close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 24.3.2004

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 24. března 2004

Přítomni: 22 členů ZM
Nepřítomen: Ing. NikelNemocnice Bohumín

Restrukturalizace NsP

142/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
analýzu situace NsP v Bohumíně

2. s c h v a l u j e
záměr restrukturalizace NsP v Bohumíně dle předloženého návrhu, tj. ukončení dětského oddělení a porodnického oddělení a zřízení gediatrického oddělení ke dni 31.5.2004

3. u k l á d á
řediteli NsP Bohumín předložit ZM podrobný návrh řešení investic na následující období
Z: MUDr. Němeček
T: červen 2004


Změna názvu

143/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm.f) a h) a ustan. § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích/obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e
změnu obchodní firmy zakládané akciové společnosti z Nemocnice Bohumín na Bohumínská městská nemocnice, a.s.Finanční záležitosti

Závěrečný účet - 2003

144/13
Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad


Úprava rozpočtu 2004

145/13
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

s c h v a l u j e
1. úpravu rozpočtu města pro rok 2004 dle souhrnného tabulkového přehledu
2. uvolnění rezervy ve výši 100 tis. Kč na příspěvek pro opravu kulturních památek církví


Úroky z prodlení

146/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

n e s c h v a l u j e
prominutí úroků z prodlení v celkové výši 43.843,70 Kč


Přehled přijatých darů

147/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
přehled přijatých darů v roce 2003 městem a příspěvkovými organizacemi městaMajetkové záležitosti

Prodej pozemků

148/13
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1583/4 - ost.plocha silnice o vým. 206 m2 v k. ú. Pudlov Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha za kupní cenu dle znal. posudku ve výši 49.440,-Kč. Kupní cena bude uhrazena stranou kupující do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží od Katastrálního úřadu v Karviné tuto smlouvu s vyznačením vkladu do do katastru nemovitostí. Osvobozeno od daně z převodu nemovitostí. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující

2. b e r e n a  v ě d o m í
informaci majetkového odboru o „Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv“ k nemovitostem v k.ú. Skřečoň a Kopytov, vydaném Ministerstvem zemědělství-Pozemkovým úřadem Karviná, podle ust.§ 19 písm. a) a § 20 odst.1 písm.b) zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku


Bezúplatný převod pozemků

149/13
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. s c h v a l u j e
bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1451 - ost. plocha, jiná plocha o vým. cca 53 m2, p.č. 1452 - ost. plocha, jiná plocha o vým. cca 222 m2, p.č. 1453 - ost.plocha, kom. o vým. 47 m2, p.č. 1456/1 - ost.plocha, jiná plocha o vým. 63 m2, p.č. 1461/1 - ost.pl. sportoviště o vým. cca 42 m2, p.č. 1462 - trvalý travní porost o vým. 175 m2, p.č. 1475/1 - ost. plocha, neplodná o vým. cca 75 m2 (stavba č. 5) a p.č. 2123 - ost.plocha, jiná plocha o vým. cca 282 m2, p.č. 2124 - ost.plocha,kom. o vým. cca 4 m2, p.č. 2300 - ost.pl.kom. o vým. cca 276 m2, p.č. 2400 - ost.plocha kom. o vým. cca 293 m2, p.č. 2402 - ost.pl. kom. o vým. cca 178 m2 (stavba č. 6), které budou zaměřené po  provedení stavby, vše v k.ú. Nový Bohumín formou darování pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, zast. generálním ředitelem Ing. Pavlem Schneiderem. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný. Převod nemovitostí je osvobozen od daně darovací.

2. u k l á d á
majetkovému odboru uzavřít s Povodím Odry s.p. smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky dotčené stavbami č. 5 a  č. 6 „Protipovodňových opatření Bohumínska „.
Z: Ing. Drdová
T: ihned


Záměr prodeje pozemku

150/13
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 709/1 - ost. plocha, zeleň a části p.č. 709/12 - ost. plocha, zeleň v k. ú. Nový Bohumín za účelem výstavby lékárny u polikliniky na ul Čáslavské v Bohumíně.


