close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 29.3.2006

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 29. března 2006

Přítomni: 20 členů ZM
Omluveni: p.Bannert, p. Neudertová, Ing. Nikel,


Finanční záležitosti

Závěrečný účet města

330/28
Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu města

1. souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2005, a to bez výhrad

2. schvaluje
závěrečný účet města za rok 2005 dle předloženého materiálu


Úprava rozpočtu - 2006

331/28
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

1. schvaluje
úpravu rozpočtu města Bohumína pro rok 2006 v předloženém úhrnu v příjmové a výdajové části rozpočtu s doplněním
- uvolnění rezervy města ve výši 200 tis. Kč
- poskytnutí příspěvku FK Bohumín ve výši 200 tis. Kč

2. bere na vědomí
rozpis investičních akcí a velkých oprav dle předloženého rozpisu.


Poskytnuté dary

332/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
přehled o poskytnutých darech v r. 2005


Systém odměňování - dodatek

333/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb. dodatek č. 5 k „Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů a komisí


Příspěvky z rozpočtu

334/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v kategorii SPORT následovně:

- SK Šafrata (Cena Bohumína v silniční časovce jednotlivců) 7.000 Kč
- SK Šafrata (MTB cena Bohumína) 8.500 Kč
- TJ Bohumín-odd.atletiky (Běh ulicemi města) 19.000 Kč
- TJ Bohumín-odd. atletiky (Velká cena Bohumína v běhu na 60.a 70 m) 7.000 Kč
- SSK Bohumín (Turnaj v kickboxu juniorů) 8.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl tenisu (Bohumínská tenisová liga) 10.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl volejbalu (Bohum.měst.volejbalová liga) 10.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (Bohum.kuželka tělesně postiž.) 10.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl kuželek (Městská kuželkářská liga) 10.000 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl všestrannosti (Oblastní slet Sokol.župy beskydské) 37.500 Kč
- TJ Sokol Bohumín-oddíl všestrannosti (XIV.Všesokolský slet) 20.000 Kč
- HC Bohumín (Hokejový turnaj 2. tříd) 8.000 Kč
- HC Bohumín (Hokejový turnaj 1. tříd) 6.250 Kč
- HC Bohumín (Mezinárodní turnaj žáků) 20.000 Kč
- TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj žáků v kopané) 10.000 Kč
- Aerobic club Bohumín (Aerobic show) 10.000 Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Vzdušný alp.traverz nad Gliňočem) 10.000 Kč
- Fitnessport Bohumín (Mistr.Moravy a Slezska v kultur.,fitness..) 30.000 Kč
- ATOM-TOM 2621 Svišti (kraj.pohár-turistický závod II.stupně) 6.400 Kč
- TJ Bohumín-odd. stolního tenisu (Mistr.světa veteránů ve stol.tenise) 4.800 Kč
- 1.SC Bohumín ´98 - Florbalový klub (Jágr team versus Kubina team) 70.000 Kč
- TJ Sokol Záblatí (oprava oplocení areálu a oprava objektu Sokolovny) 135.000 Kč

2. neschvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
- Okr. fotbalový svaz Karviná (Zimní halová soutěž ve fotbale) a udělení výjimky ve smyslu sídla žadatele
- TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj obcí s názvem „Záblatí“


335/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města následovně:

1. KULTURA
- OS Čtyřlístek (Abilympiáda dětem) 6.000 Kč
- TJ Slovan Záblatí (Zahr.slavnost u příležitosti 45 let kopané v Záblatí a 
777 let obce Záblatí 18.000 Kč
- TJ Slovan Záblatí (Srpnová noc s Grogem) 10.000 Kč
- ZUŠ Bohumín (80.let ZUŠ v Bohumíně) 18.000 Kč
- SRPŠ při ZŠ a MŠ Čs. armády (Slav.akademie a oslavy 35.výročí školy) 10.000 Kč
- OS Premius-obecný spolek pro víru a kulturu města Bohumína (Spirituál
kvintet-oslavy 110 let posvěcení chrámu a 750.výročí města) 15.000 Kč

2. CÍRKVE
- Slezská církev evangelická Bohumín (Úprava soc.části farní budovy) 57.300 Kč
- Římskokatolická farnost Bohumín (dokonč.opravy věže kostela,vč.čištění) 100.000 Kč

