Město Bohumín

15.4.
2024

Pozemky pro výstavbu rodinných domů na ul. P. Cingra, Karla Otta a Alberta Hahna - vylicitováno

Vylicitováno. V uplynulých dvou letech bylo prodáno, formou licitace, 39 stavebních pozemků v lokalitě ul. P. Cingra, Karla Otta a Alberta Hahna. V celé lokalitě město Bohumín vybudovalo ke všem pozemkům dopravní napojení a zajistilo realizaci inženýrských sítí v rozsahu – rozvody elektro, plynovodu, vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové, vše včetně přípojek ukončených na hranici pozemků a rozvody veřejného osvětlení. 

 

Základní informace

    

  Vylicitované pozemky

  • Pozemek č. 4, 5, 6, 7 - vylicitováno v 1/2022
  • Pozemek č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - vylicitováno v 1/2022
  • Pozemek č. 17, 18, 19, 20, 21, 22 - vylicitováno v 3/2022
  • Pozemek č. 30, 31, 32 - vylicitováno v 3/2022
  • Pozemek č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - vylicitováno v 5/2022
  • Pozemky č. 1, 3, 8 - vylicitováno v 8/2022
  • Pozemky č. 2, 35 - vylicitováno v 5/2023
  • Pozemky č. 33, 34, 36, 38 - vylicitováno v 10/2023
  • Pozemky č. 37, 39 - vylicitováno v 3/2024

   

  Licitace

  • Každý účastník  licitačního řízení  předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku a složí licitační jistotu 100.000 Kč na účet města.
  • Účastník licitace, který podá nejvyšší nabídku při licitaci jednoho pozemku, se nemůže zúčastnit licitace dalšího pozemku. Účastník licitace se může zúčastnit  licitace na další pozemek, pokud od předchozí licitace odstoupí.

   

  Průběh licitace

  • Licitace je neveřejná. Po zahájení licitace odevzdají účastníci licitátorovi doklady totožnosti, případně plné moci a předem vyplněnou Přihlášku (Dohodu a zápis z licitačního řízení), který je zveřejněn na stránkách města nebo k vyzvednutí na odboru majetkovém MěÚ Bohumín.  Poté probíhá licitace tak, že každý účastník předloží licitátorovi svůj úvodní návrh kupní ceny za celý pozemek, nikoliv za m2.  Po otevření obálek se všechny úvodní návrhy zapíší do zápisu a licitátor oznámí nejvyšší nabízenou cenu. V průběhu licitace může každý z účastníků zvyšovat nabízenou cenu. Jednotlivé návrh o výši kupní ceny jsou předkládány veřejně. Není-li do tří minut od poslední výzvy licitátora předložena žádná další nabídka, licitátor licitaci ukončí a oznámí zájemcům termín zasedání městského zastupitelstva, které bude výsledek licitace projednávat. Zastupitelstvu města bude předložen ke schválení účastník licitačního řízení, který podal nejvyšší nabídku.
  • Licitační jistota se započítává na úhradu kupní ceny.  V případě, že vybraný zájemce od svého záměru odstoupí 14 dnů před zasedáním zastupitelstva města a později nebo nedojde-li k uzavření kupní smlouvy ze strany vybraného zájemce, připadne licitační jistota městu.
  • Rozhodnutí zastupitelstva města bude účastníkům licitace písemně sděleno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání zasedání. Zájemcům, kteří nebyli vybráni, se současně vrátí licitační jistota dle předem dohodnutého způsobu.

   

  Informace

  • Veškeré další informace o průběhu licitačního řízení a podmínky uzavření kupní smlouvy jsou zveřejněny na stránkách města.
  • Bližší informace k licitačnímu řízení a informace o prodeji pozemků Vám poskytne paní Renáta Zálešáková, telefon 596 092 252, e-mail zalesakova.renata@mubo.cz, odbor majetkový,  č. dv. B103.

   

  Nejčastější dotazy

  • Může se licitace zúčastnit jen jeden z manželů ?
   V případě, že kupující budou manželé a budou pozemek kupovat do společného jmění manželů (SJM) a jeden z manželů se nebude moci zúčastnit licitačního řízení, je nutné předložit ověřenou plnou moc k zastupování při licitaci pozemku a občanský průkaz druhého z manželů.
    
  • Kdo se může licitace účastnit?
   Licitace se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby. Navíc platí, že jeden pozemek = jeden rodinný dům.
    
  • Je na prodej pozemků vymezena nějaká lhůta, do kdy musí daný dům být postaven a nebo mohu držet pozemek klidně i 10 let?
   Součástí podmínek je závazek do 5 let od uzavření smlouvy vybudovat na pozemku RD, pravomocně jej zkolaudovat či jinak legálně dokončit a uvést do užívání.
    
  • Jaká je výše smluvní pokuty, pokud nepostavím RD do 5 let?
   Smluvní pokuta je ve výši 200.000 Kč.
    
  • Jaké dokumenty dostanu za účelem vyřízení hypotečního úvěru?
   Schválenému zájemci bude pro zajištění úvěru poskytnut primárně výpis z usnesení ZM. V případě, že financující banka bude vyžadovat další dokumenty (např. předložení uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní), budou tyto požadavky banky řešeny individuálně. K dispozici bude rovněž vyjádření odboru rozvoje a investic ohledně územního plánu.
    
  • Jak postupovat v případě, když se chci účastnit více licitací pozemků? Je pro každou licitaci třeba vyplnit přihlášku(dohodu) pro každý pozemek samostatně ?
   Ano. Na každou licitaci si vyplňte přihlášku samostatně, pro každý pozemek zvlášť.

   


  Počet zhlédnutí: 21 090

  Zpět

  Radnice

      Městský úřad