close google translator menu
Dnes je Sobota 14.12., svátek má Lýdie.
Lýdie - jméno řeckého původu. Znamená pocházející z Lýdie.

Osobnosti narozené dnes:


  • Michael Owen (*1979) - Anglický fotbalista
  • Petter Hansson (*1976) - Švédský fotbalista
  • Peter Hrivňák (*1973) - Slovenský zpěvák a baskytarista
  • Dan Bárta (*1969) - Český zpěvák
  • Condoleezza Riceová (*1954) - Americká politička
  • Josef Abrhám (*1939) - Český herec
  • Paul Eluard (*1895, +18.11.1952) - Francouzský básník
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 30.3.2005

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 30. března 2005


Přítomni: 22 členů ZM
Omluven: Ing. MichalíkFinanční záležitosti

Závěrečný účet 2004

242/20
Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením

souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhradRozpočet 2005

243/20
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
1. předložený návrh úprav rozpočtu města pro rok 2005, vč. doplněných návrhů
- snížení rezervy města o 235.000,- Kč
- posílení výdajů na příspěvky
185.000,- Kč pro PZKO Skřečoň na opravu střechy,
50.000,- Kč navýšení příspěvku pro Římskokatolickou farnost - oprava kaple v Záblatí
- v návaznosti na usnesení č. 254/20 se zvyšují příjmy (kapitálové ) a  výdaje na investiční příspěvek BOSPORu, s.r.o. o 2 095 861,- Kč

2. poskytnutí půjčky Římskokatolické farnosti Nový Bohumín v objemu 480 000 Kč, se splatností na 4 roky a úrokem 2,2 %,

3. odvod odpisů z movitého majetku příspěvkové organizace ZŠ Masarykova ve výši 420 000 Kč a ZŠ ČSA ve výši 170 000 Kč,

4. do rozpočtu r. 2006 částku 6 500 000 Kč na dofinancování akce „stavební úpravy vodárenské věže na penzion s vyhlídkou“.Profinancování pořízení sirény

244/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
profinancování pořízení elektronické sirény z rozpočtu města roku 2006 v částce 380 tis. Kč za podmínky získání dotace od MV - GŘ HZS ČR a spolufinancování Bochemií s.r.o.
a umístění této sirény v areálu Bochemie s.r.o.Příspěvky z rozpočtu

245/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města takto:

a) SPORT:
- SK Šafrata (silniční časovka): 7.000,- Kč
- TJ ŽD Bohumín-oddíl atletiky (Běh ulicemi..): 17.000,- Kč
- TJ ŽD Bohumín-oddíl atletiky (VC Bohumína): 7.000,- Kč
- SSK Bohumín (kickbox juniorů): 10.000,- Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl tenisu (tenis.liga neregistr.): 10.000,- Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl volejbalu (měst.volejb.liga): 10.000,- Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (měst.kužel.liga): 8.000,- Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (jarní prázd.pro děti): 10.000,- Kč
- 1.SC Bohumín 98- Florbal.klub (východ-západ...): 35.000,- Kč
- 1.SC Bohumín 98- Florbal.klub (FC Baník Ostrava v Bohumíně): 15.000,- Kč
- Aerobic club Bohumín (Aerobic show): 10.000,- Kč
- ŠSK při Gymnáziu Fr.Živného Bohumín (O nejzdat.mládež...): 10.000,- Kč
- ŠSK při Gymnaziu Fr.Živného Bohumín (Pohár ČR v silov.víceboji): 10.000,- Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (vzduš.alpský traverz nad Gliňočem): 5.000,- Kč
- TJ ŽD Bohumín-oddíl stol.tenisu (ME veteránů ve stol.tenise): 10.000,- Kč

b) KULTURA
- Občanské sdružení Maryška (Maryškův salón): 16.800,- Kč
- Řecká obec (Oslavy stát. svátku Řecka): 8.000,- Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (výstava fotografií): 6.500,- Kč
- OS Čhave Jilestar (Bohumínský vlak): 35.000,- Kč
(pevná částka účel.příspěvku bez ohledu na výši nákladů)
- Petr Piechowicz (Expedice Karakoram-Shipton Spire 2005): 27.000,- Kč
- OS Čtyřlístek (Výroční abilympiáda): 7.000,- Kč
- Klub vojenské historie Bohumín (zakoupení nové elektrocentrály): 25.000,- Kč
(za podmínky.pojištění majetku, pokud nelze pojistit)
- příspěvek ve výši 23.000,- Kč

c) OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST
- MSKS ZO č. 20301 Kynolog.klub Bohumín (vylučovací závody): 10.000,- Kč
- ČSCH Sdruž. chovatelů koček v Ostravě (mezinár.výstava koček): 10.000,- Kč

d) CÍRKVE
- Slezská církev evangelická (generální oprava zvonu v evang.kostele): 20.000,- Kč
- Římskokatolická farnost Rychvald (oprava kaple v Záblatí): 80.000,- Kč

2. udělení výjimek ze Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města dle předloženého návrhu
a) ve smyslu 50% spoluúčasti na financování akce
b) ve smyslu místa konání akce
c) ve smyslu sídla žadateleRozdělení příspěvků - 2005

246/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výši příspěvků na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami..“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2005 jednotlivým sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavu členské základny) dle pozměňujícího návrhu (vyřazen pro nesplnění „Zásad“ klub Sportovní karate)

3. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2005 kulturním subjektům (na základě hodnocení přihlášených projektů) dle předloženého návrhuDary

247/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč SOŠ a SOU Bohumín u příležitosti 100 let odborného školství na území města Bohumín

2. bere na vědomí
přehled o poskytnutých darech v r. 2004Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

248/20
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1207/2 - ost.plocha o vým.cca 38 m2, p.č. 1212/8 -ost.plocha o vým. cca 64 m2 v k.ú. Starý Bohumín a částí pozemků p.č. 1893/1 - orná půda o vým. cca 1004 m2, p.č. 1892 - orná půda o vým. cca 91 m2, p.č. 1893/2 - trvalý travní porost o vým. cca 1003 m2, p.č. 2045/1 - ost.plocha o vým. cca 882 m2, p.č. 2046 - orná půda o vým. cca 118 m2 v k.ú. Nový Bohumín (stavba č. 4 - hráz 1 ), které budou zaměřené až po provedení stavby formou darování pro Povodí Odry, státní podnik se sídlem Varenská 49, Ostrava 1, zast. generálním ředitelem Ing. Pavlem Schneiderem. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný.Pozemky

249/20
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. ruší
usnesení číslo 127.2a/12 ze dne 4.2.2004, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 670/32 - ost.plocha o výměře 39 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína manželům Taušovým, bytem *****

2. schvaluje
a) prodej pozemku p.č. 1242/17 -orná půda o výměře 391 m2 v k.ú. Starý Bohumín manželům Recmanovým, bytem ***** za kupní cenu 32.160,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách k 31.8.2005 a k 15.12.2005

b) prodej pozemku p.č. 386/8 - orná půda o výměře 692 m2 v k.ú. Starý Bohumín, odměřený dle GP č. 568-75/2004 z pozemku p.č. 386 v k.ú. Starý Bohumín panu Josefovi Rosikovi, bytem ***** za kupní cenu 69.380,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy v hotovosti.

c) prodej pozemku p.č. 409/20 - ost.plocha,jiná plocha o vým. 62 m2 v k.ú. Skřečoň manželům Himlerovým, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy.

d) uplatnění předkupního práva na spoluvlastnické podíly pozemku ve zjednodušené evidenci PK 413 díl 1 o výměře 2899 m2 a díl 2 o výměře 20 m2, sloučeného do p.č. 940 - orná půda v k.ú. Záblatí u Bohumína v podílu 1/16 od vlastníka Pavla Ryšky, v podílu 1/16 od vlastníka Ivany Ryškové a v podílu 3/8 od vlastníka Pavly Malcherové za celkovou kupní cenu 61.000,- KčZáměr prodeje HD

250/20
Zastupitelstvo města po projednání:

schvaluje
záměr odkoupení komplexu hotelového domu ŽDB a. s. a jeho příslušenství umístěného na ul. Okružní v Novém Bohumíně včetně pozemků dle předloženého komentáře.Poskytnutí úvěru

251/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o čerpání státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za rok 2004

2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 100.000,- Kč na opravu domu čp. 313, ul. 1. máje, k.ú. Skřečoň s paní Mgr. Karlou Macurovou bytem ***** a Evou Tomášovou, bytem *****Školství

Dotace pro MŠ

252/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
zvýšení dotace pro soukromé mateřské školy o 50,- Kč na jedno dítě a měsíc s účinností od 1.4.2005 takto:
SMŠ Tovární - 325,- Kč/1 dítě/měsíc
SMŠ Smetanova, SMŠ Skřečoň - 300,-Kč/1 dítě/měsíc


Projekt „Plavání bohum.škol“

253/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci k projektu „Plavání bohumínských škol“

2. schvaluje
poskytnutí účelových dotací v celkové výši 260.000,- Kč dle předloženého návrhuBOSPOR, s.r.o

254/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace mezi městem Bohumín a společností BOSPOR v celkové výši 101.659.861,- Kč, z toho 99.564.000,- Kč na zajištění finančního krytí investičního úvěru na výstavbu Aquacentra Bohumín a 2.095.861,- Kč na úhradu projektové dokumentace a ostatních nákladů spojených s realizací výstavby Aquacentra

2. jednorázový odprodej projektové dokumentace a nákladů spojených s přípravou projektové dokumentace a výběrem zhotovitele na výstavbu Aquacentra Bohumín (krytý bazén) společnosti BOSPOR v celkové výši 2.095.861,- KčMěstská policie

255/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie v Bohumíně v roce 2004OZV - taxislužba

256/20
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

odkládá
přijetí Obecně závazné vyhlášky o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 5.4.2005
Počet zhlédnutí: 4 071

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund