close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 15.12.2004

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 15. prosince 2004

Přítomni: 21 členů ZM
Omluveni: Ing. Michalík
Nepřítomen: p. ŠalbutFinanční záležitosti

Rozpočet 2005

216/18
Zastupitelstvo města po projednání

1. schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2005 dle pozměňujícího návrhu
b) společná ustanovení

2. bere na  vědomí
a) rozpis investičních akcí
b) rozpis velkých oprav bytového fondu
c) rozpočtový výhled 2006-2009Úprava rozpočtu 2004

217/18
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
1. úpravu rozpočtu města pro rok 2004 dle souhrnného tabulkového přehledu
2. přijetí dotací z vyšších rozpočtů, které budou připsány na účet města do 31.12.2004 a současně i jejich profinancování ve výdajích dle stanoveného účeluPříspěvek z rozpočtu

218/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
poskytnutí mimořádného příspěvku nad rámec „Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“ ve výši 10.000,- Kč ZUŠ Bohumín na opravu mechaniky koncertního křídla zn. PetrofDotace města

219/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
zprávu o poskytnutých účelových dotacích městu v období let 2003-2004, včetně předpokládaného výhledu na rok 2005Obecně závazná vyhláška

220/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o zrušení

1. obecně závazné vyhlášky č.3/2001 (dříve č.27) “O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin“,
2. obecně závazné vyhlášky č. 8/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 (dříve č.27) „O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin“
3. obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 (dříve č. 27) “O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin“ s účinností od 1.1.2005Majetkové záležitosti


Odpis pohledávek

221/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 141.693,40 Kč.Prodeje a výkupy pozemků

222/18
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. schvaluje
prodej pozemků p.č. 144 - zahrada o vým. 742 m2, 145 - orná půda o výměře 299 m2, p.č. 148/1 - orná půda o vým. 1222 m2 v k.ú. Starý Bohumín manželům Galuskovým, bytem ***** za kupní cenu 190.420,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem

2. neschvaluje
uplatnění předkupního práva na výkup spoluvlastnického podílu pozemku ve zjednodušené evidenci PK 413 díl 1 o výměře 2899 m2 a  díl 2 o výměře 20 m2, sloučeného do p.č. 940 - orná půda v k.ú. Záblatí u Bohumína, v podílu 1/16 od vlastníka Pavla Ryšky, bytem *****, v podílu 1/16 od vlastníka Ivany Ryškové, bytem ***** a  v  podílu 3/8 od vlastníka Pavly Malcherové, bytem ***** za celkovou kupní cenu 120.000 Kč


223/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výkup podílu 2398/233088 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň městem Bohumín od  p. Jiřího Langera, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve výši 1.857,- Kč s tím, že prodávajícímu p. Langerovi uhradí kupující město náklady spojené s dodatečným projednáním dědictví v celkové výši 434,- Kč. Kupující zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a  uhradí za prodávajícího daň z převodu nemovitostí

2. výkup podílu 2398/233088 pozemku parc. č. 1046 - op, ost. komunikace k. ú. Skřečoň městem Bohumín od  p. Jany Pustějovské, bytem ***** za smluvní kupní cenu ve  výši 1.857,- Kč s tím, že prodávající p. Pustějovské uhradí kupující město náklady spojen é s dodatečným projednáním dědictví v celkové výši 434,- Kč. Kupující zajistí na své náklady zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva k převáděnému podílu do katastru nemovitostí a  uhradí za prodávající daň z  převodu nemovitostí
Bezúplatný převod pozemků


224/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Bohumína do vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeného ředitelem příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje ing. Tomášem Böhmem, a to parc. č. 1117/2 - op, silnice, č. 1117/4 - op, silnice a č. 1058/2 - op, místní a účelová komunikace v  kat. úz. Starý Bohumín a  parc. č. 1459/5 - op, místní a  účelová komunikace, vzniklé odměřením z  parc. č. 1459/1 geom. plánem č. 645-79/2004 v kat.úz. Pudlov s tím, že obdarovaný Moravskoslezský kraj zajistí vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí na své náklady

2. bezúplatné převody pozemků do vlastnictví města Bohumín
a) z vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, a to pozemků parc. č. 1106/2 - op, silnice a  parc. č. 1117/6 - op, silnice kat. území Starý Bohumín, vzniklých odměřením z parc. č. 1106 a  č. 1117/1 geom. plánem č. 559-87/2004 a parc.č. 1522 - op, silnice a  č. 1523 - op, silnice v kat. území Záblatí u Bohumína s tím, že obdarované Město Bohumín zajistí vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí na své náklady

b) z vlastnictví ŽDB a.s. se sídlem Bohumín, Bezručova 300, a to pozemku parc. č. 2393 - op, ost. komunikace kat. území Skřečoň s tím, že obdarované Město Bohumín zajistí na své náklady vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí

3. bezúplatný převod hmotného majetku do vlastnictví města Bohumína z vlastnictví ŽDB a.s. se sídlem Bohumín, Bezručova 300, a to příjezdové cesty inv.č. 012005 (silnice) k čerpací stanici u řeky Olše, nacházející se na pozemcích parc. č. 2303/1, 2407, 2401 a 2393 v kat. území Skřečoň225/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
doplnění usnesení zastupitelstva města Bohumína č. 130/12 ze dne 4.2.2004 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1191/70 k.ú. Záblatí u Bohumína z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 144/46, Praha 10 do vlastnictví města Bohumín o podmínku bezúplatného převodu, a to že pozemek nebude užíván ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ani nebude k takovým účelům pronajímán a závazek města Bohumín, že nezcizí pozemek ve lhůtě deseti let od převodu této nemovitosti. V případě převodu vlastnictví k předmětnému majetku v této lhůtě na třetí osobu uhradí město státu částku rovnající se hodnotě zcizené nemovitosti v místě a čase obvyklé ke dni takového převodu.Příspěvkové organizace

226/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
zprávu o převodu majetku do správy příspěvkových organizací města Bohumína v roce 2004Kontrolní výbor

227/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. přijímá
rezignaci Mgr. Pavla Drobila na funkci předsedy kontrolního výboru

2. schvaluje
a) veřejnou volbu předsedy kontrolního výboru
b) skrutátory pro ověření hlasování

3. volí
RNDr. Martu Bočkovou předsedkyní kontrolního výboruZasedání RM a ZM - 2005

228/18
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v roce 2005Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka


Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 21.12.2004
Počet zhlédnutí: 3 399

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund