close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 17.12.2003

USNESENÍ z 11. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 17. prosince 2003

Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Ing. Michalík, Ing. StoszekFinanční záležitosti

Úprava rozpočtu 2003

108/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
s c h v a l u j e
upravený rozpočet 2003 dle předloženého návrhu

Rozpočet r. 2004

109/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
a) rozpočet města pro rok 2004 dle souhrnného tabulkového přehledu
b) společná ustanovení

2. b e r e n a  v ě d o m í
a) rozpis investic a velkých oprav u bytového fondu
b) rozpočtový výhled na r. 2005-2008Financování kanaliz. přivaděčů

110/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. způsob financování výstavby nových kmenových kanalizačních přivaděčů z městských částí Starý Bohumín a Skřečoň na ČOV

a) z prostředků ministerstva zemědělství (MZe)
- dotace
- použití zvýhodněného úvěru Evropské investiční banky (EIB) přes ČMZRB
b) z prostředků SmVaK Ostrava a.s.
c) z vlastních zdrojů města Bohumín

2. přijetí zvýhodněného úvěru od ČMZRB a.s, zajištění úvěru a následné pověření starosty k podpisu smlouvy o úvěru

3. vyhlášení výběrového řízení formou veřejné obchodní soutěže na realizaci stavby

4. provozování a převod majetku kanalizačních přivaděčů dle přiložené zprávyPříspěvky z rozpočtu města

111/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Základní umělecké škole Bohumín – Nový Bohumín,
Žižkova 620 na podporu vzniku „Nového dechového orchestru mládeže“ dle předloženého
návrhuZásady pro poskytování příspěvků

112/11
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

s c h v a l u j e
„Zásady pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“ s úpravou v kap. SPORT
Příspěvek na činnost: „Stav členské základny k 1.1. daného roku“.OZV o místních poplatcích

113/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města o místních poplatcích dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2004Majetkové záležitosti

Prodej nemovitosti

114/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
prodej domu čp. 93, post. na pozemku parc. č. 737 a  pozemku parc. č. 737 - zast. pl., objekt bydlení o výměře 236 m2, k. ú. Pudlov firmě Roman Lukáš - Montaspol, IČ 10636412, se sídlem Bohumín, 9. května 267, PSČ 735 81 za cenu 322.680,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 1.700,- Kč, vše v hotovosti při podpisu kupní smlouvy s tím, že prodávajícímu bude vrácena částka ve výši 154.900,- Kč (tj. 48% kupní ceny) po prokazatelném vynaložení těchto finančních prostředků do rekonstrukce objektu.Směna pozemků

115/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
směnu pozemků parc. č. 1306/71, 1306/74, 1306/75, 1306/78, 1306/79, 1306/83 a 1306/85 - všechny ost. pl., ostatní komunikace, kat. území Starý Bohumín, v hodnotě 287.280,- Kč, v majetku města Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, za pozemky parc. č. 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1045/4 - všechny ost. pl., jiná plocha, a parc. č. 1306/15, 1306/89, 1306/90 a 1306/98 - všechny ost. pl., ost. komunikace, kat. území Starý Bohumín, v hodnotě 286.560,- Kč, v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56 s tím, že Ředitelství silnic a dálnic ČR uhradí městu Bohumín rozdíl v ocenění nemovitostí ve výši 720,- Kč v termínu do 60-ti dnů ode dne doručení směnné smlouvy po provedení vkladu Katastrálním úřadem v Karviné a uhradí správní poplatek za vklad vlastnických práv ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karviné a náklady na zpracování znaleckých posudků

Odpis pohledávek

116/11
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a nebytových prostor, fakturaci a nákladech řízení v celkové výši 1.256.598,50 Kč

Byty (vypořádání závazků)

117/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání:

s c h v a l u j e
vypořádání vzájemných závazků mezi městem Bohumín a p. Lenkou Pacherovou za vybudování bytu č. 60 domu č.p. 1055 na ul. Okružní v Bohumíně ve výši 111.420,- KčZásady prodeje obyt. domů

118/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
Zásady prodeje obytných domů z majetku města BohumínPoskytnutí úvěru

119/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 200.000,- Kč na opravu domu čp. 96, ul. Vrbická, k.ú. Vrbice nad Odrou s manžely Milanem a Kamilou Ručkovými a Vlastimilem a Marcelou Hrbáčovými, všichni bytem *****Územní plán - změna č. 3

120/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. s c h v a l u j e
dle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 2 a § 31 odst.1 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů změnu č.3 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. v y m e z u j e
dle § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů závaznou část změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

3. v y d á v á
dle § 10 písn. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona 6. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 žák. č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Bohumín, dle přílohy předloženého materiálu

4. b e r e n a  v ě d o m í
a) zprávu o veřejnoprávním projednáni návrhu změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Bohumín s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnoceni všech stanovisek a připomínek, zpracované dle § 23 odst. l zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů, v rozsahu předloženého materiálu
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánováni, vydané dle § 25 odst. l zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve zněni vyhl. č. 570/2002 Sb.Školství

Dodatek ke zřizovací listině

121/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. r u š í
k 31.12.2003 odloučené pracoviště Základní školy Bohumín tř. Dr. E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace na adrese Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040

2. s c h v a l u j e
ve znění Dodatku č. 1 změny zřizovací listiny Základní školy Bohumín tř. Dr. E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace vydané dne 26.11.2002 s účinností od 1.1.2004Příspěvkové organizace

BSC (doplnění usnesení)

122/11
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zrušené příspěvkové
organizace Bohumínské sportovní centrum (BSC), příspěvková organizace na BOSPOR spol. s r.o. s účinností od 1.1.2004 (doplnění usn. ZM č. 106.2/10 ze dne 5.11.2003)Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 17.12.2003
Počet zhlédnutí: 3 650

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.48 sekund