Město Bohumín

19.2.
2019

Metodický pokyn pro projednávání přestupků

Žádost č. 4/2019 ze dne 4.2.2019

Existence metodického pokynu pro  projednávání přestupků 

Vyřízeno:  19.2.2019, žádost vyřídil písemně odbor právní a živnostenský  

 

Poskytnuté informace

Městský úřad Bohumín obdržel dne 4. února 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

  1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?
  2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu?
  3. Pokud by v obvodu, který spadá  pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli?
  4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a sděluje níže uvedené informace.

  1. Na právním a živnostenském odboru Městského úřadu Bohumín žádný metodický pokyn týkající se této problematiky neexistuje.
  2. Vzhledem k výše uvedenému lze obecně říci, že za každé jednání je odpovědný ten, který jej způsobil. Dále může být odpovědný také ten, komu je jednání ku prospěchu (právnická osoba) – dle § 20 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  3. Pokud by došlo k porušení konkrétního právního předpisu a došlo by k oznámení přestupku, tak by se zdejší správní orgán tímto zabýval.
  4. Náš správní orgán by jednání nejspíše posuzoval jako přestupek proti veřejnému pořádku (§ 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích), konkrétně by se mohlo jednat o jednání dle odstavce 1 písm. f), tedy znečištění veřejného prostranství/veřejného objektu, případně podle odstavce 1 písm. g) tedy neoprávněný zábor veřejného prostranství. Nad rámec výše uvedeného lze uvést, že by se mohlo také jednat o přestupek proti zákonu 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, kdy se může jednat o nevyžádanou reklamu v listinné podobě. K projednání tohoto přestupku by nicméně nebyl náš správní orgán příslušný.

 


Počet zhlédnutí: 1 831

Zpět

    Městský úřad