á d á
majetkovému odboru informovat ZM o závěrech územní energetické koncepce města
Z: Ing. Drdová
T: březen 2004Převod odběrných plynových zařízení

93/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání:

s c h v a l u j e
bezúplatný převod částí odběrných plynových zařízení domů č.p. 951, 952, 955 a 956, které jsou umístěny na pozemcích parcel č. 280/2, 281/3, 282/3 a 282/4 v k.ú. Nový Bohumín,
z majetku SmP, a.s. Plynární 2748/6, Ostrava-Moravská Ostrava do majetku města Bohumína
Financování kanaliz.přivaděčů k ČOV

94/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
podíl společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. na realizaci akcí „Bohumín, kanalizace - napojení části Skřečoň“ a „Bohumín, kanalizace - napojení části Starý Bohumín“ ve výši 40% předpokládaných nákladů (9.018,8 tis. Kč a 10.530 tis. Kč).


Komise a výbory

Hodnocení činnosti a odměny

95/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za I. pololetí 2003

2. s t a n o v u j e
a) odměny členům výborů ZM dle předloženého návrhu
b) odměny členům komisí RM, odměny občanům aktivně zapojeným do činnosti komisí a  členům zvláštního orgánu dle pozměňujícího návrhu
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM a občanům dle předloženého návrhuKontrola usnesení

96/9
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM v Bohumíně ke dni 5.9.2003Ing. Petr V í c h a
starosta


Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 22.9.2003
Počet zhlédnutí: 3 678

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund