Město Bohumín

8.8.
2017

Informace o kontrolách

Žádost č. 16/2017 ze dne 26.7.2017

Informace o kontrolách prováděných podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Vyřízeno dne 10.8.2017 – žádost vyřídil písemně odbor životního prostředí a služeb.

 

Poskytnuté informace

1)  Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město Bohumín?
2)  V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
3)  V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
4)  Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
5)  Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)
6)  Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?

Všechny výše uvedené otázky se vztahují k období od 1. 1. 2017 dodnes.

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a sděluje níže uvedené informace: 

1) 11 podnětů
2) 5 upozornění
3) 6 kontrol pouze u podnikajících osob
4) žádné
5) kontroly proběhly pouze u podnikajících osob po předložení pověření ke kontrole, požadujeme doložit doklady vztahující se k předmětu kontroly a provede se kontrola samotného zdroje a paliva, vyhotoví se protokol o kontrole, jehož stejnopis se zašle kontrolované osobě, která může podat námitky proti kontrolnímu zjištění
6) 6 vyžádání


Počet zhlédnutí: 2 223

Zpět

    Městský úřad