close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 3.11.2004

Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: MUDr. Balcárek, Ing. Michalík


Finanční záležitosti

Hospodaření města

207/17
Zastupitelstvo města po projednání

1. bere na vědomí
výsledky hospodaření města za III. čtvrtletí 2004

2. schvaluje
navýšení základního jmění Bohumínské městské nemocnice, a.s. o částku 13,7 mil.Kč


Rozpočet r. 2005 (II. verze)

208/17
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí
1. II. verzi rozpočtu města pro rok 2005
2. společná ustanovení


Přijetí úvěru

209/17
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
1. uzavření smlouvy o přijetí úvěru na akci „Stavební úpravy vodárenské věže na penzion s vyhlídkou“ v objemu 19 092 880,- Kč
2. splatnost úvěru v roce 2006 z dotace v rámci projektu SROP
3. jištění úvěru rozpočtovými příjmy města do aktuální výše
4. spolufinancování akce z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace


Příspěvek z rozpočtu města

210/17
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč TJ Sokol Bohumín na spoluúčast při pořádání „Mistrovství ČR tělesně postižených sportovců v kuželkách“, s podmínkou prezentace města na propagačních a informačních materiálech, příp. v médiích


Majetkové záležitosti

Prodeje pozemků

211/17
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
1. prodej části pozemku p.č. 1242/8 - orná půda, nově označený v geometrickém plánu č. 53544/2003 jako pozemek p.č. 1242/13 - orná půda o výměře 440 m2 v k.ú. Starý Bohumín panu Petrovi Riebauerovi, bytem ***** za kupní cenu 36.205,- Kč a  úhradu veškerých nákladů spojených s prodeje

2. prodej části pozemku p.č. 1242/8 - orná půda, nově označený v geometrickém plánu č. 535 - 44/2003 jako pozemek p.č. 1242/14 - orná půda o výměře 402 m2 v k.ú. Starý Bohumín manželům Ing. Martinovi Šimkovi a Ing. Silvii Šimkové, bytem ***** za kupní cenu 33.065,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem

3. prodej části pozemku p.č. 1242/8 - orná půda, nově označený v geometrickém plánu č. 535 - 44/2003 jako pozemek p.č. 1242/15 - orná půda o výměře 401 m2 v k.ú. Starý Bohumín panu Markovi Nogovi, bytem ***** za kupní cenu 32.983,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem

4. prodej části pozemku p.č. 1242/8 - orná půda, nově označený v geometrickém plánu č. 53 - 44/2003 jako pozemek p.č. 1242/16 - orná půda o výměře 385 m2 v k.ú. Starý Bohumín manželům Petrovi a Janě Tmějovým, bytem ***** za kupní cenu 31.666,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem


Bezúplatný převod

212/17
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1304 - vodní plocha, vodní nádrž umělá a  parc. č.1306 - vodní plocha, vodní nádrž umělá v kat. území Skřečoň z vlastnictví České republiky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p. 1441, Praha 10-Vršovice, IČ: 69797111 do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 0029756

2. bezúplatný převod pozemků parc. č. 673 - ost. pl., jiná plocha, č. 674 - zahrada, č. 676/1 - ost. pl., jiná plocha, č. 669 - ost. pl., zeleň, č. 671 - zast. pl. a nádvoří a č. 675 - zast. pl. nádvoří, všechny v kat. území Nový Bohumín z vlastnictví České republiky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, č.p. 1441, Praha 10-Vršovice, IČ: 6979711 do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569

v obou případech s podmínkami, že pozemky nebudou užívány ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ani nebudou k takovým účelům pronajímány a že ve lhůtě do deseti let nebudou zcizeny. Obdarované město Bohumín uhradí veškeré náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
Výkupy pozemků

213/17
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) výkup pozemku parc. č. 2124/20 - ost. pl., neplodná půda k. ú. Horní Lomná, který vznikl dle geometrického plánu č. 300-28/2004 rozdělením pozemku parc. č. 2124/3 zapsaného na LV č. 359 k. ú. Horní Lomná, Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569 od Lesů České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: 421 964 51 za smluvní kupní cenu ve výši 103.300,- Kč stím, že kupující město uhradilo před podpisem kupní smlouvy náklady na zpracování geometrického plánu a  znaleckého posudku a uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, který zajistí organizační jednotka prodávajícího Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablunkov. Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající Lesy ČR, s.p.

b) výkup pozemků parc. č. 347/5 - zast. pl. a nádvoří, parc. č. 347/6 - ost. pl., jiná plocha a parc. č. 358/1 - ost. pl., jiná plocha k. ú. Nový Bohumín zapsané na LV č. 1581 Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ 00297569 od Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bohumíně se sídlem Masarykova 673, Bohumín, IČ: 69576068 za kupní cenu ve výši 128.330,- Kč s tím, že kupující město uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajistí na vlastní náklady zpracování kupní smlouvy a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí

c) výkup pozemku parc. č. 670 - zahrada k. ú. Nový Bohumín zapsaný na LV č. 10002 Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569 od Pozemkového fondu České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČ: 457 97 072 za kupní cenu dle znaleckého posudku s tím, že kupující město uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

d) výkup částí pozemků parc. č. 1248/1- orná půda a  1250 - trv.tr.porost k. ú. Starý Bohumín zapsaných na LV č.946 a části pozemku parc. č. 2449/1- ost. pl., manipulační pl. k. ú. Nový Bohumín zapsaného na LV č. 2179 Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569 od p. Marka Durčoka, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 20,- Kč za 1m2 pozemku.Město uzavře s p. Markem Durčokem na své náklady smlouvu o budoucí kupní smlouvě za podmínek, že město zajistí po dokončení a kolaudaci stavby “Bohumín, kanalizace - napojení části Starý Bohumín“ uzavření kupní smlouvy na odkoupení částí citovaných parcel od prodávajícího, zajistí na své náklady zpracování geometrického plánu na odměření vykupovaných částí parcel, zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí. Prodávající si zajistí na své náklady zpracování znaleckého posudku

2. ukládá
odboru majetkovému uzavřít s prodávajícím p. Markem Durčokem, bytem *****, smlouvu o budoucí kupní smlouvě a po dokončení a kolaudaci stavby uzavřít kupní smlouvu na odkoupení odměřených částí parc. č.1248/1 a 1250 k. ú. Starý Bohumín a parc. č. 2449/1 k. ú. Nový Bohumín za smluvní kupní cenu ve výši 20,- Kč za 1 m2 pozemku.
Z: Ing. Drdová KT: 31.12.2004


Prodej vodovodu

214/17
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
prodej vodovodu v lokalitě Na Loukách v Bohumíně - Pudlově z vlastnictví města Bohumín do vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. po dokončení stavby za cenu, navrženou SmVaK, tj.177 433,-Kč

2. ukládá
odboru majetkovému uzavřít budoucí kupní smlouvu na odprodej vodovodu po dokončení stavby za částku 177 433,-Kč
Z:Ing. Eva Drdová T:31.12.2004Prominutí pohledávek

215/17
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 54.666,- Kč p. Hůlkové Aleně, bytem *****

2. neschvaluje
a) prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 30.376,- Kč manž. Penkalovým, bytem *****
b) prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 38.131,- Kč manž. Antošovým, bytem *****Ing. Petr Vícha
starosta


Mgr. Věra Palková
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.11.2004
Počet zhlédnutí: 3 950

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund