Město Bohumín

19.6.
2020

Hodnocení projektů

Žádost č. 17/2020 ze dne 3.6.2020 

Předmět žádosti:  hodnocení projektů

Vyřízeno: 19.6.2020,  žádost vyřídil písemně interní audit

 

Poskytnuté informace

Město Bohumín obdrželo Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např. ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho volíte projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).

Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení.

Dopravní infrastrukturou rozumím: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě, cyklostezky a chodníky. 

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, město Bohumín vyhovuje Vaší žádosti a sděluje níže uvedené informace:

Metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo manuál pro hodnocení a výběr projektů neexistuje. Zastupitelstvo města Bohumína při schvalování rozpočtu na příslušné období rozhoduje o investicích  v souladu se strategickým plánem města a připravenosti jednotlivých projektů.

 


Počet zhlédnutí: 899

Zpět

    Městský úřad