close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.6.2010

USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. června 2010

 

Přítomni:    21 členů ZM
Omluveni:  Ing. Dluhý, Ing. Šmíd

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města , úprava rozpočtu 2010

284/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1.   bere na vědomí

výsledky hospodaření města za leden-duben 2010

2.   schvaluje

úpravu rozpočtu města na rok 2010 v souladu s §16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

Příjmová část rozpočtu

a) navýšení nedaňových příjmů o 700 tis. Kč

b) navýšení dotace (po konsolidaci)  o 239  tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

a) navýšení neinvestičních výdajů o 848 tis. Kč

b) navýšení investičních výdajů o 2 189 tis. Kč

c) snížení rezervy města o 2 824 tis. Kč

Příspěvky příspěvkovým organizacím

navýšení neinvestičních výdajů o 76 tis. Kč

 

Dotace a příspěvky ostatním subjektům

navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 300 tis. Kč

 

Dotace obchodním společnostem

navýšení investičních výdajů o 350 tis. Kč

 

SMOOK 2009

285/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

bere na vědomí

1. zprávu  SMOOK o přezkoumání hospodaření s majetkem Svazku měst a obcí okresu

Karviná za rok 2009

2. závěrečný účet SMOOK za rok 2009

 

Dotace z rozpočtu města

286/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

schvaluje

změnu - rozšíření účelu užití dotace ve výši 92 000 Kč (schváleno ZM dne 19. 4. 2010, usn. č.
278/22 bod 1d) poskytnuté na vnitřní zateplení střechy a opravu omítek v podkroví sídla MO v m. č. Pudlov, o možnost jejího užití na odstranění následků povodňových škod na uvedeném objektu, a to na základě stanovení priorit.

Majetkové záležitosti

Předkupní právo

 

287/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

využít svého předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu na nemovitosti, a to pozemku parc. č. 881/1 o celkové výměře 2579 m2 – zahrada, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10, a to od:

Hana Kupková, bydliště: Novosady 1602, 769 01 Holešov                podíl 1/6

Eva Kelešovská, bydliště: Na Vyhlídce 393, 742 85 Vřesina               podíl 1/6

Jana Šopíková, bydliště: Dlouhá 413, 735 81 Starý Bohumín              podíl 1/6

Nabídková cena, učiněná třetí osobou, společně za uvedené tři spoluvlastníky, tj. 3/6 podílu k celku, činí celkem 120 000,-Kč.

Ostatní náklady spojené s prodejem budou hrazeny dle komentáře.

 

Výkup pozemků

288/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 1462/36 orná půda o celkové výměře 3058 m2 a v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsané na LV 534,  od vlastníka p. MUDr. Kikové Zdeňky, bytem *****. Kupní cena je stanovena smluvně na celkovou částku 530.000 Kč. Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

2.  koupit nemovitost, a to pozemek parc. č. 1215/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 166 m2 a pozemek parc. č. 1215/76 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 111 m2, vše v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV 37 od p. Lumíra Karáska bytem *****. Cena je stanovena smluvně na částku 55 400 Kč, což představuje 200 Kč/m2.  Ostatní kupní podmínky dle komentáře.

 

 

Bezúplatný převod pozemků

289/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

převést bezúplatným převodem pozemek parc. č. 45 – zahrada o celkové výměře 467 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, a to na MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. Náklady spojené s bezúplatným převodem hradí nabyvatel.

 

2. ukládá

majetkovému odboru zapracovat do smlouvy možnost odstoupení v případě nerealizace stavby

Z: Ing. Drdová

T: 13.9.2010 (ZM)

 

 

290/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

1.  nabýt darem pozemek parc. č. 565/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2,  zapsaný na LV č. 701, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současných vlastníků manželů Miroslava a Dagmar Sittkových, bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

 

2.  nabýt darem pozemek parc. č. 651 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, a pozemek parc. č. 652 – zahrada o výměře 120 m2,  zapsaný na LV č. 333, v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současného vlastníka pana Sidziny Oldřicha, bytem bytem *****. Ostatní náklady, spojené s bezúplatným převodem, uhradí město Bohumín.

 

 

Majetkoprávní dohoda

291/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

rozhodlo

uzavřít Dohodu  mezi Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81 a Biskupstvím ostravsko – opavském se sídlem Kostelní náměstí 1, Ostrava 1, PSČ 728 02 na poskytnutí finanční dotace na opravu sakrálních objektů ve vlastnictví Římskokatolických farností na léta 2010 až 2013 v celkové výši 2.200 000,-Kč. Ostatní podmínky dle komentáře.

Odpis pohledávek

 

292/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu,     fakturaci, nákladech řízení a poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 1.152.617,10 Kč

 

2. a) odepsat  nevymahatelné pohledávky  na nájemném, službách spojených s užíváním  bytu a  nákladech řízení  v celkové výši 136.254 Kč

b) odepsat nevymahatelné pohledávky na poplatcích z prodlení v celkové výši 1.926.638,50 Kč

Územní plán města - změna č. 10

293/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

 

2. schvaluje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

 

3. ukládá

odboru rozvoje a investic zadat zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

Z: Ing. Ptošková

T: 30.6.2010

 

Stanovení počtu členů ZM

294/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

stanovuje

v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet členů zastupitelstva města Bohumína pro volební období 2010 až 2014  na 23 členů

 

Školství – změna zřizovacích listin

295/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. zřizuje

s účinností od 1.9.2010

a) místo poskytovaného vzdělávání právnické osoby  Základní škola a Mateřská škola Bohumín– Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138: - mateřská škola Bohumín – Skřečoň, 1.máje 436

b) místo poskytovaných školských služeb právnické osoby  Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677:  - školní jídelna - výdejna Bohumín – Skřečoň, 1.máje 436

 

2. schvaluje

s účinností od 1.9.2010

a) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029138 dle předloženého návrhu

b) Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677 dle předloženého návrhu

 

 

Povodně – květen 2010

296/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

informaci o průběhu květnových povodní v Bohumíně

2. ukládá

odboru rozvoje a investic

a) informovat o výsledcích jednání se správci vodních toků a kanalizací

b) zařadit do rozpočtu 2011 finanční prostředky na zpracování studií a dokumentace na řešení problematických území z hlediska záplav

Z: Ing. Ptošková

T: 30.9.2010

Odměna

297/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. schvaluje

výjimku v Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů zapojených do činnosti výborů a komisí rady

 

2. stanoví

měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi p. Romanu Honyszovi ve  výši dle předloženého návrhu s účinností od 15. 6. 2010

Společnosti města

298/23

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

1. výroční zprávy společností BM servisu, a. s., BMN, a. s., BOSPOR spol. s r. o. za rok 2009

2. roční účetní závěrky společností za rok 2009

3. rozdělení zisku společností za rok 2009

 

 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Josef Plášil

starosta                                                                       místostarosta

 

 

Zastupitelstvo města Bohumín projednalo bez přijetí usnesení:

- kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 2.6.2010

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.6.2010
Počet zhlédnutí: 3 044

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund