close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2010

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 13. prosince 2010.

 

Přítomni:   21 členů ZM

Omluveni: Ing. Knot, MUDr. Trach

 

Územní plán města

Změna č. 9

 

9/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

vydává

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy změnu č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (dle přílohy č. 3 tohoto materiálu), po ověření, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a stanoviskem krajského úřadu (dle přílohy č. 2 tohoto materiálu) a se stanovisky dotčených orgánů (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu).

 

Pověření pro spolupráci s pořizovatelem ÚP

10/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

určuje

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona pro změny č. 6, 7, 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín a pro nový Územní plán Bohumína Ing. Lumíra Macuru, místostarostu města

 

Obecně závazné  vyhlášky

OZV o místních poplatcích

11/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. Obecně závaznou vyhlášku o místním  poplatku  ze psů

2. Obecně závaznou vyhlášku o místním  poplatku  za provozovaný výherní  hrací  přístroj

    nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního

    předpisu

3. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zrušení OZV o poskytování úvěrů (obytné budovy, byty)

12/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Bohumína  1/1997 O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů ze státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Bohumína a Obecně závazná vyhláška města Bohumína 2/1997 O poskytování a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu určeného pro města postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-záplavou

 

Finanční záležitosti

Hospodaření I-X 2010, úprava rozpočtu 2010

13/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

hospodaření města za leden - říjen 2010

2. schvaluje 

úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2010 dle pozměňovacího návrhu

a) Příjmová část rozpočtu

-   navýšení daňových příjmů o 1 145 tis. Kč
-   navýšení nedaňových příjmů o 510 tis. Kč
-   navýšení kapitálových příjmů o  1 610 tis. Kč
-   snížení dotace (po konsolidaci)  o 14 924  tis. Kč 

b) Výdajová část rozpočtu

-   snížení neinvestičních výdajů o 10 343 tis. Kč
-   snížení investičních výdajů o 8 057 tis. Kč
-   navýšení rezervy města o 4 986 tis. Kč 

c) Příspěvky příspěvkovým organizacím

-   navýšení neinvestičních výdajů o 1 735  tis. Kč

d) Dotace a příspěvky ostatním subjektům

-  navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 20 tis. Kč

 

Návrh rozpočtu 2011

14/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje 

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2011 dle pozměňovacího návrhu 

a) příjmová část rozpočtu

-  daňové příjmy ve výši 218 367 tis. Kč
-  nedaňové příjmy ve výši 254 193 tis. Kč
-  kapitálové příjmy ve výši 7 387 tis. Kč
-  dotace (po konsolidaci) ve výši 151 801 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

-  neinvestiční-běžné výdaje ve výši 424 162 tis. Kč
-  investiční výdaje ve výši 84 717  tis. Kč
-  rezerva města ve výši 8 459 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

-  neinvestiční  ve výši 21 266 tis. Kč
-  investiční  ve výši 14 552 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

-  neinvestiční ve výši 41 911 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

-   neinvestiční ve výši 8 284 tis. Kč

2. Financování

a) Zdroje:

- položka 8115-změna stavu fin. prostředků na bankovních účtech ve výši 5 642 tis. Kč

-  použití prostředků fondů rozvoje bydlení ve výši 607 tis. Kč

b) Výdaje:

-   splátky jistin ve výši 34 646 tis. Kč

3. Společná ustanovení

4. Rozpočtový výhled na léta 2012-2013

5. Záměr přijetí úvěru v roce 2011 na financování I. etapy výměny oken v bytovém fondu města     v objemu 50 000 tis. Kč

 

SMOOK - hospodaření s majetkem za 2009

15/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky SMOOKu za rok 2009

  

Majetkové záležitosti  

Kopytov – pozemkova úprava 

16/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje 

plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kopytov, obec Bohumín, lokalita „Mezi vodami“ dle předloženého materiálu.

 

Bezúplatný převod pozemků  

17/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání o bezúplatném převodu pozemků  p. č. 489/1 – ost. plocha o vým. 261 m2, p. č. 513 - ost. plocha o vým. 117 m2,  p. č. 513 - ost. plocha o vým. 224 m2, p. č. 167 - ost. plocha o vým. 8 m2, p. č. 175 - ost. plocha o vým. 50 m2,  p. č. 96 - vodní plocha o vým. 63 m2, p. č. 647/11- vodní plocha o vým. 1059 m2, p. č. 511 - ost. plocha o vým. 4 m2, p. č. 639/2 – ost. plocha o vým. 1694 m2, p. č. 639/13 - vodní plocha o vým. 10 m2, p. č. 639/3 - ost. plocha o vým. 1603 m2 vše v k. ú. Vrbice nad Odrou z majetku města Bohumína do majetku Povodí Odry, státního podniku, Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava pro výstavbu protipovodňových hrází ve Vrbici. Veškeré náklady na pořízení geometrických plánu, sepsání smluv a správních poplatků nese obdarovaný. Převod nemovitostí je osvobozen od daně darovací.  

