Město Bohumín

1.7.
2024

Půjčovna lodí na Vrbickém jezeře

Jaký asi je pohled na Vrbické jezero z loďky? Přesvědčte se sami! Půjčovna lodí ve Vrbici začala fungovat ve zkušebním režimu na podzim roku 2021. O rok později už v plnohodnotné sezoně zaznamenala 451 výpůjček. Přístaviště, kde původně kotvily pouze šlapadla a pramice, se v sezoně 2023 rozrostlo i o paddleboardy. Aktuálně si tak návštěvníci mohou vybrat z nabídky 5 šlapadel, 5 pramic a 4 paddleboardů.

Půjčovna je v provozu od začátku července do konce září. Návštěvníci se mohou po hladině jezera projíždět v pátky, soboty, neděle a svátky. V září už ale zůstane přístaviště v pátky uzavřeno. Po dohodě s rybářským svazem byla vymezena plavební dráha (viz obrázek níže).

Součástí rekreačního areálu je i plavecké molo, které mohou během letní sezony využívat lidé k opalování a lepšímu přístupu do vody, a také pláž, cykloboxy, lavičky, gril, převlékárna a mobilní toaleta. 

 

Provozovatel

 • město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81, IČO:  00297569, DIČ:  CZ00297569
 • půjčovnu lodí pro město Bohumín provozuje spolek Vodáci Odry a Olše
 • telefon:  730 574 730  (721 012 222)

 

Provoz půjčovny lodí v roce 2024

 • Kdy:  od 5.7.2024 do 30.9.2024 v pátky, soboty, neděle a svátky a to v případě příznivého počasí
 • Kde:  Přístaviště loděk u Vrbického jezera
 • Vybavení: 
  - 5x šlapadlo pro 4 osoby
  - 2x pramice pro 3 - 4 osoby
  - 3x pramice pro 4 - 5 osob
  - 4x paddleboard

 

Provozní doba

 • červenec:  pátek a státní svátky - vždy od 14:00 do 19:00, sobota a neděle - vždy od 10:00 do 19:00
 • srpen:  pátek - vždy od 14:00 do 19:00, sobota a neděle - vždy od 10:00 do 19:00
 • září:  sobota, neděle a státní svátky - vždy od 14:00 do 18:00

  

Ceník

 • pramice pro 3 osoby:  120 Kč / 30 minut, 180 Kč / 1 hodinu
 • pramice pro 4 osoby:  150 Kč / 30 minut, 210 Kč / 1 hodinu
 • šlapadlo pro 4 osoby:  180 Kč / 30 minut, 280 Kč / 1 hodinu
 • paddleboard pro 1 osobu: 150 Kč / 1 hodinu 
 • maximální doba vypůjčení loďky, šlapadla či paddleboardu je jedna hodina
 • platba probíhá na místě v hotovosti

 

Půjčovní podmínky

 • Vstupovat do prostoru půjčovny může jen ten návštěvník, který uhradil poplatek za zapůjčení plavidla nebo jiných půjčovaných potřeb a osoba se soukromým plavidlem po dobu nezbytně nutnou, tj. vyvázání plavidla.
 • V přístavišti je povoleno vyvazování malých bezmotorových plavidel soukromých osob při dodržování podmínek stanovených v tomto provozním řádu. 
 • Dětem mladším 10 let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Plavidla a jiné sportovní potřeby se zapůjčují za příznivého počasí, na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 18 let.
 • Plavidlo je zapůjčeno pouze osobě, která se prokáže občanským průkazem, zapíše se do připraveného seznamu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, č. OP, kde podpisem potvrdí seznámení se s provozním řádem půjčovny.
 • Plavidlo musí být vráceno po uplynutí výpůjční doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny. Při opožděném vrácení je návštěvník povinen doplatit příslušnou částku, která je stanovena hodinovou sazbou ve schváleném ceníku.
 • Návštěvník půjčovny se musí ve vlastním zájmu pohybovat po hladkých, mokrých plochách půjčovny s maximální opatrností  a vyvarovat se tak uklouznutí a pádu. Provozovatel půjčovny nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvník způsobí vlastní nepozorností.  
 • Provozovatel předá v půjčovně návštěvníkovi – vůdci plavidla plavidlo způsobilé a řádně vybavené k provozu. Vůdce plavidla plně zodpovídá za vypůjčené plavidlo (je odpovědný za případnou škodu či ztrátu) a současně i za osoby a jejich rozmístění v plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.
 • Neplavci a děti mladší 10 let musí mít během plavby nasazeny záchranné prostředky. Bez užití těchto prostředků nesmí plavidlo vyplout.
 • Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat z vody na ně, potápět je nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomuto účelu zvlášť uzpůsobena.
 • Uživatel plavidla nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.
 • V plavidle nesmí být přepravována těžká zavazadla, hořlaviny a jiné nebezpečné látky. 
 • Návštěvník nesmí používat přístaviště půjčovny loděk k opalování, skokům do vody a chytání ryb.
 • Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je každý vůdce plavidla povinen poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních schopností a prostředků.
 • Osoba, která může vést plavidlo, odpovídá na vypůjčeném plavidle za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je povinen včas vyhodnotit. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny nebo přistát na chráněném místě. O ukrytí loďky podá pokud možno neprodleně zprávu do půjčovny.
 • Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny, odhazování odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla apod.
 • Lodě půjčovny se smí po vodní ploše pohybovat pouze ve vymezené ploše plavebního prostoru – viz snímek níže.
 • Je zakázáno vystupovat na břehy jezera a poloostrova.
 • Je zakázáno zdržovat se v půjčovně v mimopracovní dobu a neoprávněně používat plavidla z půjčovny bez vědomí provozovatele půjčovny.
 • Z půjčovny bude bez nároku na vrácení poplatku za zapůjčení loďky vykázán každý návštěvník, který se chová vůči zaměstnancům provozovatele půjčovny i ostatním návštěvníkům nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupku.
 • Každé plavidlo musí být vybavené předepsanou výstrojí.
 • Pro půjčování a provoz vodních šlapajících kol platí shora uvedené podmínky obdobně.
 • Za zhoršené viditelnosti, v mlze, bouři, při prudkém dešti a v období od 1.11. do 30.4. je provoz půjčovny zakázán.
 • Součástí půjčovny musí být předepsaný počet záchranných plavidel o nosnosti min. 3 osob, vybavených předepsanou výstrojí, která nesmí být půjčena. Tato záchranná plavidla musí být označena předepsaným způsobem.
 • Zákazník svým podpisem potvrdí, že byl seznámen s provozním řádem.   


Počet zhlédnutí: 7 464

Zpět

    Městský úřad