Město Bohumín

28.2.
2007

Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb za rok 2006

Výroční zpráva k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2006.

1. Počet podaných žádostí o informace: 6

  • odbor životního prostředí a služeb - myslivecké statistiky, informace o jarních kmenových stavech a lovu zvěře
  • odbor sociální - statistické údaje o počtech příjemců dávek v oblasti péče o rodinu a děti
  • odbor organizační - používaný informační systém města
  • odbor finanční - postup vyřízení pojistné události
  • odbor sociální, organizační, tajemnice, starosta - povodně 1997, výběrové řízení, městské noviny
  • starosta - informovanost občanů o blížící se katastrofě

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Rozsudky soudu: 0

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Dvěma žadatelům bylo odpovězeno prostřednictvím elektronické pošty ve lhůtě dané zákonem. Jeden žadatel si na svou žádost informace vyzvedl osobně. Jednomu žadateli byly v souladu se zákonem vyčísleny náklady spojené s vyhledáním informace, které však žadatel ve stanovené lhůtě neuhradil, proto informace nebyla poskytnuta.

Všem žadatelům bylo odpovězeno, z toho ve třech případech poštou, ve dvou případech prostřednictvím e-mail pošty. Čtyřem žadatelům bylo odpovězeno ve lhůtě dané zákonem č. 106/1999 Sb., jednomu z žadatelů byla odpověď zaslána po této lhůtě.


Počet zhlédnutí: 4 584

Zpět

    Městský úřad