Výkupy pozemků, darování

151/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. výkup pozemku parc. č. 2204/3 - trvalý travní porost o výměře 586 m2 kat. území Skřečoň v rámci stavby „Bohumín - Skřečoň, Nová Ves - Povrchové odvodnění území podél ulice Na Hrázi v Nové Vsi a Olšinky ve Skřečoni, I. stavební celek“ Městem Bohumín od vlastníka pozemku p. Lucie Hořínové, trvale bytem *****, za celkovou smluvní kupní cenu ve  výši 6.446,- Kč s  tím, že kupující Město Bohumín uhradilo náklady na geometrické odměření pozemku a zpracování znaleckého posudku, zajistí vklad vlastnického práva z  kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zajistí zpracování kupní smlouvy a uhradí za prodávající polovinu daně z převodu nemovitosti

2. a) výkup podílu 779/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň Městem Bohumín od p. Julie Solichové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 3.615,- Kč

b) výkup podílu 802/38848 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň Městem Bohumín od p. Anny Zaoralové, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 3.725,- Kč

s tím, že kupující Město Bohumín zpracuje kupní smlouvy, zajistí na své náklady vklad vlastnického práva k jednotlivým podílům do katastru nemovitostí a uhradí za prodávající daň z převodu nemovitostí

3. darování podílu 100/19424 pozemku p. č. 1046 - op, ost. kom. k. ú. Skřečoň Městu Bohumín jeho vlastníkem p. Boženou Sznapkovou, bytem ***** s tím, že město zpracuje darovací smlouvu a zajistí na své náklady vklad vlastnického práva k podílu 100/19424 do katastru nemovitostí


152/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
výkup pozemků parc. č. 1498 - ost. pl., sportoviště a rekreační plocha, č. 1499 - zast. pl. a nádvoří, č. 1500 - ost. pl. a č. 1501 - zast. pl. a nádvoří, stavby bez čp/če postavené na pozemku p. č. 1499, stavby bez čp/če postavené na pozemku p. č. 1501 včetně součástí a příslušenství označených nemovitostí sestávající z upravené fotbalové plochy hřiště, oplocení sportoviště a trvalých porostů nacházejících se na převáděných nemovitostech v kat. území Nový Bohumín za smluvní kupní cenu ve výši 1,100.000,- Kč od  společnosti ROCKWOOL, a.s. se sídlem Praha 4, U Háje 507/26 do majetku města Bohumína.
Náklady na vlad vlastnického práva do kat. nemovitostí uhradí město Bohumín, ostatní náklady spojené s výkupem pozemků zajistí ROCKWOOL, a.s.

2. u k l á d á
majetkovému odboru jednat se společností ROCKWOOL, a.s. o závazku užívání hřiště ve prospěch FC Rapid Skřečoň.
Z: Ing. Drdová
T: 19.5.2004


Prominutí pohledávky

153/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
panu Miroslavu Andrejovskému prominutí úroků z prodlení spojených s pohledávkou za pronájem nebytových prostor v domě č.p. 1067, ul. Čáslavská, Bohumín, za podmínky úhrady základního dluhu a nákladů řízení v termínu do 31.12.2005
Poskytnutí úvěrů

154/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o čerpání státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za rok 2003

2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru

a) ve výši 150.000,- Kč na opravu domu ***** s manžely Petrem a Marií Kopiovými, bytem *****

b) ve výši 200.000,- Kč na opravu domu ***** s manžely Karlem a Lenkou Curzydlovými, bytem *****

c) ve výši 60.000,- Kč na opravu domu ***** s manžely Lvem a Zdeňkou Suchorovými, bytem *****

d) ve výši 150.000,- Kč na opravu domu ***** s manžely Jarmilou a Michalisem Davasovými, bytem *****

e) ve výši 120.000,- Kč na opravu domu ***** s manžely Milanem a Jarmilou Harwotovými, bytem *****Prodej trafostanice

155/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
prodej trafostanice T60127 (DTS 93267) s pozemkem parc. č.2340/38 o výměře 7 m2, umístěné v areálu centrální ČOV v Bohumíně-Šunychlu, společnosti SmVaK Ostrava, a.s., za kupní cenu ve výši 154.387,-Kč a podmínek uvedených v komentáři

2. u k l á d á
majetkovému odboru uzavřít mezi městem Bohumín a  SmVaK Ostrava, a.s. kupní smlouvu o prodeji trafostanice T60127 (DTS 93267) s pozemkem, umístěné v areálu centrální ČOV v Bohumíně - Šunychlu
Z: Ing. Drdová
T: 19.5.2004Prodej kanaliz. stok

156/13
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

1. r u š í
usnesení zastupitelstva města č.506/32 ze dne 18.9.2002 schvalující bezúplatný převod kanalizací na ul. Rolnická, Ostravská, Dukelská v k.ú. Pudlov, Myslivecká v k.ú. Skřečoň a Okrajní v k.ú. Starý Bohumín z vlastnictví města Bohumín do vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s.

2. s c h v a l u j e
prodej kanalizací na ul. Rolnická, Ostravská, Dukelská v k.ú. Pudlov, Myslivecká v k.ú. Skřečoň a Okrajní v k.ú. Starý Bohumín společnosti SmVaK Ostrava a.s. za symbolickou cenu 10.000,- Kč


Převod nemovitostí

157/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
a) prodej domu čp. 92, post. na pozemku parc. č. 742 a  pozemku parc. č. 742 - zast. pl., a nádvoří o výměře 374 m2, k. ú. Pudlov p. Romanu Lukášovi za cenu 1.100.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem ve výši 36.350,- Kč, vše v hotovosti při podpisu kupní smlouvy s tím, že prodávajícímu bude vrácena částka ve výši 460.957,- Kč po prokazatelném vynaložení těchto finančních prostředků do rekonstrukce objektu a naplnění podnikatelského záměru
b) prodej objektu bunkru CO, ul. Ovocná, k.ú. Starý Bohumín, post. na pozemku p.č. 1238/1, 1238/2, 1239, 1240/5 firmě Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov se sídlem Dolní Benešov, PSČ 747 22, IČ 471 50 335, zast. p. Pavlem Mrkvou za cenu 387.450,- Kč a to najednou v hotovosti do dne podpisu kupní smlouvy

2. n e s c h v a l u j e
prodej objektu čp. 140, post. na pozemku parcel. č. 1772, pozemek parcel. č. 1772 (zast. plocha a nádvoří o výměře 1342 m2), parcel. č. 1774 (zahrada o výměře 734 m2), parcel. č. 1770/1 (ostatní plocha, zeleň o výměře 943 m2), k. ú. Skřečoň za navrhovanou cenu


Zásady prodeje obytných domů

158/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
Zásady prodeje obytných domů z majetku města Bohumín a zároveň ruší Zásady pro prodej domů a bytů z majetku Města Bohumín, které byly schváleny městským zastupitelstvem dne 12.9.1996 usn. č. 197/15 a nabyly účinnosti dne 1.10.1996, ve znění pozdějších úprav


Příspěvky z rozpočtu

159/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na sportovní akce:
* SKŠafrata (Cena Bohumína v časovce jednotlivců): 7.000,- Kč
* TJ ŽDB-oddíl vzpírání (Mezin.Velká cena Bohumína): 45.000,- Kč
* TJ ŽDB-oddíl atletiky (Běh ulicemi města): 15.000,- Kč
* SSK Bohuín (Turnaj mladých nadějí): 5.000,- Kč
* SSK Bohumín (Bohum.pohár v Amer.karate a linghtcontactu): 10.000,- Kč
* TJ Sokol Bohumín-oddíl tenisu (Boh.tenisová liga neregistr.hráčů): 10.000,- Kč
* TJ Sokol Bohumín-oddíl volejbalu (Boh.městská volejb.liga): 10.000,- Kč
* TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (Městská liga v kuželkách): 10.000,- Kč
* HC Bohumín (Turnaj 2. tříd): 7.150,- Kč
* HC Bohumín (Dvojturnaj mladších a starších žáků): 10.825,- Kč
* 1.SC Bohumín ´98 - Florbalový klub (Show 2004): 23.000,- Kč
* TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj obcí s názvem „Záblatí“: 17.000,- Kč
* Krasobruslařský klub Bohumín (Bohumínská brusle) - změna termínu: 6.000,- Kč
* Fitnessport, tř.Dr.E.Beneše 131 (Mistrovství Moravy a Slezska dorostu v kulturistice): 17.000,- Kč
* Aerobic club Bohumín (Aerobic show): 10.000,- Kč

2. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na kulturní akce:
* OS Maryška (Maryškův salón): 8.000,- Kč
* TJ Slovan Záblatí (Zahradní slavnost při turnaji obcí Záblatí): 7.000,- Kč
* ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (expedice Čatyr Dag 2004): 15.000,- Kč
* OS Čhave Jilestar (Bohumínský vlak) – bez zálohy a s podmínkou stanovení osoby zodpovědné za vyúčtování: 30.000,- Kč
* SRPŠ při ZŠ Masarykova (oslavy k 80. výročí založení školy): 15.000,- Kč
* Jiří Grégr (vydání básnické sbírky): 13.500,- Kč
* SRPDŠ při ZŠ T.G.Masaryka, Pudlov (soutěž pro žáky): 7.000,- Kč
* Klub vojenské historie (ukázka dobové rekonstr. Ostr.operace 1945): 45.000,- Kč
* ZUŠ Bohumín (koncert Dechového orchestru mladých Příbor): 10.000,- Kč

3. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města církvím:
* Římskokatol.farnost Starý Bohumín (oprava kostela ve Vrbici, oprava kaple v Záblatí a oprava kostela ve St. Bohumíně s tím, že stanovení priorit a rozdělení finančních prostředků bude ponecháno v kompetenci žadatele): 80.000,- Kč
* Římskokatol.farnost Nový Bohumín (oprava kostela v N.Bohumíně): 100.000,- Kč
* Slezská církev evangelická, farní sbor Bohumín (oprava varhan): 20.000,- Kč

4. udělení výjimek ze Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města dle předložených žádostí:
a) ve smyslu 50% finanční spoluúčasti na pořádání akce:
* SRPDŠ při ZŠ T.G.Masaryka Pudlov
b) ve smyslu místa konání akce:
* ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín


Nevyúčtování příspěvku

160/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

n e s c h v a l u j e
žádost občanského sdružení Čhave Jilestar o zmírnění tvrdosti podmínek pro vyúčtování příspěvku z rozpočtu města za rok 2003Rozdělení příspěvků na rok 2004

161/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. výši příspěvků na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2004 jednotlivým sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavu členské základny) dle předloženého návrhu

3. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2004 kulturním subjektům (na základě předložených projektů) dle předloženéhonávrhuMimořádné dotace TJ

162/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. poskytnutí mimořádné dotace sportovním jednotám ve výši:
* TJ ŽDB: 400 000,- Kč
(jako náhradu za kurty v areálu ČD v souvislosti se zrušením oddílu odbíjené)

* TJ Sokol Bohumín: 600 000,- Kč
(investiční dotaci na GO sportovního zázemí Na Kuželně v souvislosti s přechodem sportovců z oddílu odbíjené TJ ŽDB)

2. záměr výkupu pozemku p. č. 456 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o  výměře 6030 m2 v k. ú. Vrbice od TJ Sokol BohumínMěstská policie

163/13
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2003
Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 31.3.2004
Počet zhlédnutí: 5 082

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund