Město Bohumín

28.2.
2020

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2019

Město Bohumín v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje „Výroční zprávu za rok 2019“ o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

 

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
   
  V roce 2019 město obdrželo celkem 16 žádostí označených jako žádosti dle zákona. Z počtu 16  vyřízených žádostí dle zákona  bylo vydáno 1 rozhodnutí o  odmítnutí části žádosti.
   
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.
   
  V roce 2019 obdrželo město 1 odvolání proti rozhodnutí. Nadřízený orgán vrátil věc k novému projednání.
   
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona.
   
  Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
   
 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.
   
  V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
   
 5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.
   
  V roce 2019 byly podány 4 stížnosti na vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona:
  - v jednom případě pro nevyhotovení rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci (stížnost vyřízena autoremedurou),
  - v jednom případě na postup při vyřizování žádosti o informaci (nadřízený orgán potvrdil postup města při vyřizování žádosti o informaci),
  - v jednom případě pro neposkytnutí všech požadovaných informací (nadřízený orgán shledal, že  žádost o poskytnutí informace měla být hodnocena jako žádost o informaci dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad  po prostudování spisového materiálu dospěl k závěru, že o co bylo v obecné rovině žádáno, bylo správním orgánem v obecné rovině poskytnuto. Stížnost nebyla shledána důvodnou),
  - v jednom případě pro neposkytnutí úplné informace (stížnost vyřízena autoremedurou).
   
 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
   
  Ve sledovaném období nebyla žádná z informací poskytnuta s finanční úhradou.

Počet zhlédnutí: 756

Zpět

    Městský úřad