2. ukládá

majetkovému  odboru uzavřít s Povodím Odry s. p. smlouvu o budoucí darovací smlouvě

Z: Ing. Drdová                                                                                  

T:  20.12.2010

  

Předkupní právo  

18/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 13.9.2010 č. 310.1.b/25 z důvodu navýšení nabídky ceny  spoluvlastníky na jejich podílu na nemovitosti, a to na pozemku parc. č. 881/1  v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10,

2. nevyužít svého předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu na nemovitosti, a to pozemku parc. č. 881/1 o celkové výměře 2579 m2 – zahrada, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, zapsané na LV 10

  

Zrušení Zásad k poskytnutí úvěrů z fondu pro opravy BF 

19/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

ruší

Zásady města k poskytnutí zvýhodněných nízkoúročených úvěrů z fondu pro opravy bytového fondu na území města Bohumín a kritéria pro zařazení žadatelů do výběrového řízení

  

Společnosti města – změny v orgánech   

20/2 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. navrhuje ke zvolení

členem v dozorčí radě společnosti BOSPOR spol. s r. o.

Mgr. Zdeňka Veselého, nar. 23.1.1938, Komenského 1150, Bohumín-Nový Bohumín,
Ing. Vladimíra Šmída, nar. 19.6.1965, Blatná 827, Bohumín-Skřečoň,
Igora Bruzla, nar. 2.2.1976, Čáslavská 268, Bohumín-Nový Bohumín,
Ing. Aleše Drobka, nar. 7.2.1977, Sv. Čecha 1129, Bohumín 

2. navrhuje k odvolání

člena v dozorčí radě společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Ing. Alfréda Michalíka, nar. 25.8. 1944, Mírová 1013, Bohumín-Nový Bohumín,
Mgr. Davida Maryšku, nar. 6.11. 1970, Ostravská 241, Bohumín-Pudlov

 

3. navrhuje ke zvolení

členem v dozorčí radě společnosti společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Mgr. Věru Palkovou, nar. 24.9.1949, Mlýnská 121, Bohumín-Šunychl
Romana Honysze, nar. 30.3. 1944, Jateční 241, Bohumín-Nový Bohumín

   

Školství   

Dotace na ozdravné pobyty

21/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

poskytnutí účelových dotací v projektu „Ozdravné pobyty“ dětí školního věku dle předloženého návrhu

  

Investiční akce za rok 2010

22/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

přehled investičních akcí za rok 2010 a jejich předání k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína

 

Název veřejného prostranství

23/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

pojmenování veřejného prostranství v Bohumíně, městské části Šunychl, osadě Kopytov před kaplí sv. Jana Nepomuckého  na "NÁMĚSTÍ SVATÉHO FLORIÁNA“ - nám. Sv. Floriána

 

Výbory ZM 

Volba členů výborů

24/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

volí 

veřejnou volbou tyto členy výborů ZM:

 

1. Finanční výbor

Ciprichová Marcela                                    Mgr. Maryška David                                      

Ing. Drobek Aleš                                                    Ing. Polok Václav                               

Ing. Drobek Kamil                                                 Ing. Ptošková Jitka     

Gříbková Miluše                                                    Slobodová Radomíra  

Mgr. Malchar Jan                                                   Smigová Kamila                     

 

2. Kontrolní výbor

RNDr. Bočková Marta                                           Ing. Plášil  Josef          

Kublová Lucie                                                        Ing. Procházková Dagmar       

JUDr. Musil Stanislav                                              Schnörchová Alena     

Bc. Mutina Miloslav                                    Števanková Jana         

Plasuňová Žaneta                                                    Ing. Rothkögelová Marie               

pro volební období 2010-2014

 

Pověření výborů úkoly

25/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

pověřuje

1. finanční výbor úkoly v souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
2. kontrolní výbor úkoly v souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

dle předloženého návrhu

 

Termíny zasedání orgánů města

26/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města (RM, ZM) v roce 2011 

 
  


Ing. Petr Vícha                                              Ing. Lumír Macura

starosta                                                           místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.12.2010
Počet zhlédnutí: 3 109

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund