close google translator menu
Dnes je Neděle 7.6., svátek má Iveta.
Dnes má svátek Iveta. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Anna Kurnikovova (*1981) - Ruská tenistka
  • Prince Rogers Nelson (*1958, +21.4.2016) - Americký zpěvák, textař, producent
  • Jaromír Nohavica (*1953) - Český zpěvák
  • Libuše Šafránková (*1953) - Česká herečka
  • Václav Hudeček (*1952) - Český houslový virtuos
  • Rudolf Těsnohlídek (*1882, +12.1.1928) - Český spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 5.11.2003

USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 5. listopadu 2003


Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, Ing. Fedák, Ing. Michalík, Ing. StoszekFinanční záležitosti

97/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
výsledky hospodaření města za III. čtvrtletí 2003


98/10
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
1. předloženou II. verzi rozpočtu pro rok 2004
2. společná ustanovení
3. rozpis investic a velkých oprav u bytového fondu


Majetkové záležitosti

Prodej pozemků

99/10
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 1178/2 - ost.plocha-svah, skála o vým. 67 m2 a p.č. 1178/3 - ost.plocha - svah,skála o vým. 49 m2 v k.ú. Pudlov panu Lumírovi Kotovi, bytem ***** za kupní cenu 13.920,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 3.994,- Kč

Bezúplatný převod pozemků

100/10
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

s c h v a l u j e
záměr bezúplatného převodu nově vybudovaných staveb včetně pozemků v rámci stavby „Silnice I/58 Bohumín, příjezd k hraničnímu mostu“ a dálnice D 47 - stavba 4709.1 - Ostrava - Hrušov - Bohumín do majetku města Bohumína od ŘSaD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4


101/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. r u š í
část usnesení zastupitelstva města č. 531/33.1 ze dne 31.10.2002 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků

a) parc. č. 1140/29 - orná půda, vzniklého rozdělením pozemku parc. č. 1140/1 - orná půda a pozemku parc. č. 1140/25 - orná půda, vzniklého rozdělením pozemku parc. č. 1140/5 - orná půda dle geometrického plánu č. 533-185/2003, oba kat. území Starý Bohumín, z vlastnictví ČR a správy Pozemkového fondu ČR, územního pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 2 do vlastnictví města Bohumína, a to v souvislosti se stavbou „Protipovodňová opatření v prostoru Bohumínska, stavba č. 1 Starý Bohumín, ev. č. 229 062 5041“ - „Hráz mezi Odrou a Bajcůvkou“, jejím investorem je státní podnik Povodí Odry, Varenská 49, Ostrava

b) parc. č. 1371/24 - orná půda, vzniklého rozdělením pozemku parc. č. 1315/2 - orná půda a pozemků parc. č. 1371/6, 1371/8, 1372/8, 1372/10, 1373/2, 1373/4,1371/44 a 1372/38 - všechny orná půda, vzniklých rozdělením pozemku parc. č. 1353/1 - orná půda dle geometrických plánu č. 0500-004/2002 a č. 0501-004/2002, všechny kat. území Starý Bohumín, z vlastnictví ČR a správy Pozemkového fondu ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 2 do vlastnictví města Bohumína, a to v souvislosti se stavbou dálnice D 47, její investor je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

2. s c h v a l u j e
vzdání se práva na převod pozemků z PF ČR do vlastnictví města Bohumína dle § 5 odst. 1 zák. č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a neuplatnění tohoto práva ve vztahu

a) k pozemku parc. č. 1140/29 - orná půda, vzniklému rozdělením pozemku parc. č. 1140/1 - orná půda a k pozemku parc. č. 1140/25 - orná půda, vzniklému rozdělením pozemku parc. č. 1140/5 - orná půda dle geometrického plánu č. 533-185/2003, oba kat. území Starý Bohumín

b) k pozemku parc. č. 1371/24 - orná půda, vzniklým rozdělením pozemku parc. č. 1315/2 - orná půda a k pozemkům parc. č. 1371/6, 1371/8, 1372/8, 1372/10, 1373/2, 1373/4,1371/44 a 1372/38 - všechny orná půda, vzniklým rozdělením pozemku parc. č. 1353/1 - orná půda dle geometrických plánů č. 0500-004/2002 a č. 0501-004/2002. Všechny pozemky se nacházejí v kat. území Starý Bohumín.

Všechny pozemky jsou zapsány na LV č. 10002 kat. území Starý Bohumín ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR, Ve Smečkách 33, Praha l.Výkupy pozemků

102/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. v rámci výkupu pozemků pod komunikací ul. Mysliveckou v m. č. Skřečoň
a) výkup pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 64/8 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň, od manželů p. Karla Roje, vlastníka ideální 1/2 pozemku a p. Vandy Rojové, vlastníka ideální 1/2 pozemku, oba trvale bytem *****, za smluvní kupní cenu ve výši 3.000,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku s tím, že kupující město Bohumín zajistí zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a  uhradí daň z převodu nemovitostí

b) výkup pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 64/7 slouč. do parc. č. 326 kat. území Skřečoň, od p. Vítězslava Prokše, trvale bytem *****, za smluvní kupní cenu ve výši 3.300,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku s tím, že kupující město Bohumín uhradí p. Vítězslavu Prokšovi náklady spojené s dodatečným dědickým řízením ve výši celkem 1.142,- Kč a  zajistí zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a  uhradí daň z převodu nemovitostí

2. výkup pozemků parc. č. 746/13 - ost.pl., j.pl. , 913/37 - ost.pl., zeleň, 913/38 - ost.pl., zeleň, 913/39 - zast.pl. a nádvoří a 913/40 - ost.pl., zeleň v kat. území Nový Bohumín od p. MUDr. Zdeňka Reslera, trvale bytem ***** - podíl 1/2, p. Jarmily Babincové, trvale bytem ***** - podíl 1/8, p. Jiřiny Kohoutové, trvale bytem ***** - podíl 1/8 a p. Herberta Sýkory, trvale bytem ***** - podíl 1/4 za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 89.700,- Kč, tj. 150,- Kč za 1 m2 s tím, že kupující město Bohumín uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, zajistí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a  uhradí daň z převodu nemovitostí.OZV o místních poplatcích

103/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o připravované OZV o místních poplatcích

2. d o p o r u č u j e
do OZV zapracovat sazby místních poplatků ze psů dle návrhu rady města s účinností od  1.1.2004Územní plán (změna č. 4)

104/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
a) dle § 84 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 21 odst. 5, § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín, které bylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy a které je obsahem přílohy předloženého materiálu

b) dle § 21 odst. 5 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů návrh rozhodnutí o námitkách, které podali vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena konceptem řešení změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín, v rozsahu bodu 4.1. předloženého materiálu

2. b e r e n a  v ě d o m í
a) zprávu o veřejnoprávním projednání konceptu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení stanovisek, připomínek v rozsahu bodů 2.1. - 2.7. a 3.1. - 3.10. předloženého materiálu

b) vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 21 odst.5 zák. č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v příloze předloženého materiál


BM servis, a.s.

Stanovy firmy

105/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
úpravu Stanov společnosti BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín-Nový
Bohumín následovně:
1. ruší se v čl. VIII. Představenstvo bod 3, text ve znění: "Představenstvo volí v počtu šest členů valná hromada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu"
2. nahrazuje se v čl. VIII. bod 3 textem: „Představenstvo volí v počtu šest členů valná hromada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy:Příspěvkové organizace

Zrušení BSC

106/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. r u š í
a) k 31.12.2003 příspěvkovou organizaci - Bohumínské sportovní centrum (BSC), příspěvková organizace
b) k 31.12.2003 zřizovací listinu Bohumínského sportovního centra (BSC), příspěvkové organizace

2. s c h v a l u j e
přechod práv a závazků zrušené příspěvkové organizace, Bohumínské sportovní centrum na zřizovatele, t.j. město BohumínKontrola plnění usnesení

107/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM v Bohumíně ke dni 24.10.2003Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 5.11.2003
Počet zhlédnutí: 3 649

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund