Město Bohumín

30.6.
2023

Odbor životního prostředí a služeb

Odbor životního prostředí a služeb najdete v 1. patře. 

 

Ing. Radim Stošek

 • číslo dveří:  A211
 • telefon:  596 092 219
 • e-mail:  stosek.radim@mubo.cz

 • vedoucí odboru
 • agenda vlivů na životní prostředí - EIA
 • agenda integrované prevence - IPPC

 

Vodoprávní úřad

 • státní správa na úseku vodoprávním ( nakládání s povrchovými a podzemními vodami, vypouštění odpadních vod, povolování vodních děl, schvalování provozně manipulačních řádů ap).
 • vyjadřování ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území
 • stavební povolení k vodním dílům, vyjádření k záměrům, vodoprávní evidence

Ing. Iva Crhová

 • číslo dveří:  A222
 • telefon:  596 092 198 
 • e-mail:  crhova.iva@mubo.cz
    
 • zástupce vedoucího odboru životního prostředí a služeb

Bc. Jan Petrušek

Ing. Dagmar Pospíšilová

 

Ochrana přírody a krajiny, drobné vodní toky, údržba zeleně

Ing. Hana Holešová

 • číslo dveří:  A213
 • telefon:  596 092 175
 • e-mail:  holesova.hana@mubo.cz

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny na území ORP Bohumín (žádosti o kácení stromů, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku
 • vyjadřování se k územnímu a ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • správa veřejné zeleně na území města
 • výkon státní správy na úseku myslivosti

Ing. Rostislav Palán

 • číslo dveří:  A213
 • telefon:  596 092 204
 • e-mail:  palan.rostislav@mubo.cz

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny na území ORP Bohumín (žádosti o kácení stromů, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku
 • vyjadřování se k územnímu a ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • správa veřejné zeleně na území města
 • výkon státní správy na úseku myslivosti
 • vydávání  povolení k užívání veřejných prostranství, např. k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení, cirkusů, prodejních zařízení, reklam, kultrurní a sportovní akce

  

Ovzduší, tržiště, vybírání místních poplatků

Ivana Balgová

 • číslo dveří:  A215
 • telefon:  596 092 187

e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

 • vyměřování místních poplatků za užívání veřejného prostranství
 • správa a provoz městského tržiště
 • vydávání závazných stanovisek  k územnímu a  stavebnímu řízení a k užívání staveb na úseku ochrany ovzduší
 • výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší pro město Bohumín, Rychvald a obec Dolní Lutyně
 • agenda spisové služby
 • koordinovaná stanoviska

 

Odpady

Bc. Lenka Ševčíková

 • číslo dveří:  A212
 • telefon:  596 092 154
 • e-mail:  sevcikova.lenka@mubo.cz

 • veškeré záležitosti týkající se komunálního odpadu
 • poskytování slev za svoz komunálního odpadu
 • kontrola nakládání s odpady fyzických a právnických osob
 • černé skládky
 • třídění odpadů
 • vyjadřování se k územním a ke stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství
 • agenda svozu nebezpečného odpadu, velkokapacitní kontejnery, sběrný dvůr
 • řešení zajišťování likvidace komunálního odpadu u občanů a soukromých podnikatelů

 

Komunikace, veřejné osvětlení, čistota města

Roman Pak

 • číslo dveří:  A215
 • telefon:  596 092 237
 • e-mail:  pak.roman@mubo.cz

 • údržba komunikací (např. chodníky a cesty, závady na komunikacích atd.)
 • zimní údržba komunikací
 • úprava a změny dopravního značení
 • údržba veřejného osvětlení - koordinace s obstaravatelskou firmou
 • čistota města - zametání komunikací, odpadkové koše, ruční úklid

 

Zemědělství, deratizace, ochrana zemědělského půdního fondu, lesy, rybářství, pohřebnictví

Mgr. Eva Liszoková

 • číslo dveří:  A212
 • telefon:  596 092 174
 • e-mail:  liszokova.eva@mubo.cz

 • ochrana zemědělského půdního fondu na území Bohumína a přenesená působnost i pro město Rychvald a obec Dolní Lutyně (např. dohled nad využíváním zemědělských pozemků, vynětí půdy ze zemědělského fondu)
 • oblast pohřebnictví (údržba hřbitovů, provádění oprav - pouze pro záležitosti v kompetenci MěÚ)
 • zabezpečování povinného provádění komplexní deratizace na území města
 • vyjadřování se k územnímu a ke stavebnímu řízení z hlediska správního orgánu zemědělského půdního fondu a správního orgánu lesů
 • orgán státní správy lesů
 • evidence válečných hrobů v přenesené působnosti  (web)
 • správní orgán na úseku  rybářství, rybářské lístky
 • agenda týraných zvířat

 

Ekonomika odboru

Mgr. Lucie Oršulíková

 • číslo dveří:  A215
 • telefon:  596 092 240
 • e-mail:  orsulikova.lucie@mubo.cz
   
 • ekonomická agenda odboru
 • útulek pro psy - vedení evidence, zabezpečování provozu, spolupráce s veterinárním lékařem a městskou policií
 • čistota města - zametání komunikací, odpadkové koše, ruční úklid
 • zimní údržba komunikací

 


Radnice - Odbor životního prostředí a služeb


Radnice - Odbor životního prostředí a služeb - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 65 146

Zpět

Radnice

    Městský úřad