Město Bohumín

8.2.
2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích), se předkládá tato výroční zpráva za rok 2011 o činnosti města Bohumína v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích. 

1. Počet podaných žádostí o informace: 6

Poskytnuté informace se týkaly následujících oblastí:

  • odbor rozvoje a investic – investiční plán města Bohumína na rok 2011
  • sociální odbor – informace o požadavcích občanů města Bohumína o finanční výpomoc v mimořádné situaci v roce 2010 prostřednictvím sociální komise
  • odbor rozvoje a investic – plán na zpracování projektových dokumentací v roce 2011
  • právní a živnostenský odbor – správní řízení ve věci ochrany před zásahem do pokojného stavu podle §5 Občanského zákoníku
  • odbor životního prostředí a služeb - informace o nakládání s vyřazenými železničními pražci uskladněnými na břehu rybníka na pozemku č. 5667 v k.ú. Rychvald
  • odbor organizační – elektronická prezentace města Bohumína a trendy v letech 2011/2012

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

4. Údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: nebylo vedeno žádné soudní řízení

5. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o informacích: nebyly stanoveny žádné sankce

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žadatelům byla ve všech případech zaslána písemná odpověď

 


Počet zhlédnutí: 3 552

Zpět

    Městský úřad