close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 4.2.2004

USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 4. února 2004


Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: MUDr. Jakubják, Ing. StoszekFinanční záležitosti

Hospodaření za rok 2003

123/12
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
předběžnou informaci o výsledku hospodaření města za rok 2003Rozpočet 2004

124/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
změnu schváleného rozpočtu města pro rok 2004 ve vazbě na schválený státní rozpočet

2. s c h v a l u j e
uvolnění rezervy města ve výši 2 mil. Kč představující peněžitý vklad do základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Bohumín, a.s. z rozpočtu roku 2004Přijetí investiční dotace

125/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora investičních aktivit obcí v oblasti dopravy DSH-1 a DSH-2 v roce 2003 na realizaci
projektu „Nástupní ostrůvek a záliv Pudlov - Lounská, Bohumín“, ve výši 500 000 KčPříspěvek z rozpočtu města

126/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 25 tis. Kč, max. však do 50% celkových nákladů, TJ ŽDB - oddílu stolního tenisu na uspořádání světové exhibice ve stolním tenisuMajetkové záležitosti

Pozemku

* prodej

127/12
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. r u š í
usnesení číslo 87.2/9 ze dne 17.9.2003 kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 670/32 - ost.plocha o výměře 39 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína panu Štefanovi Megyesimu, bytem ***** za kupní cenu 35.500,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem

2. s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p.č. 670/32 - ost.plocha o výměře 39 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína manželům Taušovým, bytem ***** za smluvní kupní cenu 35.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Sepsání kupní smlouvy si kupující zajistí u svého právního zástupce

b) prodej pozemků p.č. 1689/4 - ost. pl. kom. o vým. 248 m2 a p.č. 1689/5 - zast.pl. o vým. 24 m2 odměřených geometrickým plánem č. 804-182/2003 z pozemku p.č. 1689 v k.ú. Skřečoň Severomoravské plynárenské a.s. se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava za smluvní kupní cenu 69.120,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Sepsání kupní smlouvy si kupující zajistí u svého právního zástupce* výkup pozemků

128/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
výkup

1. podílu 876/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Leo Staška, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 8.135,- Kč s tím, že p. Staškovi budou uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví ve výši 624,50 Kč

2. podílu 800/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Barbary Czerné, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 7.430,- Kč s tím, že p. Czerné budou uhrazeny náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví ve výši 629,- Kč

3. podílu 6540/77696 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Anny Procházkové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 15.185,- Kč

4. podílu 591/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Janiny Pohludkové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 5.490,- Kč

5. podílu 990/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Jiřího Pavlíka, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 4.595,- Kč

6. podílu 876/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městem Bohumín od p. Vandy Drobiličové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 6462,- Kč


* darování pozemků

129/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
darování

1. podílu 802/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městu Bohumín jeho vlastníkem p. PhDr. Evženem Kijonkou, bytem *****

2. podílu 100/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městu Bohumín jeho vlastníkem p. Ivetou Jeziorskou, bytem *****

3. podílu 200/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň městu Bohumín jeho vlastníkem p. Vandou Gryn'ovou, bytem ***** s tím, že město zpracuje darovací smlouvy a zajistí na své náklady vklad vlastnického práva k jednotlivým podílům do katastru nemovitosti* bezúplatný převod

130/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1191/70 - ost. pl., jiná plocha o výměře 182 m2 k. ú. Záblatí u Bohumína, který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 1191/2 - ost. pl., jiná plocha o výměře 6750 m2 k. ú. Záblatí u Bohumína geometrickým plánem č. 501-16/2003 potvrzeným dne 11.3.2003 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10 do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín s tím, že obdarované město Bohumín uhradí veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální pracoviště KarvináPoskytování úvěrů

131/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 100.000,- Kč na opravu domu čp. 551, ul. Přední, k.ú. Skřečoň s manžely Vítem a Hanou Hajnými, bytem *****

2. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 125.000,- Kč na opravu domu čp. 148, ul. Rychvaldská, k.ú. Záblatí u Bohumína s ing. Lumírem Macurou, bytem *****

3. udělení souhlasu se zřízením zástavního práva na dům čp. 116 post. na pozemku p.č. 430/1 a  pozemky p.č. 429 a 430/1 v k.ú. Pudlov ve vlastnictví p. Jarmily Ošťádalové, bytem *****, pro Českomoravskou hypotéční banku, a.s.Převod podílu domu

132/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
převod spoluvlastnického podílu domu čp. 754, ul. Studentská v Bohumíně ve výši 1/16 vlastníka p. Kazimierza Wojtaszka, nar. 21.2.1949, bytem ***** formou daru tohoto podílu městu Bohumín, přičemž náklady spojené s převodem podílu této nemovitosti bude hradit město BohumínPrevence kriminality

133/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
vyhodnocení plnění programu prevence kriminality v roce 2003

2. s c h v a l u j e
a) projekty zařazené do komplexního součinnostního programu prevence kriminality pro rok 2004
b) priority jednotlivých projektů pro rok 2004

dle předloženého návrhuŠkolství

134/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
ve znění Dodatku č. 1 změnu a doplněk zřizovací listiny Mateřské školy se speciální třídou Bohumín - Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace vydané dne 1.6.2001s účinností od 5.2.2004Nemocnice Bohumín

Založení akciové společnosti

135/12
Zastupitelstvo města Bohumín v souladu s ustanovením § 84 odstavec 2 písmen f) a h) a ustanovením § 85 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. r o z h o d u j e
o založení obchodní společnosti v právní formě akciové společnosti s obchodní firmou Nemocnice Bohumín, a. s. (dále jen „společnost“), a to postupem dle ust. § 172 obchodního zákoníku, jejímž jediným zakladatelem bude město Bohumín, a to za podmínek uvedených v zakladatelské listině a stanovách společnosti, obsažených v notářském zápise notáře se sídlem v Orlové z 4.2.2004 a o peněžitém vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 2,0 mil. Kč, který bude zcela splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

2. s c h v a l u j e
zakladatelskou listinu a stanovy společnosti obsažené v notářském zápise notář se sídlem v Orlové z 4.2.2004

3. n a v r h u j e
a) členy představenstva společnosti:
MUDr. Vojtěch Balcárek, Roman Honysz, Ing. Alfréd Michalík, Marie Neudertová, MUDr. Svatopluk Němeček, Mgr. Věra Palková

b) členy dozorčí rady společnosti volené valnou hromadou:
Mgr. Pavel Drobil, Zina Nováčková, Mgr. Zdeněk VeselýPojmenování náměstí

136/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
název pro náměstí v Bohumíně “nám.Budoucnosti“Generel kanalizace

137/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
zprávu o generelu kanalizace města BohumínaÚzemní plán - změna č. 4 - harmonogram

138/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
předpokládaný harmonogram projednání návrhu změny č. 4 územního plánu města BohumínaStížnosti a petice za rok 2003

139/12
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
rozbor stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2003Kontrolní výbor

140/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

p o v ě ř u j e
kontrolní výbor úkoly v souladu s § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném
znění dle předloženého návrhu.Činnost komisí za 2. pol. 2003, odměny

141/12
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za II. pololetí 2003

2. s t a n o v u j e
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM a zvláštního orgánu
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
d) odměny občanům za práci v komisích a výborech

dle předloženého návrhu
Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka


Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.2.2004
Počet zhlédnutí: 3 759

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund