close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 1.2.2006

Usnezení z 27. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 1. února 2006


Přítomni: 18
Omluveni: MUDr. Balcárek, MUDr. Jakubják, Ing. Michalík, MUDr. Němeček, Mgr. Drobil
Finanční záležitosti

322/27
Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
předběžné výsledky hospodaření města za rok 2005Účelové dotace

323/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu o poskytnutých účelových dotacích městu v období roku 2005 včetně předpokládaného výhledu na rok 2006.Majetkové záležitosti

Pozemky

324/27
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
prodej pozemků p.č. 777 - zahrada o vým. 1730 m2, p.č. 776 - trvalý travní porost o vým. 893 m2, p.č. 775/1 - zahrada o vým. 704 m2 v k.ú. Nový Bohumín a pozemků p.č. 1077/1 - zamokřená půda, vodní plocha o výměře 9534 m2 a p.č. 1075/1 - trvalý travní porost o vým. 801 m2 v k.ú. Pudlov odměřené dle geom. plánu č.675-5/2005,1579-5/2005 společnosti VaDS, spol. s r.o. se sídlem Bohumín, Nový Bohumín 1183, zast. jednatelem společnosti p.Martinem Pormannem, bytem ***** za účelem výstavby sportovního zařízení za kupní cenu 1.240.000,- Kč a  úhradu nákladů do výše 80.000,- Kč s tím, že po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouva nájemní. Kupní smlouva bude podepsána po dokončení stavby a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Poté bude proveden vklad od katastru nemovitostí.Odpis nevymahatelných pohledávek

325/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u zemřelých nájemců v celkové výši 256.817,50 Kč.


Převod nemovitostí

326/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
záměr převodu nemovitosti na p.č. 1013/31 k.ú. Nový Bohumín (býv. sklad LTO), která je ve vlastnictví spol. Allewia leasing, s.r.o. do majetku města Bohumín.


Školství

327/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
projekt „Plavání bohumínských škol“

2. schvaluje
poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu v celkové výši 437 500,- Kč s finanční spoluúčastí žadatelů dle varianty 2


Komise

Hodnocení činnosti + odměny

328/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za II. pololetí 2005

2. stanovuje
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
d) odměny občanům za práci v komisích, výborech a zvláštních orgánech
dle pozměňujícího návrhu


Plány činnosti výborů - 2006

329/27
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
„Plány činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Bohumína na rok
2006“


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.2.2006
Počet zhlédnutí: 3 988

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.59 sekund