Město Bohumín

9.9.
2021

Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu především se orientuje na záležitosti spojené se školstvím, kulturou, sportem a ostatní zájmovou činností občanů.

 

Vedoucí odboru

Mgr. Pavla Skokanová

 

Referenti odboru

Petra Bosáková

 • číslo dveří:  A208
 • telefon:  596 092 248
 • e-mail:  bosakova.petra@mubo.cz
   
 • zástupce vedoucí odboru školství, kultury a sportu
 • ekonomka
 • sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění; prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků; zajišťování realizace rozpočtových změn; příprava rozborů a předrozborů
 • příprava ucelených částí rozpočtu; sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění; rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad
 • metodické vedení příspěvkových organizací města (školských příspěvkových organizací, K3, DDM), spolupráce se společností BOSPOR
 • kontrola hospodaření v příspěvkových organizacích v působnosti odboru
 • uzavírání dohod o provedení práce a ostatních smluv na úseku školství
 • vedení agendy příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ a ŠD – školné

        Ing. Michal Lorenc

        • číslo dveří:  A209
        • telefon:  596 092 214
        • e-mail:  lorenc.michal@mubo.cz

        • správa budov školských zařízení a neškolských příspěvkových organizací ve městě, zajišťování jejich oprav a udržovacích prací
        • zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání způsobů financování, projektové přípravy apod.; řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků; zpracování rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce
        • příprava výběrových řízení investičních akcí
        • zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací; příprava, uzavírání a provádění změn smluv o dílo, smluv mandátních apod. dle obchodního zákoníku, jejich kontrola a konzultace s právníky; prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů protokolů o předání staveb; zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace; zabezpečení účetních převodů dokončených staveb na příslušné odbory MěÚ nebo na jiné správce; průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu
        • uplatňování reklamací staveb v průběhu záruční lhůty a kontrola odstranění vad
        • vyhodnocování a zpracovávání zpráv o stavu realizovaných investičních akcí

        Lucie Mikulová

        • číslo dveří:  A208
        • telefon:  596 092 272
        • e-mail:  mikulova.lucie@mubo.cz
          
        • ekonomka
        • sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací norem, normativů a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění; prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtový prostředků; zajišťování realizace rozpočtových změn
        • příprava ucelených částí rozpočtu včetně účelově poskytnutých dotací, sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění; rozpisy dotací podle stanovených zásad
        • zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu působnosti podle závazných osnov včetně zúčtování účelových prostředků a prostředků státního rozpočtu
        • spolupráce s odborem školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje na úseku rozpočtování, financování, účtování a zpracování dat a další dokumentace ze škol a školských zařízení v rozsahu působnost
        • kontrola hospodaření příspěvkových organizací v působnosti odboru

        Irena Šlachtová

        • číslo dveří:  A209
        • telefon:  596 092 245
        • e-mail:  slachtova.irena@mubo.cz

        • referent kultura, sport a ostatní zájmová činnost
        • souhrnné vedení agendy všech příspěvků z rozpočtu města v oblasti sport, kultura, církve, ostatní zájmová činnost včetně aktualizace Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města, tvorby podkladů pro financování a kontroly účelového využití příspěvků; příprava podkladů pro finanční výbor, komisi sportu, komisi kultury a komisi životního prostředí včetně účasti na jednáních; spolupráce se sportovními, kulturními a ostatními zájmovými subjekty a jejich evidence
        • členství v komisi sportu, spolupráce s komisí kultury včetně účasti na jednáních těchto komisí; spolupráce s příspěvkovými organizacemi (K3) a Bosporem s.r.o. v oblasti kultury a sportu; členství ve specializovaných týmech a účast na jejich jednáních
        • organizační zajištění akcí organizovaných OŠKaS (ankety, turnaje, zájezdy, ceny a odměny do soutěží apod.)
        • poradenská a konzultační činnost v dílčích úsecích správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek; dopravní uzavírky a využití veřejných prostranství v souvislosti s konáním sportovních a kulturních akcí; veřejné hudební produkce – OSA, Intergram apod.
        • evidence dětských koutků, hřišť a sportovišť v majetku města; přehledy vytíženosti tělocvičen ve městě
        • evidence, ochrana a zajišťování oprav památek, památníků a soch v majetku města
        • spolupráce s kronikářkou a dohled nad vedením kroniky města
        • uzavírání a kontrola dodržování smluv; evidence smluv za celý odbor
        • garant odboru pro internetové stránky města
        • vedení agendy korespondence odboru; zajištění zásobování odboru kancelářskými potřebami
        • provádění souhrnného výkonu samosprávních činností na úseku inventarizace majetku, a to jak majetku odboru, tak i pronajatého majetku

        Radnice - Odbor školství, kultury a sportu


        Radnice - Odbor školství, kultury a sportu - zvětšit fotografii
        Radnice - Odbor školství, kultury a sportu - zvětšit fotografii
        Počet zhlédnutí: 33 076

        Zpět

        Radnice

            Městský úřad