close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 2.11.2005

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: Mgr.Drobil, p. Neudertová, MUDr. Němeček, Mgr. Veselý


Finanční záležitosti


Výsledky hospodaření

295/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na  vědomí
výsledky hospodaření města za III./IV 2005


II. verze rozpočtu 2006

296/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
1. II. verzi rozpočtu města pro rok 2006
2. Společná ustanoveníAkcie

297/25
Zastupitelstvo města po projednání

bere na  vědomí
převod 1 ks cenného papíru-akcie ČEZ na hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s., s protiplněním ve výši 3 811,- Kč.OZV - Požární řád

298/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV 1/2003 ve znění OZV 2/2004, kterou se vydává Požární řád města Bohumína
Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemku

299/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 821 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1131 m2 kat. území Skřečoň, a to podílu 1/2 z vlastnictví p. Anny Popkové a podílu 1/2 ze společného jmění manželů p. Evžena Popka a p. Anny Popkové, oba bytem Rychvaldská č.p. 14, Bohumín, Skřečoň do vlastnictví města Bohumína s tím, že město zajistí na své náklady zpracování darovací smlouvy a zajistí vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí včetně úhrady správního poplatku


Prodej pozemků

300/25
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

1. r u š í
usnesení č. 249.2b/20 ze dne 30.3.2005, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 386/8 - orná půda o výměře 692 m2 v k.ú. Starý Bohumín panu Josefovi Rosikovi, bytem Jateční 875, Bohumín

2. s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p.č. 849/13 - ost. pl. jiná plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, odměřený GP č.495-3/2005 ze dne 26.7.2005 z pozemku p.č. 849/1 - ost. plocha, ost. kom. v k. ú. Starý Bohumín manželům Ing. Bořivoji Bogumskému a Janě, bytem ul. P.Cingra 494, Bohumín, Starý Bohumín za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.290,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 5.614,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy.

b) prodej pozemku p.č. 845/13 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 43 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, odměřený GP č. 594-3/2005 ze dne 26.7.2005 z pozemku p.č. 845/1 - zahrada v k.ú. Starý Bohumín manželům Jiřímu Průdkovi a Dagmar, bytem J. Koczura 489, Bohumín, Starý Bohumín za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.880,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 5.602,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy.

c) prodej pozemku p.č. 849/14 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín a pozemku p.č. 830 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 958 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, odměřené GP č. 495-3/2005 ze dne 26.7.2005 manželům Bernardovi Čecháčkovi a Boženě, bytem ul. P. Cingra 486, Bohumín, Starý Bohumín za kupní cenu dle znaleckých posudků ve výši 138.740,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 21.664,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy

d) prodej pozemku p.č. 843 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 958 m2 v k.ú. Starý Bohumín, obec Bohumín manželům Ivo Somičovi a Jarmile Somičové, bytem Čs. armády 1053, Bohumín za kupní cenu dle znal. posudku ve výši 137.310,- Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 19.092,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy


Výkup pozemků

301/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) výkup pozemku parc. č. 1947 - ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Skřečoň městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 0297569 od spoluvlastníků p. Terézie Holešové, bytem Seifertova č.p. 602, Bohumín, Nový Bohumín, p. Štefana Dendise, bytem Čs. armády č.p. 1058, Bohumín, Nový Bohumín a  p. Heleny Babiszové, bytem Okružní č.p. 1061, Bohumín, Nový Bohumín, když každý z nich je vlastníkem podílu 1/3 pozemku. Město vykoupí nemovitost za smluvní kupní cenu ve výši celkem 49.800,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku s tím, že jako kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podání přiznání k dani z převodu nemovitosti a  uhradí všechny náklady spojené s výkupem pozemku v rozsahu dle průvodní zprávy

b) výkup pozemků parc. č. 114/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace a  parc. č. 114/4 - ostatní plocha, zeleň v kat. území Skřečoň městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, IČ: 00297569 od TJ Sokol Skřečoň se sídlem 735 31 Bohumín, Skřečoň, ul. 1.máje 312, IČ: 00575291 za smluvní kupní cenu ve výši 4.712,- Kč, tj. 50,- Kč za 1 m2 pozemku parc. č. 114/3 a  28,- Kč za 1 m2 pozemku parc. č. 114/4 s tím, že kupující město zajisti zpracování kupní smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,podání přiznání k dani z převodu nemovitostí a  uhradí náklady spojené s výkupem pozemků v rozsahu dle průvodní zprávy

2. ruší
usnesení č. 213.1d/17 a  č. 213.2/17 zastupitelstva města Bohumína ze dne 3.11.2004, kterými byl schválen výkup částí pozemků parc. č. 1248/1 a č. 1250 k. ú. Starý Bohumín a  části pozemku parc. č. 2449/1 k. ú. Nový Bohumín od  p. Marka Durčoka, bytem Opletalova č.p. 5, Bohumín, Skřečoň v rámci stavby “Bohumín, kanalizace - napojení části Starý Bohumín“ a  bylo uloženo odboru majetkovému uzavřít s prodávajícím p. Markem Durčokem smlouvu o budoucí kupní smlouvě a  po dokončení a  kolaudaci stavby kupní smlouvu


Pozemkové úpravy (D47)

302/25
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

s c h v a l u j e
zpracovaný plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy “D 47 stavba 47091/2 Hrušov - Bohumín - 2. stavba“ v k. ú. Pudlov a Starý Bohumín spočívající :
1. ve vybudování jedné hlavní polní cesty a tří vedlejších polních cest
2. v rozšíření nadregionálního biokoridoru
3. ve změně katastrální hranice mezi k.ú. Starý Bohumín a k.ú. Pudlov


Bezúplatný převod nemovitostí

303/25
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí podle zákona č. 174/2003 Sb. o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky:

1. objektu STO (pěchotního srubu), „U šedé vily“, voj. označení MO S-4, postaveného na pozemku parc.č. 1272/2, k.ú. Starý Bohumín do vlastnictví Města Bohumína z vlastnictví České republiky.

2. objektu STO (pěchotního srubu), „Na trati“, voj. označení MO S-5P, postaveného na  pozemku parc. č. 1306/157 – zast. plocha – jiná stavba, o výměře 320 m2 v kat. území Starý Bohumín do vlastnictví města Bohumína z vlastnictví České republiky.

3. objektu STO (pěchotního srubu), „Na trati“, voj. označení MO S-5L, postaveného na  pozemku parc. č. 1303/2 – zast. plocha – jiná stavba, o výměře 274 m2 a pozemku parc.č. 1374/28 – zast. plocha – jiná stavba, o výměře 14 m2, oba v kat. území Starý Bohumín do vlastnictví města Bohumína z vlastnictví České republiky.Svazek měst a obcí okr. Karviná

304/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
návrh Svazu obcí okresu Karviná na vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná podle § 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2. rozhodlo
podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci obcí okresu Karviná, a to formou vytvoření dobrovolného svazku obcí

3. přijímá
návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná

4. zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy podle bodu 3) tohoto usnesení

5. deleguje
starostu města Bohumína jako zástupce města Bohumína do Svazku měst a obcí okresu Karviná
PO NsP Bohumín

305/25
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. ruší
a) k 31.12.2005 příspěvkovou organizaci - Nemocnici s poliklinikou v Bohumíně - příspěvková organizace, Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín

b) k 31.12.2005 zřizovací listinu Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně - příspěvkové organizace, Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín

2. schvaluje
a) odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 150 762,70 Kč

b) přechod práv a závazků zrušené příspěvkové organizace, Nemocnice s poliklinikou v Bohumíně na zřizovatele, tj. město Bohumín
Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka

Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.11.2005
Počet zhlédnutí: 4 718

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund