close google translator menu
Dnes je Pondělí 26.10., svátek má Erik.
Dnes má svátek Erik. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Guy Sebastian (*1981) - Australský zpěvák
  • John Heder (*1977) - Americký herec
  • Hillary Clintonová (*1947) - 67. ministryně zahraničních věcí USA
  • Stanislav Dančiak (*1942) - Slovenský herec
  • Francois Mitterrand (*1916, +8.1.1996) - Francouzský politik, prezident
  • Eugéne Ionesco (*1912, +28.3.1994) - Francouzsko-rumunský dramatik
  • Jakub Jan Ryba (*1765, +8.4.1815) - Učitel a skladatel, autor české mše vánoční
  • Georges Jacques Danton (*1759, +5.4.1794) - Jeden z vůdců Francouzské revoluce
  • Domenico Guiseppe Scarlatti (*1685, +23.7.1757) - Italský hudebník
  • Zikmund Habsburský (*1427, +4.3.1496) - Tyrolský vévoda
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Exekuční memento

Žádost č. 7/2016 ze dne 18.2.2016

Exekuční memento 

Vyřízeno dne 3.3.2016 – žádost vyřídil písemně  interní audit.

 

Poskytnuté informace

Město Bohumín, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 18.2.2016  Vaši žádost o informaci (v textu uvedena kurzívou), ke které sděluje následující:

I .Žádám o sdělení vašeho stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými argumenty, na jejichž základech je možné učinit závěry ke komplexním systémovým změnám v exekucích.

Město Bohumín v působnosti Městského úřadu Bohumín nepřijalo žádné  stanovisko ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové  značky   I.ÚS 2956/15.

II. Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku krize ústavních mocí.

Město Bohumín v působnosti Městského úřadu Bohumín nečinilo a nečiní žádné úkony a opatření pro předejití krize ústavních mocí.

III. Žádám o sdělení, jaké druhy součinnosti poskytujete exekutorům. Rovněž  sdělte  kolik tato součinnost   tvoří  finančních nákladů (poměrově k celkovým nákladům, a v  částkách), kolik času zabere úředníkům vyřizování součinnosti a taktéž uveďte počet úředníků, kteří součinnost vyřizují.

Město Bohumín v působnosti  Městského úřadu Bohumín poskytuje exekutorům následující druhy součinnosti:

- sdělení, zda je povinný zaměstnancem Města Bohumína a s tím související informace (mzdová účtárna, 1 zaměstnanec),

- sdělení, zda je povinný držitelem  motorového vozidla (odbor dopravy,

1 zaměstnanec),

- sdělení, zda je povinný nájemcem bytových nebo nebytových prostor v majetku města Bohumína a s tím související informace (majetkový odbor, 1 zaměstnanec).

Městský úřad Bohumín nevede statistiku poskytovaných součinností.  Pověření zaměstnanci  poskytují součinnost v rámci povinností vymezených  zákonem a funkčním  zařazením.

IV. Žádám o sdělení vašich postupů a přijatých opatření při řešení oblastí spadajících do působnosti vašeho úřadu ve vztahu k občanům vašeho správního obvodu postižených exekucemi. Rovněž sdělte celkové přehledy výdajů za tato opatření a postupy za posledních 10 let v sumarizaci a v členění za jednotlivé položky. (Do souhrnu a členění uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho rozpočtu za uvedené období.)

Město Bohumín v působnosti Městského úřadu Bohumín nestanovilo ve vztahu k občanům postiženým exekucí  žádné zvláštní postupy a opatření.

V. V návaznosti na informace z "Píšeme Ústavnímu soudu: Udělejte pořádek v exekucích" sdělte, jaké připomínkové návrhy jste učinili k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a k souvisejícím předpisům za posledních 10 let, a jak byly tyto návrhy vyřízeny.

Žádné pozměňovací návrhy zákona č. 120/2001 a předpisů souvisejících nebyly učiněny.

VI.  Sdělte  jaké největší problémy související s exekucemi  musí váš úřad řešit a vyčíslete celkové výdaje za tato řešení. (Do souhrnu uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho rozpočtu.)

Město Bohumín v působnosti Městského úřadu Bohumín neeviduje žádné výdaje související s řešením problémů v oblasti exekucí.

VII. Sdělte celkové příjmy a výdaje, a v položkovém členění, za exekuční řízení, jehož jste účastníky řízení (povinný nebo oprávněný) za posledních 10 let. Z tabulky musí být zřejmé příjmy a výdaje u řízení, kde jste jako povinný, kde jste jako oprávněný, a v členění musí být uvedeny příjmy a výdaje např. i za nákladovou položku právního zastupování z vlastních zdrojů. Tabulka musí obsahovat i příjmy a výdaje vašich organizačních složek a firem, ve kterých máte podíl. Ve zvláštním sloupci uvádějte celkové výše dluhu a pohledávek a spočítejte procentuální úspěšnost vymáhání. 

Město Bohumín – Městský úřad Bohumín:

- do postavení povinného v exekučním řízení se za posledních 10 let  nedostalo,

- celkové  příjmy  za exekuční řízení,  jehož je účastníkem  jako oprávněná osoba  nejsou za posledních 10 let statisticky zpracovány,

- v postavení oprávněného nejsou hrazeny  exekutorům žádné výdaje.

Pokud je Váš dotaz směřován k působnosti příspěvkových organizací, zřízených městem Bohumín a obchodních korporací s majetkovou účastí města, byla Vaše žádost odložena podle § 14  odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jelikož  se nevztahuje k působnosti Městského úřadu Bohumín.  Podle uvedeného zákona jsou příspěvkové organizace zřízené městem a obchodní korporace s majoritní majetkovou účastí města samostatnými povinnými subjekty.

Poznámka: V kopii je uvedena „na vědomí“ podatelna Ústavního soudu. Vaše odpovědi zasílejte v kopii i na Ústavní soud s označením sp. zn. I.ÚS 2956/15.

Ústavní soud není ve věci vyřizování Vaší žádosti o informaci nijak účasten, proto mu nebyla tato odpověď zasílána na vědomí.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.3.2016
Počet zhlédnutí: 2 289
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.46 sekund