close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.2.2011

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. února 2011

 

Přítomni:  22 členů ZM
Nepřítomen:  MUDr. Trach 

 

Finanční záležitosti

Hospodaření města za rok 2010

 

27/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

informaci o výsledku hospodaření města za rok 2010

 

Dotace pro Povodí Odry  

28/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Povodím Odry, s. p.  ve výši 2 mil. Kč na přípravu stavby protipovodňových opatření k ochraně městské části Bohumín-Pudlov před stoletou vodou

 

Dotace na modernizace výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže  

29/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1.  bere  na  vědomí

projekt „ Dotace na podporu modernizace výuky, sportování a  zdraví dětí a mládeže  “

2.  schvaluje

poskytnutí účelových dotací dle předloženého návrhu 

 

Dodatek k Dohodě s Biskupstvím ostravsko-opavským

30/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě mezi městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81 a Biskupstvím ostravsko – opavským se sídlem Kostelní náměstí 1, Ostrava 1, PSČ 728 02 o poskytnutí finančních dotací na opravy sakrálních objektů ve vlastnictví Římskokatolických farností v letech 2010 až 2013 v celkové výši 2 200 000,- Kč dle předloženého návrhu

 

Dotace z programu prevence kriminality – podání žádosti

31/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje     

podání žádosti o dotaci z krajského programu prevence kriminality na rok 2011 na realizaci projektu:

1. Sportovní hřiště Bohumín-Skřečoň s vyčleněním vlastní spoluúčasti v rozpočtu města ve výši 1.396 tis. Kč. 
2. Sportovní souprava Bohumín-Skřečoň s vyčleněním vlastní spoluúčasti v rozpočtu města ve výši 142 tis. Kč.

   

Majetkové záležitosti

Bezúplatné převody pozemků

32/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

nabýt v souladu s písm. b) odst. 1 § 5 zák. č. 95/1999 Sb., v platném znění, bezúplatným převodem pozemky parc. č. 940 – orná půda a parc.č 927 – orná půda  v katastrálním území Starý Bohumín obce Bohumín, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, z vlastnictví  České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky  se  sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, který spravuje nemovitosti  ve vlastnictví  státu,   do vlastnictví   Města  Bohumína se sídlem Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, IČ: 00297569 s tím, že nabyvatel, město Bohumín, přebírá s nemovitostmi veškeré právní závazky, práva a povinnosti z uzavřených smluv spojených s užíváním převáděných nemovitostí. Žádost o převod pozemků parc. č. 940 a č. 927 k.ú. Starý Bohumín bude zaslána Pozemkovému fondu ČR prostřednictvím majetkového odboru MěÚ Bohumín.

   

33/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

1. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 661 m2, v katastrálním území Pudlov, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná,  od současného vlastníka Rudolfa Opatřila, bytem *****. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

2. nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 106 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 321 m2 ,  v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná, v rozsahu spoluvlastnického podílu 1/3 k celku od současného vlastníka České republiky jako podílového spoluvlastníka a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný hospodařit s tímto majetkem se sídlem Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město,  územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Komenského 447, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:69797111. Ostatní náklady spojené s bezúplatným převodem, dle komentáře, uhradí město Bohumín.

  

Předkupní právo 

34/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

nevyužít svého předkupního práva na odkoupení nemovitosti, a to bytové jednotky č. 312/1 umístěné v domě č. p. 312 na pozemku parc. č. 865/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1244/3734  ke společným částem domu a pozemku parc. č. 865/1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu  pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, na listu vlastnictví č. 905 a 927 pro k. ú. Pudlov, obec Bohumín ve prospěch  manželů Zbigniewa Muszańského a Jarmily Muszańské, oba bytem *****. 

 

Orchid Reality – dohoda o narovnání  

35/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo 

uzavřít Dohodu o narovnání se společností Orchid Reality a. s. Praha, zastoupenou advokátkou JUDr. Helenou Strachotovou, Ostrava a vrátit část zaplacené kupní ceny ve výši  760.000 Kč dle předloženého návrhu.

 

Územní plán – návrhy na pořízení změny 

36/3 

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Bohumín podle návrhů, předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování, dle přílohy materiálu,

2. ukládá 

a) pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Bohumína s novými návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy materiálu

b) písemně informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem 1

Z: vedoucí rozvoje a investic                                                          

T: 31.3.2011

 

 

Městská policie

37/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2010

 

Školské příspěvkové organizace

Změny zřizovacích listin

38/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111 dle předloženého návrhu

2. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029120 dle předloženého návrhu 

3. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988731 dle předloženého návrhu

 

 

Stížnosti a petice v roce 2010

39/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

rozbor písemných stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2010

 

Zásady odměňování členů ZM

40/3

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje 

Zásady pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady -  s účinností od 1.1.2011

 
  


Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura

starosta                                                                       místostarosta

  

  

 

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.2.2011
Počet zhlédnutí: 2 975

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund