Město Bohumín

14.1.
2020

Opatření při provozování podnikatelské činnosti

Žádost č. 1/2020 ze dne 6.1.2020 

Předmět žádosti:  opatření při provozování podnikatelské činnosti
Vyřízeno:  14.1.2020, žádost vyřídil písemně odbor právní a živnostenský

 

Text odpovědi

Dne 18.11.2019 obdržel Městský úřad Bohumín, Odbor právní a živnostenský (dále jen zdejší živnostenský úřad) Vaši žádost o provedení kontroly a opatření při provozování podnikatelské činnosti podnikající fyzické osoby XXXXXXXXXX. Následně dne 19.11.2019 obdržel zdejší živnostenský úřad doplnění Vaší žádosti ve věci nelegální likvidace odpadních vod.

K Vaší žádosti a jejímu doplnění sdělujeme následující. Likvidace odpadních vod věcně živnostenskému úřadu nepřísluší, není zde žádné zákonné zmocnění, a proto se zdejší živnostenský úřad tímto nezabýval. Předmětem živnostenské kontroly je sledování dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání. Zdejší živnostenský úřad dne 28.11.2019 zaslal jmenovanému podnikateli oznámení o zahájení kontroly, které bylo doručeno dne 30.11.2019. Živnostenská kontrola byla provedena dne 11.12.2019. Marným uplynutím 15denní lhůty pro podání námitek kontrolovanou osobou vůči kontrolnímu protokolu byla dne 30.12.2019 živnostenská kontrola jmenovaného podnikatele ukončena.

S ohledem na ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá pracovníkům živnostenských úřadů povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti, Vám bohužel další zjištěné skutečnosti sdělit nemůžeme.

 


Počet zhlédnutí: 1 095

Zpět

    Městský úřad