close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.9.2010

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. září 2010

Přítomni:    21 členů ZM

Omluveni:  RNDr. Bočková, MUDr. Němeček

 

Obecně závazná vyhláška

300/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění OZV č. 3/2008 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Finanční záležitosti

Hospodaření za I.pol.2010, úprava rozpočtu 2010

301/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 

1. bere na vědomí

výsledky hospodaření města a příspěvkových organizací  za I. pololetí 2010

 

2. schvaluje

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2010

 

2.1. Příjmová část rozpočtu

a) navýšení daňových příjmů o  13 116 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 3 678  tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o 197 tis. Kč
d) navýšení dotací (po konsolidaci) o 6 418  tis. Kč

 

2.2. Výdajová část rozpočtu

a) navýšení neinvestičních výdajů o 26 349 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 782  tis. Kč
c) snížení rezervy města o 5 319 tis. Kč

 

2.3. Příspěvky příspěvkovým organizacím

a) navýšení neinvestičních výdajů o 639  tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 860 tis. Kč

 

2.4. Dotace a příspěvky ostatním subjektům

a) navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 66 tis. Kč
b) navýšení investiční dotace o  21 tis. Kč

 

2.5. Financování

snížení fondu rozvoje bydlení-povodňový o  11 tis. Kč

Návrh I.verze rozpočtu 2011

302/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

první verzi rozpočtu města pro rok 2011

 

Dotace z rozpočtu města

303/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města neziskovým organizacím takto:

TJ Bohumín-oddíl sportovního kulečníku (Longoni Cup)             30 tis. Kč
Hraniční meandry Odry,o.s. (Meandry...jsme jejich,ale nejsou naše)        20 tis. Kč
SDH Bohumín-Vrbice (O putovní pohár rady města)                              14 tis. Kč
TJ Sokol Bohumín (výměna plyn.ohřívačů, komín.odtahy)                       12 tis. Kč
TJ Viktorie Bohumín (oprava střechy nad posilovnou)                 12,5 tis.Kč
TJ Viktorie Bohumín (oprava WC v budově Sokolovny)             47 tis. Kč
SŠ Bohumín, p. o. (oprava dopadové jámy v tělocvičně)             70 tis. Kč+výjim.z 50%                                                                                                            spoluúčasti na financování

b) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tisíc Kč soukromým zemědělcům  manželům Marcolovým na zmírnění následků povodní

2. neschvaluje

prominutí zbývají nesplacené části úvěru poskytnutého v roce 2007 Místní skupině PZKO Bohumín na „Rekonstrukci plynoinstalace a instalaci ústředního vytápění v domě PZKO na ulici Masarykově v Bohumíně“

 

Dotace na projekty (spolufinancování)

304/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

v případě doporučení projektů k financování z programu Zelená úsporám

1. spolufinancování projektu „Stavební úpravy objektu č.p.1156, Nerudova ul., Nový Bohumín“ ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a průběžné financování tohoto projektu z rozpočtu města před přijetím této dotace.

2. spolufinancování projektu „Stavební úpravy stacionáře Salome, č.p.1041, Nový Bohumín“ ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a průběžné financování tohoto projektu z rozpočtu města před přijetím této dotace.

 

Majetkové záležitosti

Bezúplatný převod pozemků

305/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.  nabýt darem podíl 1/6 z celku na pozemku parc. č. 576 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 85 m2,  zapsaný na LV č. 377, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, od současného vlastníka Jiřího Foltýna, bytem *****. Město Bohumín uhradí Jiřímu Foltýnovi náklady za vyřízení dodatečného dědictví ve výši 3768,-Kč. Úhrada ostatních nákladů, spojených s bezúplatným převodem, dle předloženého návrhu

2.  nabýt darem podíl na pozemku parc. č. 842/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 238 m2,  zapsaný na LV č. 514 v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, od současných vlastníků, Ilony Blahovcové, bytem: *****, vlastnící podíl 1/4 k celku, Mgr. Aleny Grzybowské, bytem: *****, vlastnící podíl 2/32 k celku, Ing. Marka Grzybowského, bytem: *****, vlastnící podíl 1/32 k celku, Daniely Kadlecové, bytem: *****, vlastnící podíl 1/32 k celku, Vladimíra Mazúra bytem: ***** a Ing. Heleny Mazúrové, bytem: *****, oba vlastnící dohromady podílu 1/4 k celku. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem dle předloženého návrhu

 

Směna pozemků

306/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. směnit nemovitosti, a to pozemek parc. č. 1506 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 199 m2,  zapsané na LV č. 480 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví Skokana Josefa, bytem Anenská 94, 735 52 Bohumín 4, vlastník podílu 1/4 k celku a Mgr. Skokanové Pavly, bytem *****, vlastník podílu 3/4 k celku, za cenu dle znaleckého posudku 126.090,-Kč bez odečtení hodnot věcných břemen, za pozemek parc.č. 81/4 –  zastavěná plocha, (oddělený GP od původního pozemku parc. č. 81/1) o výměře 343 m2, včetně staveb na něm stojících bez čp/če – jiné stavby, zapsané na LV 10001 v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví Města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569,  za cenu dle znaleckého posudku 390.000,-Kč. Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle předloženého návrhu

2. směnit nemovitosti, a to ideální 1/2 podílu k celku pozemku parc. č. 475 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 146 m2,  zapsané na LV č. 440 v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví Milana Srnička, bytem *****, za cenu dle znaleckého posudku 19.000,-Kč,

za pozemek parc.č. 218/3 –  ostatní  plocha, zeleň  o výměře 246 m2, zapsané na LV 10001  v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví Města Bohumína, sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, za cenu dle znaleckého posudku 80.000,-Kč.

Úhrada ostatních nákladů spojených se směnou dle předloženého návrhu

 

Prodej pozemků

307/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. prodat nemovitost pozemek parc. č. 352/3 – zahrada o výměře 169 m2, oddělený geometrickým  plánem č. 742-21/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 15.6.2010 pod č. 700/2010, z pozemku parc. č. 352, zapsaný na LV č. 10001, v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 44.000,-Kč, a to Vilčkovi Ladislavovi, bytem *****.  Dále kupující uhradí geometrický plán, znalečné a vklad do katastru. Úhrada ostatních nákladů, spojených s převodem, dle předloženého návrhu

2. prodat nemovitost pozemek parc. č. 2098/4 – zahrada o výměře 916 m2,  oddělený z pozemku parc. č. 2098/1 a  pozemek parc. č. 2098/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 692 m2,  oddělený z pozemku parc. č. 2098/3, zapsané na LV č. 10001, vše odděleno geometrickým  plánem č. 1947-20/2010 zpracovaný oprávněnou osobou a potvrzený Katastrálním úřadem dne 9.6..2010 pod č. 678/2010, v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 350.000,-Kč, a to Janeczkovi Ladislavovi, bytem *****.  Dále kupující uhradí geometrický plán, znalečné a vklad do katastru. Úhrada ostatních nákladů, spojených s převodem, dle předloženého návrhu

 

Výkup pozemků

308/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

koupit nemovitost pozemek parc. č. 982 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře  601 m2 a pozemek parc. č. 983 ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře  886 m2, vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, od současného vlastníka České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s tímto majetkem. Pozemky budou prodávány formou výběrového řízení vyhlášeného dne 3.září 2010, přičemž nabídky jsou přijímány do 27.září 2010. Minimální kupní cena je stanovena na částku 750.000,-Kč a tato částka bude uvedena v nabídce města ve  výběrového řízení. Kauce ve výši 75.000,-Kč bude uhrazena před ukončením termínu k předání nabídek. Ostatní podmínky dle předloženého návrhu

 

Převod pozemků z PF ČR

309/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

koupit v souladu s odst. 6 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, pozemky parc. č. 135 – zahrada, č. 140 – zahrada  a č. 141 – zahrada v k. ú. Nový Bohumín, zapsané na LV č. 10002 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín ve stavu, jakém se nacházejí ke dni převodu, z vlastnictví České republiky se správou nemovitostí pro Pozemkový fond České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072 do vlastnictví Města Bohumín se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 za celkovou kupní cenu ve výši 146.040,- Kč a podmínek převodu prodávajícího v rozsahu dle předloženého návrhu

Předkupní právo

310/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1.a) zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 14.6.2010 č. 287/23 z důvodu navýšení nabídky ceny  spoluvlastníky na jejich podílu na nemovitosti, a to na pozemku parc. č. 881/1  v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10,

1.b) využít svého předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu na nemovitosti, a to pozemku parc. č. 881/1 o celkové výměře 2579 m2 – zahrada, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10, a to od:

Hana Kupková, bydliště: Novosady 1602, 769 01 Holešov                    podíl 1/6
Eva Kelešovská, bydliště: Na Vyhlídce 393, 742 85 Vřesina                   podíl 1/6
Jana Šopíková, bydliště: Dlouhá 413, 735 81 Starý Bohumín                  podíl 1/6

Nabídková cena, učiněná třetí osobou, společně za uvedené tři spoluvlastníky, tj. 3/6 podílu k celku, činí celkem 159.900,-Kč. Ostatní náklady spojené s prodejem budou hrazeny dle předloženého návrhu

2.  nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti, a to bytové jednotky č. 314/3 umístěné v domě č.p. 314 na pozemku parc. č. 863/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 627/1877 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 863/1, vše zapsáno Katastrálním úřadem  pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, na listu vlastnictví č. 901, pro k. ú. Pudlov, obec Bohumín. Nabídku učinila insolvenční správkyně, pana Víta Chrupky, bytem *****, Mgr. Zdeňka Nováková (ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Chovanec, *****).

3.  nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti, a to bytové jednotky č. 312/1 umístěné v domě č. p. 312 na pozemku parc. č. 865/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 622/1867 ke společným částem domu a pozemku parc. č. 865/1, vše zapsáno Katastrálním úřadem  pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, na listu vlastnictví č. 905, pro k. ú. Pudlov, obec Bohumín, a to  manželů Zbigniewa Muszańského a Jarmily Muszańské, oba bytem *****.

4.  nevyužít svého předkupního práva na odkoupení  nemovitosti, a to pozemků parc. č. 399/2 o celkové výměře 728 m2 – orná půda a parc. č. 399/8 o celkové výměře 162 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,   v kat. území Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 1487, a to od Marka Granicy bytem *****.

 

Odpis pohledávek

311/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo  

odepsat nevymahatelné pohledávky na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci, nákladech řízení a poplatcích z prodlení u zemřelých nájemců v celkové výši 150.416 Kč

 

Prodej obytných domů

312/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo

1. prodat nemovitost objekt bytový dům na ul. Vrchlického č.p. 621 na pozemku parc. č. 136, pozemek parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 257 m2 vše v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaných na LV 10001, do podílového spoluvlastnictví manželům Tomáši a Petře Hellebrandovým a manželům Romanovi a Pavlíně Skupienovým, kteří jsou v současné době nájemníci předmětné nemovitosti, za cenu 2.640 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem nemovitostí ve výši 50% (vyjma sepsání kupní smlouvy), a to formou bezhotovostního převodu na účet města z úvěru, se splatností první splátky ve výši 70% kupní ceny do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy a druhé splátky ve výši 30% kupní ceny do tří let od podpisu kupní smlouvy a nebo ve shodném termínu může být prominuta za podmínek uvedených v zásadách o prodeji obytných domů z majetku města. Bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Bohumína do doby zaplacení celé kupní ceny a předkupní právo ve prospěch města na dobu pěti let od podpisu kupní smlouvy.

2.  prodat nemovitost objekt na ul. 1. Máje v Bohumíně-Skřečoni stojící na pozemku parc. č. 650/1 a  pozemek parc. č. 650/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 626 m2 vše v katastrálním území Skřečoň, obec Bohumín, a to Ing. Aloisovi Svačinovi bytem *****, za cenu 1.560 000,-Kč, z čehož první část kupní ceny ve výši 1.300 000,-Kč je splatná před podpisem kupní smlouvy a druhá část, jako garance města k provedení oprav, ve výši 260.000,-Kč, která je splatná do dvou let od podpisu kupní smlouvy, nebo ve shodném termínu může být prominuta za podmínek uvedených v zásadách o prodeji nemovitostí z majetku města. Dále kupující uhradí 78.000,-Kč ostatních nákladů spojených  s prodejem. Podmínkou je využití této budovy k nebytovým účelům. Do doby zaplacení celé kupní ceny  bude zřízeno zástavní právo ve prospěch města Bohumína

 

Partnerská smlouva

313/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

znění Smlouvy o partnerství mezi Bohumínem a  Krzyźanowicemi

 

Zadání územního plánu Bohumína

314/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání územního plánu  Bohumína

2. schvaluje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním právu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání územního plánu Bohumína

 

Regulační plán Centra Nového Bohumína

315/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína za podmínky úplné úhrady nákladů žadatelem na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem v souladu s § 63 odst. 1 stavebního zákona

2. určuje

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Petra Víchu

3. ukládá

a) odboru rozvoje a investic informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města

Z: Ing. Ptošková

T: 30.9.2010

b) odboru rozvoje a investic zpracovat zadání změny č. 2 regulačního plánu Centra Nového Bohumína

Z: Ing. Ptošková

T: 31.10.2010

 

Hodnocení činnosti výborů a komisí a odměny za leden-září 2010

316/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere  na vědomí

zprávu o činnosti výborů zastupitelstva, komisí rady a komisí pro městské části za období leden-září 2010

2. stanovuje

a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části
d) odměny občanům za práci v komisích pro městské části

dle předloženého  návrhu

 

Informace (povodně 2010)

317/25

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informaci o výsledcích jednání se správci vodních toků a kanalizací po povodni 2010

 

Ing. Petr Vícha                                              Ing. Josef Plášil

starosta                                                           místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.9.2010
Počet zhlédnutí: 3 229

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund