Město Bohumín

5.1.
2024

Odbor sociální

Odbor se nachází v přízemí hlavní budovy Městského úřadu č.p. 158. Bohumín je obcí s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu spadají i obce Rychvald a Dolní Lutyně. Zaměstnanci odboru úzce spolupracují se soudy, orgány činnými v trestním řízení, azylovými domy, domy pro matky s dětmi apod.

Odbor prostřednictvím svých sociálních pracovníků zajišťuje:

 • sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi a senioři
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posouzení životní situace klientů a provádění individuálního plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů

Kurátor pro dospělé zajišťuje péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc (občané, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí).  

 

Vedoucí odboru

Bc. Daniel Ucháč

 • číslo dveří:  A128
 • telefon:  596 092 217
 • e-mail:  uchac.daniel@mubo.cz
   
 • komunitní plánování

Bc. Lenka Vrublová

 • číslo dveří:  A129
 • telefon:  596 092 227
 • e-mail:  vrublova.lenka@mubo.cz
   
 • sociální pracovnice
 • opatrovník osob omezených ve svéprávnosti

Eva Nováková, DiS.

 • číslo dveří:  A129
 • telefon:  596 092 167
 • e-mail:  novakova.eva@mubo.cz
   
 • opatrovník osob omezených ve svéprávnosti
 • sociální pracovnice

Bc. Monika Fojtíková

 • číslo dveří:  A129
 • telefon:  596 092 221
 • e-mail:  fojtikova.monika@mubo.cz
   
 • kurátor pro dospělé
 • sociální pracovníce

Bc. Eva Janoszowská

 • číslo dveří:  A127
 • telefon:  596 092 210
 • e-mail:  janoszowska.eva@mubo.cz
   
 • ekonom odboru
 • sestavuje rozpočet odboru a sleduje jeho plnění
 • zajišťuje podklady pro fakturaci odboru
 • inventarizuje majetek
 • spolupracuje s Klubem seniorů
 • sociální pohřby

Iva Stošková

 • číslo dveří:  A129
 • telefon:  596 092 236
 • e-mail:  stoskova.iva@mubo.cz
   
 • sociální pracovnice

Lenka Šedivá, DiS.

 • číslo dveří:  A129
 • telefon:  596 092 170
 • e-mail:  sediva.lenka@mubo.cz
   
 • sociální pracovnice
 • agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Mgr. Radka Vavříčková

 • číslo dveří:  A127
 • telefon:  596 092 263
 • e-mail:  vavrickova.radka@mubo.cz
   
 • sociální pracovnice
 • komunitní plánování

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana je na území správního obvodu zajišťována orgánem SPOD, který je součástí sociálního odboru Městského úřadu v Bohumíně. Jeho činnost se zaměřuje na poskytování sociálně-právní ochrany a řídí se zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Sociálně-právní  ochranou dětí se rozumí zejména:

 • ochrana práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Předním hlediskem sociálně právní ochrany dítěte je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Rodiče jsou dostatečně poučeni o právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti a poučení o právech a povinnostech nezletilých dětí včetně poučení o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Okruh osob, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje a rozsah sociálně-právní ochrany dětí je ukotven v zákoně č. 359/1999 Sb., především v § 6, 10 a 11 o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán SPO je povinen prošetřit veškeré /i anonymní/ podněty  týkající se špatné péče o nezletilé děti či závadového jednání nezletilých dětí. Na SPOD se může obrátit také samotné dítě a požádat o pomoc a to i bez vědomí rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu.

Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni dle § 57 výše uvedeného zákona zachovávat mlčenlivost  o skutečnostech, se kterými se při provádění SPO nebo v přímé souvislosti s ní seznámili a rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany na  závadové chování dětí či špatnou péči rodičů. 

Městský úřad Bohumín, odbor sociální se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou upraveny ve Vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Jednotlivá pravidla a postupy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (Městského úřadu Bohumín, odboru sociálního, úseku sociálně-právní ochrany dětí) jsou v elektronické podobě k dispozici u všech zaměstnanců tohoto orgánu a v písemné podobě u metodika sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Bohumín, budova A, přízemí, kancelář č. A127). Na vyžádání jsou povinni všichni zaměstnanci OSPOD zpřístupnit tyto standardy klientům a to pouze v rozsahu standardů č. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14.

Pro potřeby veřejnosti jsou zveřejněny částečné obsahy standardů č. 1, 3 a 13 a to na této webové stránce v sekci "Dokumenty" a dále pak na nástěnce umístěné v přízemí na chodbě budovy A Městského úřadu v Bohumíně, u kanceláře č. A122.

 

Mgr. Lucie Klvačová

 • číslo dveří:  A123
 • telefon:  596 092 139
 • e-mail:  klvacova.lucie@mubo.cz
   
 • zástupkyně vedoucího odboru
 • metodik pro sociálně-právní ochranu dětí

Bc. Denisa Fojtíková

Bc. Kateřina Hanusková

Bc. Daniela Kadlecová

  Romana Fricová, DiS.

  • číslo dveří:  A122
  • telefon:  596 092 143
  • e-mail:  fricova.romana@mubo.cz 
    
  • terenní sociální pracovnice

  Halina Juřičková

  Mgr. Eva Kobierská

  • číslo dveří:  A125
  • telefon:  596 092 164
  • e-mail:  kobierska.eva@mubo.cz
    
  • administrativní pracovnice

  Bc. Martina Oláhová

  Barbora Pensimusová, DiS.

  Petra Sikorová, DiS:

  • číslo dveří:  A124
  • telefon:  596 092 247
  • e-mail:  sikorova.petra@mubo.cz
    
  • náhradní rodinná péče
  • terénní sociální pracovnice

  Mgr. Šárka Palánová

  • číslo dveří:  A121
  • telefon:  596 092 218
  • e-mail:  palanova.sarka@mubo.cz 
    
  • terenní sociální pracovnice

  Bc. Iva Wronová

  • číslo dveří:  A127
  • telefon:  596 092 142
  • e-mail:  wronova.iva@mubo.cz
    
  • kurátor pro děti a mládež

   

  Dokumenty

   


  Radnice - Odbor sociální


  Radnice - Odbor sociální - zvětšit fotografii
  Radnice - Odbor sociální - zvětšit fotografii
  Radnice - Odbor sociální - zvětšit fotografii
  Radnice - Odbor sociální - zvětšit fotografii
  Počet zhlédnutí: 84 413

  Zpět

  Radnice

      Městský úřad