3. OSTATNÍ
- MSKS ZO č.20301 Kynologický klub Bohumín (Mezinárodní mistrovství
německých ovčáků) 30.000 Kč


Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

336/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. bezúplatný převod pozemků p. č. 980/8, 980/12, 980/21, 980/23, 980/34, 980/35, 980/42, 980/44, 980/46, 980/48, 980/50, 980/52, 980/54, 980/77, 980/79, 980/81 a  980/83 ost. pl., ost. komunikace v  kat. úz. Nový Bohumín do vlastnictví města z vlastnictví Stavebního bytového družstva Bohumín se sídlem Bohumín, Studentská 444, PSČ 735 81, IČ: 00051969 s tím, že SBD Bohumín zajistní na své náklady zpracování smlouvy a město zajistí na své náklady vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

2. bezúplatný převod pozemků p. č. 1511/2 - ost. pl., ost. komunikace v  kat. úz. Záblatí
u Bohumína, p. č. 147/2 - ost. pl., ost. komunikace v kat. úz. Pudlov, p. č. 1212/6 - ost.
pl., ost. komunikace v kat. úz. Starý Bohumín a  p. č. 523/15 - ost. pl., ost. komunikace v kat. úz. Vrbice nad Odrou do vlastnictví města z vlastnictví České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ
100 10, IČ: 69797111 za podmínek a  závazků dle průvodní zprávy s tím, že Úřad pro
zastupování státu ve  věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, zajistí na  své
náklady zpracování smlouvy i vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

3. přijetí nových podmínek a závazků bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1191/70 k. ú. Záblatí u Bohumína a  parc. č. 669, 671, 673, 674, 675 a  676/1 k. ú. Nový Bohumín z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bohumína, již změněných usneseními zastupitelstva města Bohumína č. 225/18 dne 15.12.2004 a č. 281.2/23 dne 14.9.2005, a to v tomto znění:
- nabyvatel, město, se musí zavázat o nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k účelu v souladu s veřejným zájmem, to vše po dobu nejméně deseti let
- převáděné nemovitosti nebudou po dobu deseti let využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani nebudou k takovým účelům pronajímány
- nemovitosti, které jsou předmětem převodu, ve lhůtě deseti let od převodu nezcizit
- v případě porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitostí, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li zjištění sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady
- sepsání smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zajistí na své náklady vlastník pozemkůVznik FK Bohumín

Financování a převod majetku

337/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. bezúplatný převod nemovitého majetku FC Rapid Skřečoň a  části nemovitého majetku TJ Bohumín do majetku města dle komentáře za podmínky registrace společného subjektu FK Bohumín

2. poskytnutí příspěvku na  činnost sportovního subjektu FK Bohumín, za podmínky jeho registrace, na rok 2006 ve výši 200 tis. Kč a na rok 2007 ve výši 500 tis. KčÚvěry

338/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
informaci o čerpání státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za rok 2005

2. schvaluje
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 250.000,- Kč na opravu domu čp. 330, ul. Slezská, k.ú. Starý Bohumín s manžely Štefanem a Eliškou Kokyovými, bytem *****
b) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč na opravu domu čp. 819, ul. Sadová, k.ú. Nový Bohumín s manžely Janem a Lenkou Jochimovými, bytem *****
c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 60.000,- Kč na opravu domu čp. 692, ul. Palackého, k.ú. Nový Bohumín s paní Jarmilou Mošnerovou a Radomírou Slobodovou, obě bytem *****


Sport a kultura

Rozdělení příspěvků

339/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výši příspěvků na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2006 jednotlivým sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavu členské základny) dle předloženého návrhu

3. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2006 kulturním subjektům (na základě hodnocení přihlášených projektů) dle předloženého návrhuMěstská policie - činnost v r. 2005

340/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie v Bohumíně v roce 2005Stížnosti a petice 2005

341/28
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

bere na vědomí
rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2005
Kontrola přijatých usnesení

342/28
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení ZM Bohumína ke dni 17.3.2006


Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 29.3.2006
Počet zhlédnutí: 3 919

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund