Město Bohumín

Půjčovna lodí na Odře

POZOR - PŮJČOVNA LODÍ NA ODŘE POZASTAVENA - Kvůli nebezpečí při plavbě ze Starého Bohumína do polského Zabełkówa zastavuje město s okamžitou platností provoz půjčovny lodí u řeky Odry. V místě zvaném Vrbina je ve vodě několik popadaných stromů, kterým se lze vyhnout jen s velkými obtížemi. V rizikovém místě je třímetrová hloubka. Více informací zde.

 

Chcete aktivně strávit volný čas? Zažít příjemné dobrodružství společně se svou rodinou či přáteli? Máte rádi přírodu a její krásy? Využijte nabídku naší městské půjčovny lodí. Během Vaší plavby si prohlédnete romantické úseky chráněných meandrů řeky Odry a při troše štěstí můžete spatřit vzácné druhy ptáků a dalších živočichů.

Půjčovnu provozuje město společně se Sborem dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně už deset let a každoročně přivítá přes 2 000 lidí. Příznivci rekreačního vodáctví ji mohou využít přibližně od konce června do konce září (přesné termíny se každoročně liší), v jiném období to není možné s ohledem na hnízdící ptáky, které nechceme při jejich důležitém životním poslání rušit. Otevřeno máme každou sobotu i neděli a v době státních svátků (kromě hromadných vodáckých akcí). Organizujeme vždy dopolední (9:00) a odpolední (14:00) sjezd, takže si můžete vybrat, který termín Vám vyhovuje lépe. Trasa začíná u nástupního místa nedaleko hraničního mostu ve Starém Bohumíně, které je současně výchozím místem trasy Naučné stezky Hraničními meandry Odry, a končí v polském Zabełkówě.

Důležité koronavirové informace

 • Upozornění pro vodáky o podmínkách vstupu do Polska: podle informací Velvyslanectví ČR ve Varšavě je aktuálně možné cestovat do Polska za účelem turistiky a kultury. V případě takové cesty však musí být každý cestující v rámci namátkové kontroly ze strany policie PL a Straże Graniczne schopen předložit certifikát o očkování, případně negativní antigenní/PCR test (v polském či anglickém jazyce) ne starší než 48 hodin.
 • Žádáme vodáky, kteří při zpáteční cestě do Starého Bohumína využijí vozidla hasičů, aby si chránili dýchací cesty respirátorem nebo rouškou!

 

Provozovatel

 • město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81
 • IČO:  00297569
 • DIČ:  CZ00297569
 • telefon:  731 130 686
 • e-mail:  rezervace-lodi@mubo.cz

 

Provoz půjčovny lodí v roce 2021

 • kdy:  od 3.7.2021 do 18. září 2021 (mimo konání hromadných vodáckých akcí) v soboty, neděle a svátky (průtok vody musí být pod 60 m3/s).
 • hodina:  dopolední sjezd od 9:00 hodin; odpolední sjezd od 14:00 hodin. 
 • kde:  začátek sjezdu je u nástupního místa ve Starém Bohumíně (GPS 49°55'17.122"N, 18°19'42.352"E). Odevzdání lodí nejpozději po 2 hodinách od půjčení v cílovém místě – polském Zabełkówě (GPS 49°57'9.617"N, 18°19'42.516"E).  Všechny sjezdy je možno absolvovat výhradně z nástupního místa ve Starém Bohumíně.
 • rezervace lodí:  elektronický rezervační systém
 • vybavení:  11 plastových dvoumístných kánoí, 4 nafukovací kánoe a 4 čtyřmístné rafty + potřebné vybavení (pádla, vesty, nepromokavé vaky)
 • časová náročnost sjezdu:  max. 2 hodiny
 • délka a náročnost trasy:  6,5 km, náročnost ZW A, ZW C
 • kontakt:  půjčovnu lodí provozují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína, telefonní kontakt na velitele jednotky 731 130 686

 

Půjčovní podmínky

 • Vodák si rezervuje plavidlo v elektronickém rezervačním systému dostupném na stránce Vodáctví - rezervace lodí. V případě, že vodák plavidlo nevyužije, je povinen rezervaci zrušit.
 • Plavidlo je zapůjčeno pouze osobě, která se prokáže občanským průkazem, zapíše se do připraveného seznamu, kde podpisem potvrdí souhlas s organizačním řádem půjčovny (dále „vodák“). Plavidlo je vráceno do 2 hodin od zapůjčení v cílovém místě.
 • Plavidlo je zapůjčeno pouze vodákovi, který čestně prohlásí a stvrdí svým podpisem, že ovládá jeho řízení a zásady postupu při jeho převrhnutí a záchraně osob, a že si je si vědom své zodpovědnosti za svou bezpečnost a bezpečí posádky.
 • Provozovatel předá v půjčovně vodákovi plavidlo způsobilé a řádně vybavené k provozu. Vodák plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo (je odpovědný za případnou škodu či ztrátu) a za rozmístění osob a jejich počet v plavidle. 
 • Loď, pádla a vesty jsou zapůjčeny zdarma, v případě ztráty lodě či pomůcek je vodák povinen nahradit způsobenou škodu.
 • Za přepravu 1 kánoe a osob zpět na start vybírají organizátoři půjčovny paušální poplatek 100 Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty. Za přepravu  raftu 200 Kč.
 • Rezervace lodí se provádí přes rezervační systém.
 • Osobám mladším 15 let lze půjčit plavidlo jen se souhlasem zákonného zástupce. Přeprava dětí mladších 6 let je povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Provozovatel půjčovny nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví vodáků a neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz či dokladů účastníků plavby.
 • Všichni vodáci musí mít během plavby nasazeny záchranné prostředky. Bez užití těchto prostředků nesmí plavidlo vyplout.
 • Uživatel plavidla nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.
 • V plavidle nesmí být přepravovány zavazadla o hmotnosti vyšší než 20 kg, hořlaviny a jiné nebezpečné látky. 
 • Vodáci jsou si vědomi, že poplují Přírodní památkou Hraniční meandry Odry, a že budou respektovat zásady doporučeného chování v meandrech, zejména:
  • nebudou v meandrech hlučet a plašit hnízdící ptáky a další chráněné živočichy,
  • nebudou v meandrech volně odhazovat odpadky,
  • nebudou se přibližovat ke kolmým břehům, kde hnízdí ledňáčci a břehule,
  • budou proplouvat kolem kachen a morčáků s mláďaty u opačného břehu,
  • nebudou vystupovat na břeh, zejména na náplavy a štěrkové lavice, kde jsou hnízda kulíků říčních a pisíků obecných,
  • nebudou vystupovat na břeh, zejména na místa s jemným pískem, kde se nacházejí pavouci slíďáci břehoví.
 • Vodáci jsou povinni dodržovat provozní řád, příkazy půjčovny lodí a ustanovení Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách v ČR včetně Desatera vodáka.
 • Vodák je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem na místní podmínky další plavba nebyla bezpečnou.
 • V případě nouze vodáci mohou požádat o pomoc organizátora půjčovny, jehož mobilní číslo si před vyplutím zjistí (zpravidla 731 130 686).

 

Seznam lodí k zapůjčení

 • Plastová kanoe č. 1 - Sumec (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 2 - Candát (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 3 - Bobr (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 4 - Bogun (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 5 - Okoun (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 6 - Štika (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 7 - Rosnička (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 8 - Mamut (pro 3 osoby)
 • Plastová kanoe č. 9 - Ledňáček (pro 3 osoby)
 • Plastová kanoe č. 10 - Skokan (pro 2 osoby)
 • Plastová kanoe č. 11 - Kuňka (pro 2 osoby)
 • Nafukovací kanoe č. 1 - Olza (pro 2 osoby)
 • Nafukovací kanoe č. 2 - Odra (pro 2 osoby)
 • Nafukovací kanoe č. 3 - Potápka (pro 2 osoby)
 • Nafukovací kanoe č. 4 - Volavka (pro 2 osoby)
 • Raft č. 1 - Kulík (pro 4 osoby)
 • Raft č. 2 - Kormorán (pro 4 osoby)
 • Raft č. 3 - Morčák (pro 4 osoby)
 • Raft č. 4 - Vodouš (pro 4 osoby)

 

 Pořadí lodí dle stability

 1. raft Colorado 360 (nejstabilnější)
 2. nafukovací kanoe Baraka
 3. plastová dvoumístná kanoe Tydra a plastová dvoumístná kanoe Vydra (nejméně stabilní) 

 

Rezervace

 

    Městský úřad