Město Bohumín

22.3.
2021

Portál občana – ochrana osobních údajů

Město Bohumín zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

 • město Bohumín
 • sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
 • IČO: 00297569
 • elektronická podatelna: posta@mubo.cz
 • datová schránka: u3kbfuf

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • funkci pověřence vykonává Bc. Dalibor Duda
 • Masarykova 225, Bohumín, 735 81 
 • telefon:  596 092 183
 • e-mail:  gdpr@mubo.cz.

 

Město Bohumín v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje a zodpovídá za to, že zpracování je v souladu s těmito zásadami

 • zákonnost, korektnost a transparentnost - osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • účelové omezení – osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
 • minimalizace údajů – shromažďování osobních údajů je přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované
 • omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále v souladu se Spisovým a skartačním řádem
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze

 • je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • je-li to nebytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • je-li to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • s výslovným souhlasem subjektu údajů

 

Práva subjektu údajů - v souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů

 • právo na informace o zpracovávání
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz (za splnění určitých podmínek), popřípadě omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

 


Počet zhlédnutí: 2 163

Zpět

Radnice

    Městský úřad