Město Bohumín

Licitace pozemků a budov

V této rubrice se zobrazují aktuální licitace na prodej pozemků, které vyhlašuje oddělení pozemků majetkového odboru. Bližší informace lze získat telefonicky na telefonním čísle 596 092 228, nebo osobně na MěÚ Bohumín, odbor majetkový, číslo dveří B103 v přízemí, e-mail holeszova.jana@mubo.cz.

 

21.2.
2021

Licitační řízení - prodej souboru nemovitých věcí, a to pozemků včetně stavby v ul. Zborovské v městské části Starý Bohumín o celkové výměře 1.311 m2

Město Bohumín vyhlašuje licitační řízení na prodej souboru nemovitých věcí, a to pozemků včetně stavby v ul. Zborovské v městské části Starý Bohumín o celkové výměře 1.311 m2. 

Pozemky parc. č. 428 o výměře 564 m2, jehož součástí je stavba, oddělená část pozemku parc. č. 429 (nově parc. č. 429/2) o výměře 339 m2 a pozemek parc. č. 430 o výměře 408 m2, kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín.

Nemovitosti se nachází v krásné a klidné lokalitě Starého Bohumína, obklopené zelení, kulturními a přírodními památkami. Pozemky jsou územním plánem určeny k individuálnímu bydlení.

 

Licitace 

 • licitace se koná ve středu 10. března 2021 v 15:00
 • místo konání: Městský úřad Bohumín, budova B, Masarykova 225, číslo dveří B101
 • vyvolávací kupní cena všech tří pozemků včetně stavby činí celkem 655.500 Kč, což je 500 Kč za m2 pozemků

 

Výsledky licitace

 • výsledky licitace budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města Bohumína
 • ostatní náklady spojené s prodejem  jsou předběžně stanoveny na částku 15.300 Kč
 • jejich úhrada je součástí nabídky u licitačního řízení

 

Licitační jistota

 • licitační jistota: 66.000 Kč 
 • licitační jistotu je nutno uhradit před konáním licitace na účet číslo 6015-1721638359/0800, variabilní symbol 1003

 

Při licitaci nutno předložit

 • potvrzení o zaplacení licitační jistoty
 • fyzická osoba předloží občanský průkaz, v případě manželů občanské průkazy obou manželů
 • právnická osoba předloží výpis z obchodního rejstříku (úředně ověřenou fotokopii)
 • obálku s nabídkovou cenou na koupi pozemků za m2  a úhradu nákladů spojených s prodejem
 • úředně ověřenou plnou moc v případě, že se licitace účastní pověřená osoba
 • při koupi nemovitosti do podílového spoluvlastnictví je nutné, aby na licitaci byli přítomni všichni budoucí spoluvlastníci, či měli u sebe úředně ověřenou plnou moc spoluvlastníků, kteří se dostavit nemohou

 

Podmínky prodeje pozemků

 • uhrazení licitační jistoty před konáním licitace
 • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 60 dnů od zasedání zastupitelstva města
 • možnost zřízení předkupního práva pro město Bohumín

 

Informace

 • bližší informace lze získat na majetkovém odboru Městského úřadu v Bohumíně - budova B, č. p. 225, č. dv. B103
 • kontaktní osoba je paní Jana Holeszová, telefon 596 092 228, e-mail: holeszova.jana@mubo.cz

 


Počet zhlédnutí: 207

Zpět