Město Bohumín

16.8.
2019

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika)

Žádost č. 11/2019 ze dne 22.7.2019 

Prošetření podnětu (vodohospodářská problematika) 

Vyřízeno:
25.7.2019, žádost vyřídil písemně interní audit
16.8.2019  stížnost vyřídil písemně interní audit

 

Text odpovědi

Město Bohumín  obdrželo  dne 22.7.2019   Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů, v níž uvádíte: 

„Dne 4.6.2019 jsem obdržel od Vás zprávu, že můj podnět k projednání členům zastupitelstva ze dne 6.5.2019 nebude předložen zastupitelům, protože se jedná o problematiku na úseku státní správy – vodohospodářská problematika. Tudíž předpokládám, že bude dále Vámi řešena.

K dnešnímu dni jsem neobdržel žádný výsledek šetření, ani vyrozumění o prodloužení lhůty.

Takže žádám o informaci dle zákona  106/1999 Sb.

1)    Zda bylo zahájeno prošetření věci.

2)    Pokud nebylo zahájeno prošetření věci, tak z jakých důvodů.

3)    Zda je na Vašem úřadu běžné a v souladu se zákonem, aby na stížnost odeslanou starostovi odpovídal úředník, proti kterému byla stížnost podána.

4)    Zda je na Vašem úřadu běžné a v souladu se zákonem, aby stížnost odeslanou starostovi, odpovídal tajemník úřadu.“

Podle § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  město  Bohumín vyhovuje Vaší žádosti   a sděluje níže uvedené informace:

Ad 1)  Prošetření věci nebylo zahájeno.

Ad 2) Celá záležitost  byla řádně prošetřena Českou inspekcí životního prostředí, proto pro zahájení vlastního šetření neshledává vodoprávní úřad důvod.  Vaším  podáním se zabýval rovněž Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posoudil výhrady proti postupu vodoprávního úřadu a neshledal ve způsobu vyřízení Vašich podání pochybení. Veškeré závěry Vám byly předány.

Ad 3) a Ad 4) Stížnosti adresované starostovi jsou z jeho rozhodnutí vyřizovány příslušným odpovědným zaměstnancem městského úřadu. Vaším podáním „Stížnost proti postupu odboru životního prostředí“ se zabývala tajemnice městského úřadu, která je kompetentní ve věcech výkonu státní správy.

 

Text odpovědi na stížnost

Město Bohumín  obdrželo dne  9.8.2019 Vaši stížnost pro porušení zákona č. 106/1999 Sb., pro neposkytnutí úplné informace.  Máte za to, že z níže uvedených informací, kterých se domáháte, nebyly dotazy č.2 a 3  zodpovězeny.

„Dne 4.6.2019 jsem obdržel od Vás zprávu, že můj podnět k projednání členům zastupitelstva ze dne 6.5.2019 nebude předložen zastupitelům, protože se jedná o problematiku na úseku státní správy – vodohospodářská problematika. Tudíž předpokládám, že bude dále Vámi řešena.

K dnešnímu dni jsem neobdržel žádný výsledek šetření, ani vyrozumění o prodloužení lhůty.

Takže žádám o informaci dle zákona  106/1999 Sb.

5)    Zda bylo zahájeno prošetření věci.

6)    Pokud nebylo zahájeno prošetření věci, tak z jakých důvodů.

7)    Zda je na Vašem úřadu běžné a v souladu se zákonem, aby na stížnost odeslanou starostovi odpovídal úředník, proti kterému byla stížnost podána.

8)    Zda je na Vašem úřadu běžné a v souladu se zákonem, aby stížnost odeslanou starostovi, odpovídal tajemník úřadu.“

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  město  Bohumín vyhovuje Vaší žádosti   a sděluje níže uvedené informace:

Ad 1)  Prošetření věci nebylo zahájeno.

Ad 2) Celá záležitost  byla řádně prošetřena Českou inspekcí životního prostředí. Vodoprávní úřad po rekapitulaci případu, vyhodnocení všech podkladů  a zvážení připomínek veřejného ochránce práv konstatoval, že nebyly shledány důvody pro zahájení přestupkového řízení v této věci. Případ byl zodpovědně a pečlivě přezkoumán se závěrem, že nebylo prokázáno porušení vodního zákona.

Vaším  podáním se zabýval rovněž Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který posoudil výhrady proti postupu vodoprávního úřadu a neshledal ve způsobu vyřízení Vašich podání pochybení. Veškeré závěry Vám byly předány.

Ad 3) Stížnosti adresované starostovi jsou z jeho rozhodnutí vyřizovány příslušným odpovědným zaměstnancem městského úřadu.  Směřuje-li stížnost proti zaměstnanci, prošetřuje ji nadřízený tohoto zaměstnance. Stížnost nesmí být přidělena k vyřízení tomu zaměstnanci, proti němuž směřuje.  

Ad 4) Stížnosti adresované starostovi jsou z jeho rozhodnutí vyřizovány příslušným odpovědným zaměstnancem městského úřadu. Vaším podáním „Stížnost proti postupu odboru životního prostředí“ se zabývala tajemnice městského úřadu, která je kompetentní ve věcech výkonu státní správy.


Počet zhlédnutí: 1 097

Zpět

    Městský úřad